Utvalgsarbeid

Den norske kirke har gått fra å være en statskirke til å bli den største organisasjonen i sivilsamfunnet. Det er en rekke ulike utvalg, råd og arbeidsgrupper i Den norske kirke som arbeider med felt knyttet til kirkens nye rolle og til organiseringsarbeidet. Her er en oversikt.

Utvalgsarbeid

Kvensk kirkeliv

Kvenene ble anerkjent som en nasjonal minoritet i Norge i 1998 og har i likhet med samene vært gjenstand for en aktiv fornorskingspolitikk fra myndighetenes side, en politikk også kirken var deltager i. Det har ved flere anledninger vært ytret ønske om en unnskyldning fra Den norske kirke for de dype sår som fornorskingspolitikken har tilført det kvenske folk. Fra kvensk hold etterspørres et nasjonalt organ for kvensk kirkeliv. Det er behov for å starte en prosess som har som målsetting å utvikle en kirkelig struktur hvor kvenene er representert på en slik måte at de kan ha reell innflytelse på egen situasjon i kirken. Det må legges til rette for en reell dialog slik at kvenene både blir sett og hørt før beslutninger som angår dem fattes.

Kirkerådet opprettet under sitt møte i september en arbeidsgruppe som skal legge frem forslag til oppgaver og sammensetning av et nasjonalt organ for kvensk kirkeliv. Arbeidsgruppen fikk følgende mandat:

Arbeidsgruppen skal legge fram forslag til:

 • Overordnet mandat og arbeidsoppgaver for et nasjonalt organ for kvensk Kirkeliv
 • Organisering av et nasjonalt organ for kvensk kirkeliv
 • Sammensetning av et nasjonalt organ for kvensk kirkeliv
 • Forholdet mellom nasjonalt organ og organer for kvensk kirkeliv på bispedømmenivå

Arbeidsgruppen skal bestå av:

 • Tre kvener, herunder med mulighet for:
  • En representant oppnevnt av Norske kveners forbund (Ruijan kvääniliitto)
  • En representant oppnevnt av Kvensk Finsk Riksforbund (Kveeni Suomi Seurat)
  • En representant oppnevnt av Norsk Finsk Forbund (Norjalais-Suomalainen Liitto)
 • To representanter oppnevnt av Kirkerådets direktør.

Arbeidsgruppen skal se til rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen i sitt arbeid.

Arbeidsgruppen vil etter planen vil gå i gang med arbeidet i løpet av våren 2023. Sekretær/kontaktperson er Steinar Ims, seksjon for økumenikk og dialog. 

 

Utvalg for å vurdere tiltak som styrker samisk kirkeliv

Kirkemøtet 2022 vedtok også å be Kirkerådet fremme en eller flere saker om konkrete endringer i kirkeordningen eller øvrig regelverk som bygger på føringen om å styrke samisk kirkeliv.

Kirkerådet besluttet derfor under sitt desembermøte å oppnevne et utvalg for å utrede tiltak som kan styrke samisk kirkeliv. Utvalget fikk følgende mandat:

Formålet med utvalgsarbeidet er å fremme forslag til tiltak som kan styrke samisk kirkeliv i Den norske kirke som en oppfølging av Kirkemøtets prinsippvedtak i sak KM 10/22. Utvalget må holde seg informert om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, og ta rapporten i betraktning i sitt eget arbeid der det er hensiktsmessig.

Utvalget bes innledningsvis beskrive hvilke særskilte rettigheter samer har i Den norske kirke etter gjeldende rett. Utvalget bes videre om spesielt å vurdere følgende:

  • Om det samiske kirkedemokratiet og strukturene rundt dette bør videreføres som i dag eller endres, herunder om det bør etableres en egen samisk ungdomsrepresentasjon på Kirkemøtet.
  • Om organiseringen av samisk kirkeliv bør videreføres som i dag eller endres, herunder et eventuelt behov for ytterligere kategorialmenigheter.
  • Om det er behov for endringer i Den norske kirkes regler som berører forvaltningsområdet for samisk språk.
  • Om det er behov for justeringer av gjeldende regelverk om sammensetning og valgordning av Samisk kirkeråd og Samisk kirkelig valgmøte.

Utvalget kan i samråd med Samisk kirkeråd presentere foreløpige vurderinger på Samisk kirkelig valgmøte 27.–29. oktober 2023.

Utvalget skal vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene sine. Utvalget bes vurdere om midler til samisk kirkeliv kan hentes fra andre finansieringskilder og skal også fremme forslag som innebærer uendret ressursbruk.

Utvalget skal legge frem sin utredning til Kirkerådets direktør innen det tidspunktet direktøren fastsetter.

Direktøren fikk fullmakt til å oppnevne et utvalg med opptil ti medlemmer, og sikre at utvalget har tilstrekkelig kompetanse på relevante områder. Direktøren fikk også fullmakt til å gi utvalget et tilleggsmandat dersom rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonens tilsier et slikt behov.

Utvalget vil gå i gang med arbeidet i løpet av våren 2023. Kontaktperson: Kristina Labba, generalsekretær i Samisk kirkeråd.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"