BISPEMØTET

Bispemøtet er et lovfestet sentralkirkelig organ som har til oppgave å samordne de gjøremål som tilliger de enkelte biskoper. De tolv biskopene samles til bispemøte normalt tre ganger per år. Bispemøtet ledes av preses, som er biskop i Nidaros bispedømme. Bispemøtet har et arbeidsutvalg bestående av preses, visepreses og et tredje medlem. Bispemøtet har sekretariat i Kirkens hus.