VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I STJØRDAL

Vedtektene ble vedtatt av Stjørdal kirkelige fellesråd 26.11.1997 og godkjent av Nidaros bispedømmeråd 8.1.1998 og er utarbeidet i henhold til Lov av 7. juni 1996 nr.32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) §21.Siste revisjon av vedtektene ble foretatt av fellesrådet 02.12.2020 etter godkjenning fra Nidaros bispedømmeråd i brev av 17.01.2020.

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I STJØRDAL

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I STJØRDAL KOMMUNE

Innholdsfortegnelse

 §1 FORVALTNING

 §2 DEFINISJONER

 §3 FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE

 §4 GRAVPLASSTILHØRIGHET

 §5 FREDNINGSTID

 §6 FESTE AV GRAV

 §7 GRAV OG GRAVMINNE

 §8 PLANTEFELT

 §9 PLANTEMATERIALE

 §10 STELL AV GRAV

 §11 NAVNET MINNELUND

 §12 BÅREROM

 §13 NÆRINGSVIRKSOMHET

 §14 ARBEID PÅ GRAVPLASSENE

 §15 DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE

 GENERELLE REGLER OM ORDEN, ADFERD OG SIKKERHET

 

 

HJEMMEL

 

Vedtektene ble vedtatt av Stjørdal kirkelige fellesråd 26.11.1997 og godkjent av Nidaros bispedømmeråd 8.1.1998 og er utarbeidet i henhold til Lov av 7. juni 1996 nr.32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) §21 (1).

Siste revisjon av vedtektene ble foretatt av fellesrådet 02.12.2020 etter godkjenning fra Nidaros bispedømmeråd i brev av 17.01.2020.

 

§1 FORVALTNING

 

Gravplassene i Stjørdal kommune er underlagt Stjørdal kirkelig fellesråd

administrasjons- og myndighetsområde.

 

§2. DEFINISJONER

 

Gravplassforvaltning: Stjørdal kirkelig fellesråd under utøvelse av sitt

forvaltningsansvar for gravplassene i Stjørdal kommune, jf. gravferdsloven med forskrifter.

Fri grav: Grav som gravplassforvaltningen har tildelt en avdød person fra kommunen som det

ikke betales festeavgift for i fredningstiden.

Festet grav: Grav som festes mot betaling av avgift.

Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.

Urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravferdsforskriften § 14. Dette gjelder

ikke § 11 Navnet minnelund hvor det med urnegrav siktes til grav med plass til én urne.

Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en

kistegrav kan det også gravlegges urner.

Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.

Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.

Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.

Fester: Den som står som part i en festeavtale.

Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten

opplysninger om hvem som er gravlagt.

Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt

der.

 

§3. FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE

 

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravferdsforskriften § 9.

Gravplassforvaltningen kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert

sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

 

§4. GRAVPLASSTILHØRIGHET

 

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i

kommunen.

De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist.

Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot

slutten av livet (inntil 2 år), betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri

grav såfremt graven blir tilvist.

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved

gravferden og avgift som ved feste av grav betales.

Stjørdal kirkelige fellesråd dekker ikke utgifter i forbindelse med gravlegging i annen kommune.

 

§5. FREDNINGSTID

 

Fredningstid for urnegraver er 20 år.

Fredningstid for kistegraver ved de ulike kirkegårdene er:

 

            Hegra                                20 år

            Floren                                20 år

            Okkelberg  felt A, D, E         30 år

            Okkelberg felt B, C              50 år

            Lånke A-M                          20 år

            Lånke N-T                           50 år

            Elvran                                 40 år

            Skatval felt A - L                  40 år

            Skatval felt M, O, R               20 år

            Værnes felt 1 - 9B; A - T       20 år

            Værnes felt NA - NG              20 år 

            Værnes felt NH - NX              20 år

 

Gjenbruk av kistegrav fra perioden ca 1955 - 1985 er inntil videre pålagt restriksjoner på grunn av plastsvøp.

Festetiden er vanligvis 10 år.

 

§6. FESTE AV GRAV

 

Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av. Etter søknad til Stjørdal kirkelige fellesråd kan det festes ekstra graver i tillegg når særskilte behov tilsier det.

Det må betales festeavgift for graver som festes i tillegg.

Disse gravene utgjør da ett gravsted.

Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av.

Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden 20 år.

Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 60 år etter siste

gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra gravplassforvaltningen.

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks

måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen.

Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler

eller det foreligger særlige grunner.

Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller

festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan gravplassforvaltningen ta

avgjørelse om gravlegging.

Fester plikter å melde adresseforandring.

 

§7. GRAV OG GRAVMINNE

 

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig

flyttes. Gravplassforvaltningen sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven

planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Montering av gravminne kan først skje etter at

gravplassforvaltningen har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå.

I påvente av gravminne ordner gravplassforvaltningen med et merke hvor avdødes navn settes på.

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av gravstedet.

 

§8. PLANTEFELT

 

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring.

Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm

bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke

plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, lykter m.v. i

plantefeltet. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er

innenfor gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse

dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

Det er anledning til å ramme inn plantefelt med delt steinkant eller bedplate som flukter med

terrenget omkring. Bedplate og fundament for gravminne skal ikke henge sammen.

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av

gravminnet.

Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller døde materialer.

 

§9. PLANTEMATERIALE

 

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og

som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.

 

§10. STELL AV GRAV

 

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven

vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den

ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassforvaltningen.

Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.

Gravplassforvaltningen kan besørge årlig planting mot forskuddsvis betaling.

Det føres regnskap for allerede inngåtte gravstellfond med årlig revisjon.

Det er anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon.

Gravplassforvaltningen eller den som gis tillatelse til det etter § 13, kan gjøre beplantning og stell av grav (, samt montering, sikring og vedlikehold av gravminnet). En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for ansvar vedkommende har etter den til enhver tid gjeldende regler.

 

§11. NAVNET MINNELUND

 

I Stjørdal kommune er det i dag anlagt navnet minnelund ved Værnes, Hegra, Skatval, Lånke og Elvran kirkegårder. Det er også under arbeid søknader om å anlegge navnet minnelund ved Floren og Okkelberg kirkegårder.

I navnet minnelund er gravens plassering kjent, og pårørende kan delta ved urnenedsettelse. Avdødes navn, fødselsår og dødsår påføres felles minnesmerke.

Fellesrådet besørger minnesmerke og navneplate i navnet minnelund. For dette betales en engangsavgift etter en sats vedtatt av Stjørdal kommune.

Navneplate, minnesmerke og stell av felles beplantning faktureres fra det tidspunkt graven tas i bruk. Størrelsen på urnegrav skal være 50x50 cm. På navnet minnelund er det kun anledning til å gravlegge urner.

Feste av urneplass i navnet minnelund er tilsvarende § 6.

Fredningstid og festetid, herunder forlengelse av festet, gjelder i minnelund som for graver for øvrig.

Det er ikke tillat for pårørende å foreta beplantning av minnelundene. Utforming, beplantning og stell av minnelunder er gravplassforvaltningens ansvar.

Det kan legges ned blomster og tennes gravlys på sted anvist av gravplassforvaltningen.

 

§12. BÅREROM

 

Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av

døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne

sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.

 

§13. NÆRINGSVIRKSOMHET

 

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra

gravplassforvaltningen. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg

etter de regler som gjelder.

Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og

beplantning og stell av graver.

 

§14. ARBEID PÅ GRAVPLASSENE

 

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00-17:00) og må

ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen

må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller i bygning på

gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å

utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

 

§15. DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE

 

Gravplassforvaltningen kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravferdslov og

gjeldende forskrifter fravike vedtektene.

 

GENERELLE REGLER OM ORDEN, ADFERD OG SIKKERHET

 

Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger skal skje minst mulig støyende og ikke virke

støtende.

Gravminner kan velte. Det må derfor vises forsiktighet.

Mindre barn må være under tilsyn av voksne.

Hunder skal føres i bånd.

Det skal vises hensyn ved gravferder.

Avfall skal kildesorteres og legges i avfallsbeholdere. Utstyr som vannkanner, spader og raker

skal henges tilbake på plass.

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Stjørdal kirkelige fellesråd

Postadresse:

Stjørdal kirkelige fellesråd

Sandgata 15

7500 Stjørdal 

Åpningstider: 09.00-15.00

Fakturaadresse:

Stjørdal kirkelige fellesråd

Fakturamottak

Tydalsvegen 121

7590 Tydal

EHF: 976 999 215

e-post: fakturamottak@varnesregionen.no

Telefon sentralbord: 74 83 42 20
Epost: kirkelig.fellesrad@stjordal.kommune.no
Org.nr.: 976 999 215
Bankkonto: 4465.26.83689
EAN: 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"