Ny forskrift om vedtekter for gravplassene i Vestby kommune

Fastsatt av Vestby kirkelige fellesråd 23. august 2022 sak 29/2022 med hjemmel i lov om gravplasser, kremasjon og gravferd § 21 første ledd, § 8 første ledd, § 14 første ledd og forskrift 10. januar 1997 nr. 16 til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd § 15a fjerde ledd. Ikrafttredelse fra 12.10.2022

Ny forskrift om vedtekter for gravplassene i Vestby kommune

Godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 8. september 2022, jf. lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd § 21 første ledd annet punktum.

§ 1.Forvaltning

Gravplassene i Vestby kommune er underlagt Vestby kirkelig fellesråds administrasjons- og myndighetsområde.

§ 2.Definisjoner

Gravplassmyndighet: Vestby kirkelig fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Vestby kommune, jf. gravplassloven med forskrifter.

Fri grav: Grav som gravplassmyndigheten har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.

Festet grav: Grav som det er inngått eller fornyet festeavtale for, jf. gravplassloven § 14.

Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.

Ordinær urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravplassforskriften § 14.

Urnegrav i minnelund: Grav til askeurne i minnelund med plass til én urne.

Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner.

Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.

Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.

Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.

Fester: Den som står som part i en festeavtale.

Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er gravlagt.

Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der.

§ 3.Ferdsel på gravplassene

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravplassforskriften § 9 (2). Gravplassmyndigheten kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. Ved gravferd kan representant for gravplassmyndigheten gi slik tillatelse. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

§ 4.Gravplasstilhørighet og rett til grav

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen, med unntak av gravplassen i Hvitsten, forutsatt at det er ønsket type grav tilgjengelig på den aktuelle gravplassen. De har rett til fri grav såfremt graven er tilvist.

På Bolettes lund i Hvitsten er det kun urnegraver og det er bare personer som hadde fast bopel i Hvitsten sogn ved dødsfallet som har rett til fri grav.

Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, eller utenfor Hvitsten sogn for Bolettes lund, betraktes på samme måte som kommunens/sognets egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven er tilvist.

Følgende gravfelt er stengt for kistegravlegging:

Vestby: Gravfelt 1–4

Strømbråten: Gravfelt 2 med unntak for gjenlevende ektefeller som allerede har festet tom sidegrav. Gravfelt 3 rekke 11–27.

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales når ett av vilkårene under er oppfylt. Dette gjelder ikke for Bolettes lund.

  • Avdøde er født og oppvokst i kommunen.
  • Avdøde har nær familie med fast bopel i kommunen.
  • Det foreligger særlige grunner for å søke om grav i kommunen.

På Strømbråten gravplass tilbys ikke kistegravlegging for avdøde fra andre kommuner.

§ 5.Fredningstid

Fredningstid for kistegraver er 20 år. Felt 18–19 og 21–29 i Vestby har 30 års fredningstid.

Fredningstid for urnegraver er 20 år.

Gravplassmyndigheten kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver.

§ 6.Feste av grav med mer

Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til gravplassmyndigheten for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted.

Ved bruk av ordinær urnegrav, se definisjon av «ordinær urnegrav» i § 2 Definisjoner, kan det ikke festes en grav ved siden av.

Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden 20 år.

Når festetiden/fredningstiden er ute, kan graven/gravstedet festes for inntil 10 nye år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra gravplassmyndigheten.

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen.

Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner.

Ingen kan gravlegges i festet grav/gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan gravplassmyndigheten ta avgjørelse om gravlegging.

Fester plikter å melde adresseforandring.

§ 7.Grav og gravminne

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassmyndigheten sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging.

Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassmyndigheten har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. Det kan ikke settes opp tidligere enn 6 måneder etter gravlegging av kiste, men likevel ikke i perioder hvor det er tele i bakken. Gravminne på urnegrav kan settes opp etter at urnenedsettelse er avtalt.

På nytt gravsted med festet sidegrav plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk. Om ønskelig kan gravminnet sentreres etter neste gravlegging.

§ 8.Plantefelt

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 50 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

Det er anledning til å ramme inn plantefelt med delt steinkant eller bedplate som flukter med terrenget omkring. Bedplate og fundament for gravminne skal ikke henge sammen.

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller døde materialer.

§ 9.Plantemateriale

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.

§ 10.Stell av grav

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassmyndigheten.

Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.

Ansvarlig for grav eller fester kan inngå avtale om at kirkelig fellesråd, og den som gis tillatelse til det etter § 13, kan gjøre beplantning og stell av grav, samt montering, sikring og vedlikehold av gravminnet. En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for ansvar vedkommende har etter den til enhver tid gjeldende regler.

§ 11.Navnet minnelund

Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke.

Graver i navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp på lik linje med andre graver på gravplassen. Det vil imidlertid ikke være anledning til å gravlegge på nytt i graven.

I navnet minnelund kan det festes en grav ved siden av. Dette gjelder også urnegrav, se definisjon av «urnegrav i minnelund» i § 2 Definisjoner. Ved feste av grav ved siden av betales det festeavgift fra det tidspunkt den første graven tas i bruk.

Avgift for bruk av navnet minnelund betales fra det tidspunktet graven tas i bruk.

Gravplassmyndigheten har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys, så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern, på sted anvist av gravplassmyndigheten.

§ 12.Bårerom

Bårerom disponeres av gravplassmyndigheten og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra gravplassmyndigheten samt den som sørger for gravferden.

§ 13.Næringsvirksomhet

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassmyndigheten. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.

Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.

§ 14.Arbeid på gravplassene

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00–17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller i bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt. Eventuelle skader på plen, gravminner eller annet skal rapporteres til gravplassmyndigheten, og vedkommende virksomhet er økonomisk ansvarlig for skaden(e).

§ 15.Dispensasjon fra vedtektene

Gravplassmyndigheten kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravplasslov og gjeldende forskrifter fravike § 8 siste ledd.

§ 16.Ikrafttredelse og opphevelse av eldre vedtekter

Denne forskrift om gravplassvedtekter trer i kraft fra 12. oktober 2022. Fra samme tid oppheves vedtekter av 26. februar 2019​ for gravplassene i Vestby kommune, Akershus.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"