Kirkegård/Gravlund - Gravplasser

Gravplassene er viktige symboler og landemerker i lokalmiljøet. De har stor betydning i bybildet som deler av byens grønne lunger hvor befolkningen kan søke ro og ettertanke.

Alle gravplasser (kirkegårder/gravlunder) opparbeides med parkmessig standard og skal være universelt tilrettelagt, og alle nye gravplasser skal i tillegg tilrettelegges for ulike trosretninger/livssyn.

Gravplassforvaltningens tilknytning til Den norske kirke har gjort oss mer oppmerksom på kravene om like rettigheter og likeverdig behandling i et samfunn med livssynsmangfold.

Det praktiske dialogarbeidet som foregår rundt gravlegging og vår tilrettelegging på gravplassene, viser at når "tro møter tro" kan resultatet bli dialog og gjensidig respekt - ikke spenning og konflikt.

Fellesrådet forvalter 16 gravplasser fordelt på omlag 800 mål og et krematorium. Vi har fast driftsbemanning på Havstein, Tilfredshet, Lademoen og Moholt kirkegårder.

På de fleste gravplassene er det etablert minnelunder – både anonyme og navnet. Deler av Moholt og Havstein kirkegårder og Leira og Saupstad gravlunder er spesielt tilrettelagt for muslimer. Planlagte utvidelser av eksisterende anlegg og etablering av nye gravplasser vil også bli tilrettelagt for muslimer.

Forvaltning av feste og gravsted

Servicekontoret besvarer henvendelser og spørsmål vedrørende gravsteder og forvaltningen av disse. Vi ser gjerne at du tar kontakt via e-post; post.trondheim@kirken.no Alternativt kontakt vårt sentralbord.

Les mer