GRAVFERD

Den norske kirke yter gravferdstjenester for hele befolkningen, uavhengig av tro eller kulturell bakgrunn. I Lindesnes kommune er det Lindesnes kirkelige fellesråd v/kirkevergen som har ansvar for gravplassforvaltningen. Gravferdsseremonier kan gjennomføres i alle kirker i kommunen. Mandal kapell kan benyttes til livssynsnøytrale seremonier.