Utfyllende bestemmelser

Fastsatt av Bispemøtet 28. oktober 2004, endringer i §§ 7, 11 og 18 foretatt av styringsgruppen 2008.

Jf. grunnregler for ”Veien til prestetjeneste”  § 9.


Kapittel 1  Opptak og fordeling av deltakere i ”Veien til prestetjeneste”

§ 1
Styringsgruppen kan bemyndige medarbeider i Bispemøtets sekretariat til å treffe vedtak om opptak på programmet og fordeling til bispedømme. Ved fordelingen til bispedømmene tas det først hensyn til at alle bispedømmer skal ha tilnærmet like mange deltakere i programmet, dernest til deltakernes ønsker. Klagesaker i forbindelse med opptak og fordeling til bispedømme avgjøres av styringsgruppen. Omgjøring av en deltakers bispedømmetilknytning på et senere stadium kan bare foretas rent unntaksvis og når særlige grunner foreligger. Vedtak treffes av styringsgruppen. (Jf. muligheten til å gjennomføre stiftspraksis i et annet bispedømme, se utfyllende bestemmelser § 14 annet ledd).

§ 2
Nye deltakere i ”Veien til prestetjeneste”  opptas etter søknad med angivelse av personalia, studiested, plan for studieløpet frem til fullført utdanning og plan for gjennomføring av ordinasjonssamlinger og stiftspraksis. Som deltakere opptas studenter som har påbegynt studium i teologi, kristendomskunnskap eller tilsvarende. For å gjennomføre stiftspraksis må deltakeren som hovedregel være medlem av Den norske kirke, se § 15 nedenfor.

§ 3
Opptak til ”Veien til prestetjeneste”  skjer i begynnelsen av hvert studiesemester. Styringsgruppen fastsetter søknadsfrist. Ekstraordinært opptak kan foretas i særlige tilfeller.

§ 4
Bispedømmekontoret fører register over deltakerne det enkelte bispedømme får tildelt. I registeret føres en oversikt over når deltakeren planlegger å gjennomføre de enkelte elementer i "Veien til prestetjeneste" og hvilke elementer deltakeren har gjennomført og fått godkjent.

§ 5
Styringsgruppen er ansvarlig for å utarbeide tjenlig informasjonsmateriell om "Veien til prestetjeneste". Lærestedene nevnt i grunnreglene § 2 er ansvarlig for å formidle informasjonsmateriellet til de aktuelle studentene.


Kapittel 2  Ordinasjonssamlinger

§ 6
Vedkommende biskop innkaller deltakerne til ordinasjonssamlingene. Innkalling skal skje i god tid med angivelse av tidspunkt og sted for samlingene.

§ 7
En deltaker skal normalt innkalles til ordinasjonssamling 1 i løpet av de to første årene av studiet. Innkalling til ordinasjonssamling 2 skjer normalt to år etter at deltakeren har gjennomført ordinasjonssamling 1. Deltakeren innkalles til ordinasjonssamling/-samtale 3 normalt ved avslutning av gjennomført stiftspraksis.

§ 8
Ordinasjonssamling 1 og 2 går hver over tre dager og arrangeres regionsvis. Biskopene i regionen tar del i samlingene. Samlingene skal gi hjelp til personlig refleksjon over prestetjenesten og ordinasjonen og gi kjennskap til bispedømmet deltakeren er knyttet til.

§ 9
I samlingene inngår undervisning, gruppearbeid eller annen form for involvering, plenumsamtaler, erfaringer med lokalt kirkeliv, liturgiske samlinger og bibelstudium. Ordinasjonssamling 1 og 2 gis ulikt preg, slik at deltakerne opplever at ordinasjons-samling 2 representerer en faglig progresjon og forutsetter et høyere modnings- og avklaringsnivå i forhold til prestetjeneste og ordinasjon enn ordinasjonssamling 1.

§ 10
Utgiftene for ordinasjonssamling 1 og 2 dekkes over Bispemøtets budsjett innenfor fastsatte rammer. Bispemøtet vedtar  den totale rammen for utgiftene, mens styrings-gruppen fastsetter rammene for den enkelte region, eventuelt for det enkelte bispedømme. Innenfor rammen dekkes utgifter til reise og opphold for deltakere og personell, samt reise- og oppholdsutgifter i tilknytning til planlegging av samlingene. Honorarutgifter til eksterne foredragsholdere, samt utgifter til faglig relevante utflukter o. l. kan også dekkes innenfor rammen. Lønnsutgifter til ansatte eller engasjerte under bispedømmerådene dekkes ikke. Alle utgifter må legitimeres.

§ 11
Ordinasjonssamling 3 arrangeres av det enkelte bispedømme. Samlingen skal gi hjelp til utdypende refleksjon over prestetjenesten og ordinasjonen på bakgrunn av erfaringene som er gjort gjennom stiftspraksis. Biskopen og deltakeren gjennomgår praksisrapporten sammen. Dersom det er få stiftspraksiskandidater i semesteret, eller praksisperiodene er spredt gjennom hele semesteret slik at det er vanskelig å få til en samling av kandidatene – innkalles hver og en til samtale med biskop.

§ 12
Under hver av de tre ordinasjonssamlingene nevnt ovenfor skal deltakeren ha en individuell samtale med vedkommende biskop. Styringsgruppen utarbeider veiledning for samtalene.

§ 13
Styringsgruppen kan fastsette nærmere retningslinjer for innholdet i ordinasjonssamlingene.


Kapittel 3  Stiftspraksis

§ 14
Stiftspraksis av fem ukers varighet inngår som element både i ”Veien til prestetjeneste”  og i den praktisk-teologiske utdanning som gis av de samarbeidende lærestedene nevnt i grunnreglene § 2.

Stiftspraksis gjennomføres i det bispedømmet deltakeren er tilknyttet. Når særlig tungtveiende hensyn tilsier det, kan stiftspraksis gjennomføres i et annet bispedømme. Vedtak om dette treffes av styringsgruppen etter begrunnet søknad fra deltakeren. Nærmere kriterier for når stiftspraksis kan gjennomføres i et annet bispedømme, utarbeides av styringsgruppen.

§ 15
For å delta i stiftspraksis kreves det at deltakeren 

  • er student ved lærested som gir godkjent praktisk-teologisk utdanning
  • er medlem av Den norske kirke,
  • vurderes som egnet av vedkommende biskop til å gis fullmakt for å utføre slik prestetjeneste.

Biskopen vil legge til grunn at de vilkår som gjelder for ordinasjon angående lære og liv gjøres gjeldende for stiftspraksis. Biskopen kan etter søknad gi dispensasjon fra kravet i punkt b).

§ 16
Biskopen engasjerer deltakerne i stiftspraksis som vikarer (jf. tjenesteordning for biskoper § 2 femte ledd). I stiftspraksis utfører deltakerne selvstendig prestetjeneste. Tjenesten omfatter ikke vigsler og skjer på ansvar og under tilsyn av prest (jf. tjenesteordning for biskoper § 10 annet ledd). Biskopen utsteder fullmakt i henhold til nevnte bestemmelse. I fullmakten oppgir biskopen hvem som er ansvarshavende prest for deltakerens tjeneste, og hvem som er deltakerens nærmeste overordnede. Så vidt mulig bør samme person ha begge disse funksjonene.

§ 17
Bispedømmerådet lønner deltakerne i stiftspraksis og sørger for bolig, telefon- og skyssordning.

§ 18
Bispedømmekontoret får melding fra lærestedene om antall studenter som skal ut i praksis gjeldende semester, og underretter lærestedet og deltakeren om tjenestested og nærmeste overordnede senest tre uker før praksisperioden begynner. Melding om tjenestested kan likevel ikke påregnes før 20. august i høstsemesteret.

§ 19
Deltakerne skal under stiftspraksis veiledes av prest med godkjent arbeids-veilederutdanning eller tilsvarende, eventuelt annen erfaren prest. Før veileder utpekes av vedkommende lærested, skal biskopens godkjenning innhentes. Veileder skal være en annen enn deltakerens nærmeste overordnede. Styringsgruppen fastsetter nærmere retningslinjer for veiledningen.

§ 20
Utgiftene til veiledning dekkes av vedkommende lærested. Utgifter til deltakerens reise i forbindelse med veiledningen dekkes av bispedømmet.

§ 21
I forbindelse med veiledningen skal deltaker og veileder sammen utarbeide praksisrapport etter nærmere retningslinjer. Rapporten går til vedkommende biskop og lærested. Rapporten arkiveres etter gjeldende regler for personalsaker.

Veileder skal videre utfylle et skjema med referansespørsmål til nærmeste overordnede etter nærmere retningslinjer. Skjema følger praksisrapport.

§ 22
Styringsgruppen kan fastsette nærmere retningslinjer for stiftspraksis.


Kapittel 4  Annet

§ 23
Når en deltaker har avsluttet ”Veien til prestetjeneste”, utferdiger vedkommende biskop en attest med angivelse av hvilke programelementer deltakeren har gjennomført (jf. GR § 5). Dersom biskopen finner at en deltaker ikke er egnet for prestetjenesten, skal dette anføres. Attesten sendes deltakerne senest tre uker etter avsluttet ordinasjonssamling 3 og fremlegges ved eventuell søknad om ordinasjon. Den endelige vurdering av egnethet foretas av ordinasjonsbiskop. Styringsgruppen gir nærmere veiledning for hvordan dokumentet utformes.

§ 24
Styringsgruppen kan fastsette nye utfyllende bestemmelser for ”Veien til prestetjeneste”, samt endre eller oppheve de foreliggende utfyllende bestemmelser (jf. grunnreglene § 9).

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"