Barn og unge

Barn og ungdom hører hjemme i kirken, og vi skal legge til rette for dem som troende og søkende mennesker. Barn og unge skal få møte bibelens fortellinger på en måte som gir rom for tro, undring og utforskning, og de skal få kjenne at i kirka er det godt å være.

Det skal være godt å være barn og ungdom i kirka. De skal få mulighet til å utforske kirkens tro og tradisjoner, oppleve kirkens hellige rom og ritualer, undre seg over livet og de store spørsmålene, lære sanger, bønner og fortellinger som er skatter å ha med seg gjennom livet.

Fordi barn og ungdom er dagens kirke, skal vi som menighet inkludere dem i alt vi gjør, åpne nye rom for dem og gi dem en plass i det store fellesskapet. Derfor har vi babysang og småbarnstrall, familiegudstjenester og høymesser, barnekor og orgelklubb, konfirmantundervisning og ungdomslederkurs, aktivitetsdager og utdeling av bøker.