Grunnregler for VTP

Fastsatt av Bispemøtet 17.-21. oktober 2022, jfr. sak BM 36/22

 

 • 1 Definisjon og formål

Veien til vigsling (VTV) er et innføringsprogram for studenter innen teologi, kirkelig undervisning og kirkemusikk og andre som vurderer å vigsles til prest, diakon, kateket eller kantor i Den norske kirke. Programmet skal:

 • rekruttere, motivere og forberede til vigsling og kirkelig tjeneste
 • utvide deltakernes kjennskap til Den norske kirke
 • gi deltakerne og veiledningsbiskop anledning til å bli kjent med hverandre
 • gi biskop som forestår vigsling, grunnlag for å prøve deltakernes skikkethet.                                                                                                                       
 • 2 Samarbeidspartnere

Biskopene i Den norske kirke gjennom Bispemøtet er ansvarlig for driften av Veien til vigsling. Gjennomføringen av programmet skjer i samarbeid med bispedømmerådene, Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, MF vitenskapelige høyskole, VID vitenskapelige høgskole, NLA Høgskolen og Norges Musikkhøyskole. Andre læresteder som tildeler godkjent cand.theol. grad eller tilsvarende kan etter vedtak i Bispemøtet opptas som samarbeidspartnere. 

 • 3 Obligatorisk vigslingsforberedelse

Godkjent gjennomføring av Veien til vigsling er nødvendig vilkår for å bli vigslet til diakon, kantor, kateket eller prest i Den norske kirke. Biskopen som forestår vigsling, kan godkjenne annen form for vigslingsforberedelse som likeverdig med Veien til vigsling, eller i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet. Når en deltaker har avsluttet Veien til vigsling utferdiger biskop en attest med angivelse av hvilke programelementer deltakeren har gjennomført. 

 • 4 Opptak og fordeling av deltakere

Som deltakere i Veien til vigsling opptas studenter som er tatt opp på eller har påbegynt studium innenfor de kirkefaglige disipliner. For å gjennomføre stiftspraksis må deltakerne som hovedregel være medlem av Den norske kirke.

Hovedopptak skjer i begynnelsen av hvert semester. Ekstraordinært opptak foretas fortløpende. Påmelding til vigslingssamlingene må skje senest 4 uker før samlingen finner sted.

Vedtak om opptak og fordeling til bispedømmene avgjøres administrativt. Ved fordeling til bispedømmene tas det først hensyn til at alle bispedømmer skal ha tilnærmet like mange deltakere i programmet, dernest til deltakernes ønsker.

Klagesaker i forbindelse med opptak og fordeling til bispedømme rettes til sekretariatet. Omgjøring av en deltakers bispedømmetilknytning på et senere stadium kan bare foretas unntaksvis og når særlige grunner foreligger. Vedtak treffes administrativt og rapporteres til styringsgruppen. Et eget ankeutvalg under styringsgruppen rådføres når særlige forhold tilsier at det er behov for det.   

 • 5 Samarbeid i regioner

Biskopene og bispedømmerådene samarbeider om Veien til vigsling regionsvis. Regi­on Nord består av Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland, Nidaros og Møre bispedømmer. Region Vest består av Bjørgvin, Stavanger og Agder og Telemark bispedømmer. Region Øst består av Tunsberg, Oslo, Hamar og Borg bispedømmer.

 • 6 Elementer i programmet

For de som ønsker vigsling til diakon, kantor eller kateket består Veien til vigsling av én vigslingssamling, som er felles med vigslingssamling 2 for prestestudentene.

Veien til vigsling for prestestudenter skal omfatte tre vigslingssamlinger og lønnet stiftspraksis. Under hver av de tre vigslingssamlingene skal deltakeren ha en individuell samtale med biskop.

Vigslingssamling 1 og 2 arrangeres regionsvis og biskopene i regionen tar del i samlingen. Vigslingssamling 3 arrangeres av det enkelte bispedømme etter stiftspraksis eller avslutningsvis i stiftspraksisperioden. Vedkommende biskop innkaller deltakerne til vigslingssamlingene.

Stiftspraksis er av fem ukers varighet og gjennomføres i det bispedømmet deltakeren er knyttet til. Når særlig hensyn tilsier det, kan stiftspraksis gjennomføres i et annet bispedømme. Vedtak om dette treffes administrativt etter begrunnet søknad fra deltakeren og rapporteres til styringsgruppen.

For å delta i stiftspraksis kreves det at deltakeren

a) er student ved et lærested som gir godkjent praktisk-teologisk utdanning,
b) er medlem av Den norske kirke,
c) vurderes som egnet av vedkommende biskop til å gis fullmakt for å utføre slik prestetjeneste.

Biskopen kan etter søknad gi dispensasjon fra kravet i punkt b).

I veiledningen skal deltaker og veileder sammen utarbeide praksisrapport etter nærmere retningslinjer. Rapporten sendes av praksisveileder til vedkommende biskop og lærested. Rapporten behandles og arkiveres etter gjeldende regler for personalsaker og personvern. Veileder skal videre fylle ut et skjema med referansespørsmål til stiftspraksiskandidatens nærmeste overordnede

Styringsgruppen gir nærmere bestemmelser om innhold og rammer for programelementene.

 • 7 Budsjett/økonomi

 a) Vigslingssamlingene

Bispemøtet finansierer V1 og V2 samlingene etter gitte rammer. Fordeling på hver region foretas av styringsgruppen. Innenfor rammen dekkes utgifter til reise og opphold for deltakere og personell, samt reise- og oppholdsutgifter i tilknyt­ning til planlegging av samlingene. Honorarutgifter til eksterne foredragsholdere, samt utgifter til faglig relevante utflukter o.l. kan også dekkes innenfor rammen. Lønnsutgifter til ansatte eller engasjerte under bispedømmerådene dekkes ikke. Alle utgifter må legitimeres.

b) Stiftspraksis

Bispedømmerådet lønner deltakere i stiftspraksis og sørger for bolig, telefon- og skyssordning.

c) Veiledning under stiftspraksis

Lærestedene dekker utgiftene for veileder under stiftspraksis. Utgiftene til reise for studentene i forbindelse med veiledningen dekkes av bispedømmerådet.

d) Styringsgruppen

Bispemøtet dekker utgifter for reise til møter i styringsgruppen.

 • 8 Styringsgruppens oppdrag og ansvar

Styringsgruppen koordinerer samarbeidet mellom Bispemøtet, lærestedene og bispedømmene. Styringsgruppen har rett til å foreslå saker vedrørende Veien til vigsling til behandling i Bispemøtet, og gir uttalelse før Bispemøtet behandler saker som angår programmet. Styringsgruppen er videre ansvarlig for å:

 • følge opp programmets innhold
 • foreta jevnlig evalueringer av programmets drift og rapportere om evalueringene til Bispemøtet
 • fordele økonomiske midler til V1 og V2 samlingene mellom regionene.
 • 9 Styringsgruppens valgperiode og sammensetning

Styringsgruppen har følgende sammensetning: én biskop med varamedlem, én representant for hver av regionene nevnt i § 5 med vararepresentanter, én stifts­direktør med varamedlem, én representant fra hvert av lærestedene i teologi nevnt i § 2 med personlig vararepresentant, én representant for utdanningene innen diakoni, kirkelig undervisning og kirkemusikk med vararepresentant etter fast rullering, én representant for teologistudentene med vara­representant etter fast rullering og én representant for studentene innen diakoni, kirkelig undervisning og kirkemusikk etter fast rullering.

Bispemøtet oppnevner styringsgruppen for fire år av gangen. 

 • 10 Styringsgruppens arbeidsform

Styringsgruppen treffer vedtak i møte. Styringsgruppens leder innkaller til møtene. Ved stem­melikhet har leder dobbeltstemme. Det skal føres protokoll fra møtene, som sendes biskopene og alle samarbeidspartnere etter § 2.

 • 11 Endringer i grunnreglene

Grunnreglene fastsettes av Bispemøtet. Endringer i disse grunnreglene kan bare foretas av Bispemøtet med 2/3 flertall. Før behand­ling i Bispemøtet skal endringsforslag forelegges alle samarbeidspartnere etter § 2 til ut­talelse.

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"