Grunnregler for VTP

Fastsatt av Bispemøtet 19.-20. mai 2015, jf sak BM 20/15

§ 1 Definisjon og formål
Veien til prestetjeneste (VTP) er et innføringsprogram for teologistudenter og andre som vurderer å bli prest i Den norske kirke. Programmet skal:

  • rekruttere, motivere og forberede til ordinasjon og prestetjeneste
  • utvide deltakernes kjennskap til Den norske kirke
  • gi deltakerne og veiledningsbiskop anledning til å bli kjent med hverandre
  • gi biskop som forestår ordinasjon, grunnlag for å prøve deltakernes skikkethet.

§ 2 Samarbeidspartnere
Biskopene i Den norske kirke gjennom Bispemøtet er ansvarlig for driften av Veien til prestetjeneste. Gjennomføringen av programmet skjer i samarbeid med bispedømmerådene, Det praktisk-teologiske seminar (herunder Kirkelig utdanningssenter i nord)/Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Det teologiske menighetsfakultet og Misjonshøgskolen. Andre læresteder som tildeler godkjent cand.theol. grad eller tilsvarende kan etter vedtak i Bispemøtet opptas som samarbeidspartnere. 

§ 3 Obligatorisk ordinasjonsforberedelse
Godkjent gjennomføring av Veien til prestetjeneste er nødvendig vilkår for å bli ordinert til prest i Den norske kirke. Biskopen som forestår ordinasjon, kan godkjenne annen form for ordinasjonsforberedelse som likeverdig med Veien til prestetjeneste, eller i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet. Når en deltaker har avsluttet Veien til prestetjeneste utferdiger biskop en attest med angivelse av hvilke programelementer deltakeren har gjennomført.

§ 4 Opptak og fordeling av deltakere
Som deltakere i Veien til prestetjeneste opptas studenter som har påbegynt studium i teologi, kristendomskunnskap eller tilsvarende. For å gjennomføre stiftspraksis må deltakerne som hovedregel være medlem av Den norske kirke.

Hovedopptak skjer i begynnelsen av hvert semester. Ekstraordinært opptak foretas fortløpende. Påmelding til ordinasjonssamlingene må skje senest 4 uker før samlingen finner sted.

Vedtak om opptak og fordeling til bispedømmene avgjøres administrativt. Ved fordeling til bispedømmene tas det først hensyn til at alle bispedømmer skal ha tilnærmet like mange deltakere i programmet, dernest til deltakernes ønsker.

Klagesaker i forbindelse med opptak og fordeling til bispedømme rettes til sekretariatet. Omgjøring av en deltakers bispedømmetilknytning på et senere stadium kan bare foretas unntaksvis og når særlige grunner foreligger. Vedtak treffes administrativt og rapporteres til styringsgruppen. Et eget ankeutvalg under styringsgruppen rådføres når særlige forhold tilsier at det er behov for det.

§ 5 Samarbeid i regioner
Biskopene og bispedømmerådene samarbeider om Veien til prestetjeneste regionsvis. Regi­on Nord består av Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland, Nidaros og Møre bispedømmer. Region Vest består av Bjørgvin, Stavanger og Agder og Telemark bispedømmer. Region Øst består av Tunsberg, Oslo, Hamar og Borg bispedømmer.

§ 6 Elementer i programmet
Veien til prestetjeneste skal omfatte tre ordinasjonssamlinger og lønnet stiftspraksis. Under hver av de tre ordinasjonssamlingene skal deltakeren ha en individuell samtale med biskop.

Ordinasjonssamling 1 og 2 arrangeres regionsvis og biskopene i regionen tar del i samlingen. Ordinasjonssamling 3 arrangeres av det enkelte bispedømme etter stiftspraksis eller avslutningsvis i stiftspraksisperioden. Vedkommende biskop innkaller deltakerne til ordinasjonssamlingene.

Stiftspraksis er av fem ukers varighet og gjennomføres i det bispedømmet deltakeren er knyttet til. Når særlig hensyn tilsier det, kan stiftspraksis gjennomføres i et annet bispedømme. Vedtak om dette treffes administrativt etter begrunnet søknad fra deltakeren og rapporteres til styringsgruppen.

For å delta i stiftspraksis kreves det at deltakeren

   a)  er student ved et lærested som gir godkjent praktisk-teologisk utdanning,

   b)  er medlem av Den norske kirke,

   c)  vurderes som egnet av vedkommende biskop til å gis fullmakt for å utføre slik prestetjeneste.

Biskopen kan etter søknad gi dispensasjon fra kravet i punkt b).

I forbindelse med veiledningen skal deltaker og veileder sammen utarbeide praksisrapport etter nærmere retningslinjer. Rapporten sendes til vedkommende biskop og lærested. Rapporten behandles og arkiveres etter gjeldende regler for personalsaker. Veileder skal videre fylle ut et skjema med referansespørsmål til stiftspraksiskandidatens nærmeste overordnede.

Styringsgruppen gir nærmere bestemmelser om innhold og rammer for programelementene.

§ 7 Budsjett/økonomi

a) Ordinasjonssamlingene
Bispemøtet finansierer O1 og O2 samlingene etter gitte rammer. Fordeling på hver region foretas av styringsgruppen. Innenfor rammen dekkes utgifter til reise og opphold for deltakere og personell, samt reise- og oppholdsutgifter i tilknyt­ning til planlegging av samlingene. Honorarutgifter til eksterne foredragsholdere, samt utgifter til faglig relevante utflukter o.l. kan også dekkes innenfor rammen. Lønnsutgifter til ansatte eller engasjerte under bispedømmerådene dekkes ikke. Alle utgifter må legitimeres.

b) Stiftspraksis
Bispedømmerådet lønner deltakere i stiftspraksis og sørger for bolig, telefon- og skyssordning.

c) Veiledning under stiftspraksis
Lærestedene dekker utgiftene for veileder under stiftspraksis. Utgiftene til reise for studentene i forbindelse med veiledningen dekkes av bispedømmerådet.

d) Styringsgruppen
Bispemøtet dekker utgifter for reise til møter i styringsgruppen.

§ 8 Styringsgruppens oppdrag og ansvar
Styringsgruppen koordinerer samarbeidet mellom Bispemøtet, lærestedene og bispedømmene. Styringsgruppen har rett til å foreslå saker vedrørende Veien til prestetjeneste til behandling i Bispemøtet, og gir uttalelse før Bispemøtet behandler saker som angår programmet. Styringsgruppen er videre ansvarlig for å:

  • følge opp programmets innhold
  • foreta jevnlig evalueringer av programmets drift og rapportere om evalueringene til Bispemøtet
  • fordele økonomiske midler til O1 og O2 samlingene mellom regionene.


§ 9 Styringsgruppens valgperiode og sammensetning
Styringsgruppen har følgende sammensetning: én biskop med varamedlem, én representant for hver av regionene nevnt i § 5 med vararepresentanter, én stifts­direktør med varamedlem, én representant fra hvert av lærestedene nevnt i § 2 med personlig vararepresentant og én representant for studentene med vara­representant etter fast rullering.

Bispemøtet oppnevner styringsgruppen for fire år av gangen.

§ 10 Styringsgruppens arbeidsform
Styringsgruppen treffer vedtak i møte. Styringsgruppens leder innkaller til møtene. Ved stem­melikhet har leder dobbeltstemme. Det skal føres protokoll fra møtene, som sendes  biskopene og alle samarbeidspartnere etter § 2.

§ 11 Endringer i grunnreglene
Grunnreglene fastsettes av Bispemøtet. Endringer i disse grunnreglene kan bare foretas av Bispemøtet med 2/3 flertall. Før behand­ling i Bispemøtet skal endringsforslag forelegges alle samarbeidspartnere etter § 2 til ut­talelse.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør (konst.):
Emil Engeset

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"