Årsmelding 2022

Kirkevergens innledning

KIRKEN GIR HÅP

Kirken er nær mennesker i lokalsamfunnet, samtidig som vi er kirke midt i en verden i endring.
Disse tre K-ene har vært med å prege 2022:

Korona – Pandemien gav fortsatt utfordringer med høye smittetall og sykefravær blant ansatte
og frivillige.

Krig – Russlands invasjon av Ukraina ble en sterk påminning om at krig også kan ramme Europa, og vi så millioner av ukrainere på flukt. Samtidig skaper krig også positiv mobilisering og hjelpetiltak.

Klimakrise – Hyppigere skogbranner og flommer med katastrofale konsekvenser minner oss om
at det globale klimaet er i endring. Her hjemme fikk vi en «strømkrise» med økte levekostnader.

Disse K-ene gir økte bekymringer og utfordringer for folk. Da er det godt å vite at kirken kan bidra til
å motvirke dette. Gjennom våre tilbud kan mange få konkret hjelp, og de kan oppleve fellesskap, håp og samhold.

FELLESRÅDETS HOVEDANSVAR

Bergen kirkelige fellesråd har et stort og mangfoldig ansvar fordelt på disse tre områdene:
• Sikre gode rammebetingelser og ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av de 25 menighetene, inkludert arbeidsgiveransvar for ca 170 ansatte.
• Drift og vedlikehold av 34 kirkebygg, herav 4 middelalderkirker og 20 kirker med kulturminnefaglig verdi
• Ansvar for gravplassmyndigheten i Bergen og forvaltning, drift og vedlikehold av 28
gravplasser og bygninger på gravplassene.

GLIMT FRA 2022

I årsmeldingen kan du lese hva som har skjedd innen våre ansvarsområder i 2022. Hver menighet leverer sin egen årsmelding, og vi viser derfor bare noen glimt fra arbeidet i menighetene.

Her vil jeg trekke frem noen få resultater fra året som er viktige for fellesskapet:
• To navnete minnelunder ble åpnet. Dette er et arealbesparende og etterspurt tilbud som vi ønsker i
alle bydeler.
• Tre nye ungdomsdiakoner (13-20-diakoner) ble ansatt.
• Oppstart av Kirkekultur Vest, som vil styrke kirken som kulturaktør
• Utdeling av matkurver og gaver for 1 millioner kroner før jul

Det meste av arbeidet vårt skjer i menighetene, og jeg ser med glede at aktiviteten er tilbake omtrent på 2019-nivå. Dette gir håp om fortsatt vekst for kirken i Bergen. Jeg ber om Guds velsignelse over arbeidet og over både ansatte, frivillige og deltakere. 

 

Mette Svanes,

kirkeverge i Bergen kirkelige fellesråd