Vedtekter for kirkegårdene

Gravplassvedtekter for gravplassene i Lindesnes kommune (forskrift)  fra 01.01.2020  Vedtektene er fastsatt med hjemmel i gravferdsloven § 21  Vedtatt av Lindesnes kirkelige fellesnemnd 19.06.2019  Godkjent av Agder og Telemark bispedømmeråd 21.06.2019 

 

§ 1 Forvaltning 

Gravplassene i Lindesnes kommune er underlagt Lindesnes kirkelig fellesråds administrasjons- og myndighetsområde. 

§ 2 Definisjoner 

Gravplassforvaltning: . Lindesnes kirkelig fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Lindesnes kommune, jf. gravferdsloven med forskrifter. 

Fri grav: ...................... Grav som gravplassforvaltningen har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden. 

Festet grav: ................. Grav som festes mot betaling av avgift. 

Festet gravsted: ........... Flere kistegraver som er festet sammen. 

Urnegrav: ..................... Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravferdsforskriften § 14. (Gjelder nye urnegraver. Tidligere urnegraver kan ha flere urner satt ned) 

Kistegrav: ................... Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner. 

Fredningstid: ............... Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging. 

Festetid: ...................... Tiden det er avtalt å feste en grav for. 

Ansvarlig for grav: ..... Den som er ansvarlig for en fri grav. 

Fester: ......................... Den som står som part i en festeavtale. 

Anonym minnelund: ... Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er gravlagt. 

Navnet minnelund: ..... Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der. 

§ 3 Gravplasstilhørighet 

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist. 

Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist. 

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav dekkes. 

 

§ 4 Fredningstid 

Fredningstid for kistegraver og urnegraver er 20 år. 

Gravplassforvaltningen kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver. 

Særlige regler for gravfelter på Valle kirkegård: 

Fredningstiden er 40 år på felt C og D, med unntak av C.03.40-60 og C.04.41-59 som har 20 år. Fredningstid 30 år på feltene HO, H, og I. 

§ 5 Feste av grav 

Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av. Det kan unntaksvis søkes om ekstra grav. Søknaden avgjøres av kirkevergen. Disse gravene utgjør da ett gravsted. 

Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av. Det kan ikke settes ned urne i en ny kistegrav på Mandal kirkegård. 

Festetiden for både kiste- og urnegraver er 20 år første gang. 

Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter samtykke fra gravplassforvaltningen. 

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen. 

Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner. 

Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan gravplassforvaltningen ta avgjørelse om gravlegging. 

Når festeren dør, skal dødsboet gi kirkelig fellesråd melding om hvem festet ønskes overført til. Ved uenighet treffer fellesrådet avgjørelse. 

Fester plikter å melde adresseforandring. 

§ 6 Grav og gravminne 

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassforvaltningen sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassforvaltningen har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. Det kan vanligvis settes opp ca fire måneder etter gravlegging av kiste, tidspunktet må klareres av gravplassforvaltningen. Gravminne på urnegrav kan settes opp umiddelbart etter urnenedsettelsen. I påvente av gravminne monteres et merke hvor avdødes navn settes på. 

På nytt festet gravsted plasseres normalt gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og sentreres normalt på gravstedet etter neste gravlegging.

Natursteiner må være så tunge at ikke barn klarer å løfte dem, med mindre den festes til et fundament. 

Særlige regler for gravfelter på gravplassen i Mandal: 

Gravminne på enkeltgrav på feltene M, N og R samt på urnefeltene, kan ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 60 cm og tykkere enn 70 cm, og vekten må ikke overstige 150 kg. 

§ 7 Vedlikehold og stell av gravsted 

Fester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassforvaltningen. 

Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand. Gravminne må stå rett og støtt, og navn og år må være leselig. 

Det er mulig å inngå avtale med Lindesnes kirkelige fellesråd om at de overtar stell av grav mot fastsatt avgift. Det er utarbeidet eget reglement for denne tjenesten. 

§ 8 Plantefelt 

− Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller ikke være bredere enn 60 cm. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. 

− Det er ikke anledning til å bruke fastmonterte dekorgjenstander som blomsterurner, lykter m.v. i plantefeltet inkludert bedplate/kantstein. Det er anledning til å sette lys/lykt på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Lys/lykt og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. 

− Det er anledning til å ramme inn plantefelt med steinkant eller bedplate (skifer eller hel stein) som flukter med terrenget omkring. Bedplate og fundament for gravminne skal ikke henge sammen. Rullestein kan ikke brukes til innramming. 

− Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet. 

− Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller døde materialer. Det er gitt unntak fra dette for graver på felt tilrettelagt for muslimsk gravleggingsskikk, jf. egne regler i vedlegg til disse vedtektene. 

− Dersom det brukes spesialkasse for jord, blomster og langtidsvanning, må hele kassen graves så langt ned at øverste kant ikke sees. 

− Redskaper må ikke oppbevares på gravstedet. 

− Ved bruk av liggende gravminner og naturstein kan gravminne og plantefelt til sammen ikke være over 70 cm, plantefeltet må plasseres foran gravminnet. 

− Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd, eller ved pynting av grav, og som ender som avfall, fjernes av pårørende. 

− Plantefeltet kan ikke dekkes med singel eller annet dødt materiale, eller dekoreres med løse rullesteiner. Kunstige blomster må ikke brukes. Det er ikke tillatt å bruke glass eller annet lett knusbart materiale til blomster på graven, og oppsats for blomster må ikke virke skjemmende. 

§ 9 Bårerom 

Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden. 

§ 10 Næringsvirksomhet 

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassforvaltningen. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. 

Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver. 

§ 11 Ferdsel på gravplassene 

Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på gravplass skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen. Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravferdsforskriften § 9. Gravplassforvaltningen kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt. 

§ 12 Arbeid på gravplassene 

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00-17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt. 

§ 13 Stengte felter 

På Valle kirkegård er felt C og D stengt for nye kistegraver pga lokale grunnforhold (unntak: C.03.40-60 og C.04.41-59). Dispensasjon fra dette er gitt for enkelte festede gravsteder. 

På Mandal kirkegård er felt D stengt for nye kistegraver tilsvarende. 

§ 14 Bevaring av gravminner 

Fellesrådet vurderer løpende om enkelte gravminner/gravsteder skal bevares på den enkelte gravplass, jf. gravferdsforskriften § 27. Vedtak om bevaring tas inn i vedtekten. 

§ 15 Dispensasjon fra vedtektene 

Gravplassforvaltningen kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravferdslov og gjeldende forskrifter fravike bestemmelsene i disse vedtektene. 

Spørsmål til vedtektene rettes til Lindesnes kirkelige fellesråd v/kirkevergen 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Lindesnes kirkelige fellesråd

Lindesnes kirkelige fellesråd er samlokalisert med Mandal menighet ved Kirkesenteret i Mandal.

Lindesnes kirkelige fellesråd
Postboks 210
4503 Mandal

Besøksadresse:
Store Elvegate 33 
Inngang fra Gågata i Mandal

E-post: post.mandal@kirken.no
Telefon: 38 27 28 70

Telefon- og besøkstid:
Man-Fred kl 10:00 - 14:00

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"