Gravferd i Lørenskog

De fleste steder i Norge er det Den norske kirke som er gravplassmyndighet. Slik er det også i Lørenskog. Det betyr at kirken har to roller. For det første har vi ansvar for at alle innbyggere i Lørenskog får de gravplasstjenestene de har krav på. Vi er opptatt av at denne tjenestene skal være uavhengig av livssyn.

Gravplassen har egne tilpassede gravfelt for ulike livssyn for å ivareta de ulike tradisjonene som finnes. Lørenskog kommune er ansvarlig for at det finnes egnede lokaler for de som ikke ønsker å benytte kirken til gravferd. På gravplassen har vi også et lite kapell med plass til omkring 30 personer, som kan brukes dersom det er ønskelig.

Gravplassen har egen nettside som er lenket nedenfor Der kan du finne mer informasjon, for eksempel om tjenester for stell av grav.

For det andre er Den norske kirke et trossamfunn. Medlemmer ønsker som oftest å benytte kirken til gravferd, og Den norske kirke har prest, organist og kirketjener som sørger for at gravferden gjennomføres på en verdig og fin måte. Vi erfarer også at flere som ikke er medlemmer, benytter kirken til gravferd. Flere søker også oppfølging hos prester eller diakoner for samtaler eller sorggrupper.

På gudstjenestene minnes vi hver søndag alle som har hatt gravferd siste uke, og pårørende blir invitert til å delta. På allehelgensdag inviteres alle pårørende som har hatt gravferd det siste året, for å minnes de som har gått bort. Nedenfor finner du mer informasjon om gravplassen i Lørenskog og mer informasjon om gravferd i kirken.