FORSKRIFT OM GRAVPLASSVEDTEKTER, ORKLAND KOMMUNE, TRØNDELAG

Jf. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) § 21 (1), § 8 (1) og § 14 (1) og forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr. 16 (gravplassforskriften) § 15a (4), jf. gravplassloven § 14 (1) og § 21 (1).

 

Vedtatt av Orkland kirkelige fellesråd 15.12.2022

Godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 28.02.2023

 

I kraft fra 01.03.2023

 

§ 1 FORVALTNING

Gravplassene i Orkland kommune er underlagt Orkland kirkelig fellesråd administrasjons- og myndighetsområde.

 

§ 2. DEFINISJONER

Gravplassmyndighet: Orkland kirkelige fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Orkland kommune, jf. gravplassloven med forskrifter.

Fri grav: Grav som gravplassmyndigheten har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.

Festet grav: Grav som festes mot betaling av avgift.

Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.

Urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravplassforskriften § 14. Dette gjelder ikke § 10 Minnelunder hvor det med urnegrav siktes til grav med plass til én urne.

Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner.

Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.

Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.

Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.

Fester: Den som står som part i en festeavtale.

Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er gravlagt.

Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der.

 

§ 3. FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravferdsforskriften § 9 (2). Gravplassmyndigheten kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

 

§ 4. GRAVPLASSTILHØRIGHET

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen.

De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist, det vil si at graven ikke er festet fra før.

 

Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist.

 

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales.

 

Det finnes følgende gravplasser i Orkland:

Moe kirkegård, Orkdal kirkegård, Geitastrand kirkegård, Den gode hyrdes gravplass, Meldal kirkegård, Løkken kirkegård, Snillfjord kirkegård, Lensvik kirkegård, Agdenes kirkegård, Ingdalen kirkegård, Orkanger kirkegård ved Orkanger kirke

 

Ved Orkdal kirkegård er det et gravfelt tilrettelagt for muslimsk gravlegging hvor langsiden av gravene vender mot Mekka.

 

§ 5. FREDNINGSTID

Fredningstid for kistegraver er: Moe kirkegård, Orkdal kirkegård, Geitastrand kirkegård, Den gode hyrdes gravplass, Meldal kirkegård, Løkken kirkegård, Orkanger kirkegård ved Orkanger kirke, Snillfjord kirkegård: 20 år.

Agdenes og Ingdal kirkegård: 30 år.

Lensvik kirkegård: 40 år.

Fredningstid for urnegraver er 20 år.

Gravplassmyndigheten kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver.

 

Kistegraver fra 1960 – 1980 ved Orkdal kirkegård, Den gode hyrdes gravplass, Moe kirkegård og Geitastrand kirkegård kan ikke gjenbrukes som kistegraver før det er gjennomført tiltak som sikrer ivaretakelse av gravfreden. Berørte festere vil bli informert før tiltak iverksettes og kan der det er praktisk mulig reservere seg mot tiltak.

Kalking av grav som er festet skal bare skje når festeren gir samtykke til det.

 

§ 6. FESTE AV GRAV

Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en eller to graver ved siden av, og etter søknad til gravplassforvaltningen for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted.

 

Festetid er 5 år.

 

Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av.

 

Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden 20 år.

 

Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 5 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra gravplassmyndigheten.

 

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen.

 

Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner.

 

Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan gravplassforvaltningen ta avgjørelse om gravlegging.

 

Fester plikter å melde adresseendring. Gravplassmyndigheten forholder seg til folkeregistrert adresse.

 

 

 

§ 7. GRAV OG GRAVMINNE

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassmyndigheten sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Overskuddsmasse blir fjerna tidligst 4 måneder etter gravlegginga. Dette skjer kun i sommerhalvåret.

Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassmyndigheten har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå.

Gravminne på grav som måler 1,2 m x 2,4 m kan ikke settes opp tidligere enn 4 måneder etter gravlegging av kiste. På grav som måler 1,5 m x 3,0 m kan gravminne settes opp umiddelbart etter gravlegging. Gravminne på urnegrav kan settes opp umiddelbart etter urnenedsettelsen. I påvente av gravminne ordner gravplassforvaltningen med et merke hvor avdødes navn settes på.

 

Gravminner som har falt tilbake til gravplassen kan gjenbrukes av gravplassforvaltningen.  Dersom de ikke gjenbrukes vil de bli destruert.

 

Utstyr som lykter, spader og lignende kan ikke lagres ved eller bak gravminnet, da de blir til hinder for vedlikehold.

 

Montering av dekorgjenstander som pyntegjenstander, lykter, vaser m.m. må være utført slik at hurtig demontering er mulig. Dette gjelder også eksempelvis utenpåliggende navneplater som monteres på gravminnet.

Gravminnets fundament eller sokkel, fastmonterte dekorgjenstander og symboler regnes som en del av gravminnet og skal godkjennes av gravplassmyndigheten.

Vedrørende sikring av gravminner henvises det til gravplassforskriften § 24.

 

§ 8. PLANTEFELT

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant.

Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Gravplassmyndigheten kan beskjære eller fjerne vekster til tillatte mål, og fakturere fester for arbeidet. Hvis mulig blir fester varslet før tiltak iverksettes.

Det er ikke tillatt med plantefelt på baksiden av gravminnet. Det kan gjøres unntak for eldre obelisker hvis det ikke gjøres på en slik måte at plantingen skjer på andre sine graver.

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, lykter m.v. i plantefeltet. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

                                                                 

Bedplater kan brukes dersom de legges i flukt med terrenget omkring. Bedplater skal ikke være en del av eller henge sammen med fundament/ sokkel. Det er ikke tillatt med fastmonterte gjenstander på bedplaten, som lykter, vaser mv.

Det er ikke anledning til å ramme inn plantefeltet eller deler av det med hekk eller døde materialer, unntatt fra dette innramming med en delt kantstein som flukter med terrenget omkring. 

 

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller døde materialer.

 

 

 

 

 

§ 9. PLANTEMATERIALE

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.

 

§ 10. MINNELUNDER

Det finnes to typer minnelunder: Navna – og anonym minnelund.

Anonyme minnelunder består av anonyme graver hvor gravens plassering kun er kjent for kirkelig fellesråd. Disse er kun for urnegraver.

Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke. I navnet minnelund er avdødes navn og plassering kjent. Dette er både for urne- og kistegraver

Graver i navnet minnelund kan festes på lik linje med andre graver på gravplassen. I navnet minnelund kan det festes en grav ved siden av. Dette gjelder også urnegrav. Ved feste av grav ved siden av betales det festeavgift fra det tidspunkt den første graven tas i bruk.

Ved gravlegging i navnet minnelund må kostnader til navneplate og andel av minnesmerke, beplantning og stell betales. Skrifta på navneplata skal være lesbar og godkjennes av gravferdsmyndigheten.

Gravplassforvaltningen har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster på anvist sted eller ved minnesmerkene. Annen pynt og gjenstander vil bli rydda bort.

 

På Den gode hyrdes gravplass er det anlagt et eget felt for barnegraver. Gravene måler 0,75m x 1,5 m. Dette er en «unavnet minnelund» og det er derfor ikke tillatt å montere gravminner eller navn på monument. Etterlatte kan delta på gravleggingen.

 

Fredningstiden for urner i minnelund er 20 år. For kistegraver i minnelund gjelder fredningstiden som for resten av gravplassen. Graver i minnelund kan festes mot avgift etter fredningstidens utløp.

 

Barne- og familiedepartementet har gitt dispensasjon etter gravplassforskriften § 39 til navneflytting til navnet minnelund. I navnet minnelund er det anledning, etter søknad, å påføre navn på eksisterende navneplate selv om avdøde er gravlagt et annet sted. Det kan være ektefelle/ samboer/ partner og barn av avdøde. Dette forutsetter at det er plass på eksisterende navneplate og at navnet fjernes fra det opprinnelige gravminnet.

 

§ 11. BÅREROM

Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd / kommunen og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er gravplassbetjeningen uvedkommende.

 

§ 12. NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassforvaltningen. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.

Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.

 

 

 

 

 

 

§ 13. ARBEID PÅ GRAVPLASSENE

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00-17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller i bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

 

§ 14. ORDEN OG VERDIGHET

På gravplassene skal det være ro og orden. Hunder føres i bånd. Små barn må ha følge med, eller være under tilsyn av voksne.

Bilkjøring på gravplassene begrenses til et minimum. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

Visne blomster, kranser og annet avfall legges på anvist sted eller fjernes fra gravplassen.

Ingen må gjøre skade på gravsteder, plantinger eller andre anlegg på gravplassen. Skade som påføres andres eiendom, skal straks utbedres av skadevolder.

 

§ 15. IKRAFTTREDELSE OG OPPHEVELSE AV ELDRE VEDTEKTER

Denne forskrift om gravplassvedtekter trer i kraft fra 01.03.2023. Fra samme tid oppheves vedtekter av 01.01.2021 for gravplassene i Orkland kommune, Trøndelag.

 

 

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Orkland kirkelige fellesråd

Avd. Fannrem

Adresse
Blomstervegen 12
7320 Fannrem

Åpningstider
Mandag, onsdag - fredag 09 - 14
Tirsdag 10 - 14

Telefon
72 47 97 50

E-post
post.orkland@kirken.no

Postadresse
Boks 4
7321 Fannrem

 

Org. nr 923 115 552

 

Avd. Agdenes / Snillfjord

Adresse
Snillfjord kirkekontor: Ågjerdet 8, 7257 Snillfjord 

Agdenes kirkekontor: Harald Grønningens vei 10, 7316 Lensvik

Åpningstider
Åpent etter avtale med sokneprest

Telefon
72 47 97 50

E-post
post.orkland@kirken.no

Postadresse
Boks 4
7321 Fannrem

Avd. Meldal

Adresse
Kvamsveien 621
7336 Meldal

(Kommunehuset 3. etasje)

Åpningstider
Tirsdag 10 - 14
Torsdag 10 - 14

Telefon Meldal
72 47 97 50

E-post
post.orkland@kirken.no

Postadresse
Boks 4
7321 Fannrem

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"