Englevakt - finnes det?

«Jeg tror på den slags englevakt som vi leser om i påskedagens Jesusfortelling», skriver sokneprest Kjartan Bergslid i «Ord til trøst, tro og håp» på 1. påskedag. NB: SØR-SAMISK OVERSETTELSE LENGRE NED I TEKSTEN.

Englevakt - finnes det?

«Ja – nå hadde jeg englevakt». Har du hørt noen si det? Jeg har hørt det mange ganger. Når folk bruker begrepet «englevakt» betyr det som regel at noen har kommet velberget fra en farlig situasjon.

Jeg har sluttet å tro på en slik englevakt for lenge siden. Arbeidet som prest har først meg til mange gravkanter, for mange til at jeg klarer å tro på en Gud som sender engler for å passe på noen utvalgte. Jeg har møtt alt for mange fortvilte til å tro på en slik englevakt, fortvilte som har mistet en av sine kjære på grunn av ulykker, drap eller snikende sykdom. Jeg tror rett og slett ikke at Gud er i beskyttelsesbransjen.

Men jeg tror på englevakt – en annen slags englevakt. Jeg tror på den slags englevakt som vi leser om i påskedagens Jesusfortelling i Lukasevangeliet 24,1-9: To sørgende kvinner kommer til Jesus sin grav for å sørge. Der møter de to menn i skinnende klær som forteller dem at Jesus har stått opp fra de døde. Den slags englevakt tror jeg på – noen som hvisker til deg når mørket og fortvilelsen er på det svarteste: «Veien går tilbake til gleden. Sannheten skal kvele løgnen. Livet er sterkere enn døden.».

Jeg tror ikke at Gud er i beskyttelsesbransjen, men jeg tror at Han er i oppstandelsesbransjen.

Hvis du i løpet av dagen i dag tar deg tid til å lese påskedagens Jesusfortelling i Bibelen og hører godt etter – da kan det godt hende at du får høre englevakten hviske til deg: «Veien går ut av Korona-krisen. Sannheten skal høres sterkere enn alt det falske. Livet uten overforbruk og utbytting er mulig.»

Dagke eengkelh mijjem vaarjelieh ...?

«Joe – daelie eengkele mannem vaarjelamme». Mejtie govleme gie akt dam jeahteme? Manne leam gellien aejkien dam govleme. Gosse almetjh numhtie soptsestieh, dellie sih vaahreste bïeseme. Im manne vielie jaehkieh eengkelh mijjem vaarjelh. Hearrine leam, jïh gellie aejkien kroepte-bealesne tjåådtjeme gosse juvlehtimmie. Dan gellien aejkien guktie im maehtieh jaehkedh Jupmele eengkelh stillie muvhtide geehtedh, dejtie gïem jïtje veeljeme. Dan gellie baanhtsan almetjh veartanisnie guktie im maehtieh jaehkedh Jupmele vaarjelæjjine barka.

Læjhkan, jaahkam eengkelh viehkiehtieh – mohte jeatjahlaakan. Jaahkam dagkerh eengkelidie gïej bïjre govlimh påaskebiejjien gosse saernie Jeesusen bïjre lohkesovvi Lukasen vaentjielistie 24,1-9: Göökte hujnies nyjsenæjjah båetiejægan Jeesusen gaalman sorkedh. Desnie göökte gaarmanæjjah tjuavkeds vaarjoejgujmie. Dah saarnoejægan Jeesuse jaemiedistie tjuedtjielamme. Manne dagkerh eengkelidie jaahkam – dagkerh gïeh dutnjien simmieh gosse gaaje jemhkelde, jïh datne eevre baanhtsan leah: «Aavoe dov uvte. Saetniesvoete slognem jamhkele. Jieleme jaemiemistie veaksahkåbpoe.»

Im jaehkieh Jupmele viehkiehtæjjine barka, mohte jaahkam Jupmele gorredæjjine barka jïh jaemiedistie gorrede. Jis datne daan biejjien tjihkedh jïh boelhketjem tjahkesjh påaskebiejjien Jeesuse-saerniem lohkedh. Jis eensilaakan goltelh – dellie dån govlh eengkele dutnjien sæmma: «Maahtah Korona-sovhteste bïesedh. Saetniesvoete buerebe govloe goh gaajhke mij faelskies lea. Aellieh ussjedh datne tjoerh jienebem jïh jienebem gaajhkijste utnedh, datne tjoerh mubpide nehkielidh jienebh eekh åadtjodh.»

Kjartan Bergslid,
sokneprest i Nidelven menighet/Nidelven åålmegen hearra.

------------

Tidligere andakter i rekka «Ord til trøst, tro og håp»:

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"