Spørsmål og svar for valgmedarbeidere

På denne siden finner du spørsmål og svar for de som skal organisere valget. Siden blir jevnlig oppdatert, etterhvert som nye, uavklarte spørsmål kommer fram.

Gå til spørsmål og svar for velgere.

Valgdagen

Hva gjør vi hvis en velger mener det er feil i manntallet?

Han eller hun kan levere stemme i særskilt omslag sammen med skjema 3.1.6 Krav om retting av feil i manntall.

Prester og lek kirkelig tilsatte har ikke stemmerett i valg av leke til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Disse kan derfor bare stemme ved menighetsrådsvalg. Kirkerådet har laget en prosedyre for håndtering av velgere som har tilsattmarkering ("T") i manntallet og mener dette er feil.

Opptelling

Kan de som stiller til gjenvalg i sokneråd/menighetsråd være med å telle opp stemmer, siden de utgjør valgstyret? 

Kirkevalgreglene §14-6 (1) sier at kandidater som er oppført på valgliste, ikke kan delta i opptellingen av vedkommende valg - så det enkle svaret er nei. Derfor må valgstyret finne andre folk som kan gjøre dette.

Men! De som står på lista til valg av menighetsråd, kan telle og sortere stemmesedler til valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet. De kan også telle kryss i manntallet. Og de som står på valg til bispedømmeråd kan telle for valg av menighetsråd. Om det blir problematisk med å få tak i nye folk til tellekorps kan man kontakte nabosokn, om man kan "bytte" opptellingsjobb. 

 

Hvordan regner vi ut sperregrensen?

Sperregrensen regnes automatisk ut når en legger inn dataene i valgmodulen. Om velgere eller valgfunksjonærer har spørsmål om ordningen, kan en lese Veiledning 1.5 Sperregrense.

Materiell

Er det krav til hvordan konvoluttene som brukes ved valget skal utformes?

Kirkerådets veiledning er at en trenger konvolutter i to størrelser, og de minste av disse i to farger (for å skille stemmesedlene til de to valgene). Det er ikke noe krav til utforming av disse konvoluttene, men det kan være fint å ha C5-konvolutter uten påskrift som stemmeseddelkonvolutt, og C4-konvolutt som omslagskonvolutt. Se Valghåndboken punkt 6.2.2 om konvoluttene og annet materiell og punkt 7.7.3 med eksempel på utfylling av omslagskonvolutt.

Forslag til nettbutikker som selger konvolutter i farger: 
Maske (500 pk)Clas Ohlson (20 pk)Adlibris (5 pk)Panduro (5 pk).

Hvor mange stemmesedler må vi trykke opp til menighetsrådsvalget?

Det er opp til valgstyret i menigheten å avgjøre hvor mange stemmesedler som skal trykkes til menighetsrådsvalget. Valgstyret har ansvar for at det er tilstrekkelig antall stemmesedler til en hvert tid, både ved forhåndsstemmegivning og på valgdagen. Dette er spørsmål hvor det bør brukes skjønn. Det kan likevel lønne seg å ta utgangspunkt i det antallet stemmesedler som ble benyttet ved forrige kirkevalg i 2015, og trykke opp noen ekstra stemmesedler i tillegg, for eksempel 25% flere. Her er oversikt over hvor mange som stemte i 2015

Hvilke krav stilles til stempelet som stemmesedlene skal stemples med?

Det eneste kravet til stempelet er at det inneholder soknets navn.

Hvor mange urner trengs på valgtinget?

Dersom det skal normalt være en urne på hvert stemmested. På de stemmesteder der det tas i mot stemmer fra flere sogn, er det viktig å ha en urne per sogn. Dette er særlig viktig for å kunne skille stemmene i opptellingen. 

Må forseglingen av urnene være nummerert?

Det er ikke krav til serienummer på forseglingsmateriellet. 

Hvilke krav stilles til emballasjen ved oppbevaring eller transportering av stemmesedlene?

Eksempel på egnet emballasje kan være forseglet aluminiumskasser, esker eller fargede plastsekker som blir forseglet med strips. Dersom en bruker plastsekker må de være solide, og de bør ha en spesiell farge for å skille dem fra vanlige avfallssekker.

Det er opp til valgstyret å skaffe egnet emballasje og strips for forsegling. Valgstyret må også sørge for et system for merking av emballasjen med serienummer. Det kan være hensiktsmessig å tildele hvert valglokale et visst antall serienumre. Emballasjen skal åpnes av minst to av medlemmene i stemmestyret i fellesskap.

Hva er en blank stemmeseddel?

En blank stemmeseddel kan benyttes av dem som ønsker å delta i valget, men som ikke ønsker å støtte de listene og kandidatene som stiller i soknet eller bispdedømmet. De blanke stemmesedlene skal telles for seg, og de teller ikke med i valgoppgjøret (men teller med i valgdeltakelsen).

Hva trenger vi for å ta i mot stemmer til valg av døves menighetsråd og døves representant i Oslo bispedømmeråd?

I august ble det sendt ut brev til alle menigheter som har medlemmer som har stemmerett i en døvemenighet, disse skal få stemme i sitt lokale sokn. Brevet inneholder veiledning til utstyr, materiell og mottak av stemmer. Les brevet her: Informasjon om val i Døvekyrkja.

Stemmesedler lastes ned fra Valglister og kandidater. Velg Oslo bispedømme og Døvekirkens fellesråd: Trondheim, Ålesund, Sandefjord, Bergen, Stavanger, Tromsø, Oslo og østlandet.

Kan vi ha en PC i valglokalet med tilgang til valglistene sine nettsider?

Dette er sterkt frarådet, siden det er vanskelig å sikre at PC-en viser en nøytral startside, og krever derfor at noen sjekker dette etter hver gang noen har brukt den. 

 

Forhåndsstemming

Er vi pålagt å ha førehandsstemming?

Ja. Når kirkevalgreglene slår fast at «Valstyret skal legge til rette for førehandsstemmegiving i tidsrommet 10. august til fredagen før valdagen. Førehandstemmegivinga skal som eit minimum kunne skje på minst eitt kyrkjekontor i fellesrådsområdet i ordinær opningstid, men det bør kunne skje i kvart sokn», pålegg dette valstyret direkte å legge til rette for førehandsstemmegivning. Sjå kirkevalgreglene § 9-1 (1).

Er det ei minimum opningstid for førehandsstemming vi er pålagd, evt kva vil det i så fall seie?

Minimumstidspunktet er «ordinær opningstid» på minst eit kyrkjekontor i fellesrådsområdet, men kva som blir forstått som «ordinær opningstid» vil avhenge av lokale høve. Det er mogleg å fastsette ei eiga ordinær opningstid for kyrkjekontoret i perioden for førehandsstemmegivning. Tilsette kan vere på kontoret utanom den fastsette opningstida.

Når må kunngjøring av tid og sted for forhåndsstemmegivning finne sted?

Kunngjøringen av tid og sted for forhåndsstemmegivningen må skje før perioden for forhåndsstemmegivning tar til, dvs. før 10. august 2019.

Kva skjer dersom vi ikkje greier å halde tidspunkta for den kunngjorte førehandsstemminga? 

Det er vanskeleg å seie noko om på generelt grunnlag. Dersom det er gjort feil som ein reknar med har hatt innflytelse på valresultatet og som det ikkje er mogleg å rette, vil valet være ugyldig og omval vil måtte finne stad.

Det er heller ikkje tillate å ta i mot stemmer utanfor den kunngjorte stemmetida, sjølv om ein har ope kontor og bemanning nok. 

Må alle dei som skal ta i mot førehandsstemmer godkjennast, eller kan vi hente folk på kontoret når vi har behov?

Valstyret har ansvar for å oppnemne og godkjenne stemmemottakarar, og kun desse kan ta i mot stemmer, sjå § 9-2 (1). Valgstyret kan ikke pålegge prest å ta i mot stemmer. 

Kan vi få dispensasjon fra regelen om at vi må være to for å ta i mot forhåndsstemmer?

Nei, det er ikkje mogleg. Kravet om to stemmemottakere har som intensjon å sikre at gjennomføringen av forhåndsstemmegivningen overværes av to personer, for å sikre hemmelig og fritt valg.

Det vurderes ikke å være i tråd med intensjonene i bestemmelsen dersom kun en stemmemottaker mottar forhåndsstemmer mens den andre er opptatt med andre oppgaver i lokalet.

Er det lov å legge særskilt til rette for forhåndsstemmegivning, for eksempel ved å invitere konfirmanter og konfirmantforeldre?

Dette er innenfor reglene og stemmer godt med kirkevalgreglenes oppfordring om å legge «til rette for at forhåndsstemmegivning kan foregå (…) på sentrale møteplasser for unge i regi av menigheten».

Husk å følge reglene for forhåndsstemming, se veiledning i Valghåndboken kapittel 7, og å kunngjøre dette som ordinær forhåndsstemming.

Er det anledning til å motta forhåndsstemme etter en gudstjeneste?

Kirkevalgreglene slår fast at valgstyret skal kunngjøre forhåndsstemmegivning med tid og sted. En kan ta imot forhåndsstemmer etter en gudstjeneste eller et arrangement, så lenge dette er kunngjort. 

Hvilket sokn skal stemple stemmeseddelen?

Stemmeseddelen stemples av det soknet som mottar stemmen. Dette gjelder uansett om det er fremmedstemmer eller forhåndsstemmer. Dere må altså ikke ha stempel for alle sokn tilgjengelige alle steder, bare for det eller de soknene som stemmestedet hører til.

Er det mogleg å stemme frå utlandet?

Nei, det er dessverre ikkje mogleg.

 

Økonomi

Når får vi tildelt tilskot for gjennomføring av valet?

I juli 2019 vart det sendt ut brev om tildeling, og tilskotet vart utbetalt i midten av månaden. Les meir om tilskotet her: Tilskuddsbrev til fellesråd

Tilskotet skal bidra til at ein kan gjennomføre valet etter reglane. Valstyra i fellesråda er mottakar.

Vil vi få ekstra overføring om vi løner ein til to tilsette t.d. fire timer pr dag dei siste fire vekene før valet?

Ikkje noko ekstra, men ramma for tilskot lokalt er noko større enn ved sist val. Valstyret vurderer, i samarbeid med fellesrådet, korleis midla skal brukast.

Må vi rapportere detaljert hva tilskuddet er brukt til?

Kirkerådet vil i utgangspunktet ikke be om en egen rapportering på disse midlene. Fellesrådet er ansvarlig for at tilskuddet brukes i henhold til formålet, og fellesrådet må også kunne rapportere på bruken av midlene dersom det blir behov for det.

 

Valgmodul

Hva er valgmodulen?

Valgmodulen er et nettbasert verktøy som en modul i Den norske kirkes medlemsregister. Dette verktøyet kalles kort for «valgmodulen».

Hva er fristen for å legge inn informasjon om kandidater?

Kandidatpresentasjonen på kirkevalget.no henter informasjon fra valgmodulen en gang i døgnet. Det er derfor ingen frist for å legge inn informasjon om kandidater - men det er en fordel å gjøre dette før forhåndsstemmeperioden. 

Kan vi endre informasjon i valgmodulen for kandidatar til val av bispedømmeråd/Kyrkjemøtet?

Valreglane anbefalar at kandidatpresentasjonen samsvarer med den informasjonen som er på stemmesetlane. Difor er det fraråda å endre informasjon (for eksempel stillingstittel eller bustadsadresse). 

 

Manntal og medlemslister

Kan vi levere ut medlemslister til nominasjonskomiteen?

Nei, de skal ikke få lister eller tilgang til medlemsregisteret.

 

Nominasjon

Hvordan kan kandidater som dukker opp etter fristen for supplerende nominasjon stille til valg?

Menighetsrådet kan godt jobbe videre med å finne noen kandidater etter fristen for supplerende nominasjon. Disse føres opp på stemmeseddelen av velgere på selve valgdagen som «slengere».

Det er lurt å sikre at de som velges inn som «slengere» i utgangspunktet er villige til å sitte i menighetsrådet, og ikke bare må sitte der på grunn av at de er pliktig til å ta imot valget til menighetsrådet.

Er det nødvendig å ha så mye som fem vararepresentanter på listen?

Det er kirkeloven som fastsetter at det skal være minst fem varamedlemmer til menighetsrådet. Det er ikke mulig å fravike dette ved å bestemme at det skal være et annet antall varamedlemmer.

Menighetsmøtet kan bestemme at antallet faste medlemmer i menighetsrådet skal endres, men dette måtte ha vært vedtatt før valget ble kunngjort. 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"