Referat MR møte 13. jan 2022

Referat fra menighetsrådsmøte 13. januar 2022møte ble holdt på Teams Til stede:Bent Braskerud (leder), Bjarne Gaut (nestleder), Solfrid Tandberg Øhrn, Marianne Utne, Geir Erik Berge, Jacob Lothe, Kristin Stang Meløe (sokneprest), Harald Bugge, Sigrun Brun, Kari Eika, Tore Hjalmar Tveite, Steinar Bakken

 

Fra administrasjonen:  Gudrun Aas Homstvedt (referent).

Inviterte:          Jens A. Bjelland (sak 01/22 til 03/22) og Karl Georg Øhrn (sak 03/22)

Saksliste

Åpning          ved Bjarne Gaut

MR 01/22         Godkjenning av innkalling og dagsorden

                        Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

MR 02/22         Referat fra møte 9. desember 2021

Dette referatet er sendt ut, det har blitt gjort rettelser i forhold til hvem som var til stede på møte. Ellers er det ingen kommentarer og referatet er da godkjent etter en uke etter utsendelse.

Vedtak: Referatet er godkjent.

 

MR 03/22         Pensjonsordning for barnehagen

Jens A. Bjelland fra KA deltar i møte for å gi en orientering om pensjonsforholdene for barnehagens ansatte, sammen med Karl Georg Øhrn (Økonomidirektør i KD).

Det forutsettes at barnehagen skal bestå videre, som en viktig del av menighetens arbeide.

Ved en eventuell nedleggelse av barnehagen kan eieren gå inn på overføringsavtalens sikringsordning. Menighetsrådet kan da avtale et avviklingstilskudd.

KA anbefaler menigheter med barnehager å opprette et fond som kan sikre eventuelle pensjonskostnader ved opphør av barnehagen. Nordberg menighets barnehage har satt av penger i tilfelle det skulle være aktuelt.

Så lenge menigheten er knyttet til KA i forhold til barnehagedriften vil pensjonen være ytelsesbasert.

I løpet av våren vil KA komme med et forslag om hvordan barnehagedriften i menigheter kan organiseres. Dette kan få betydning for pensjonsordningene som vil gjelde for barnehagenes ansatte.

Vedtak: Takk for den informasjonen som har blitt gitt. MR avventer nye innspill fra KA om drift av menighetsbarnehager. 

 

MR 04/22         Endrede møtedatoer i 2022

Etter vårt menighetsrådsmøte har det kommet fram at Fellesrådet har møter 17.2, 28.04, 13.10 og 8.12, som kolliderer med MR møter. Vi foreslår derfor at MR holdes på tirsdag samme uke eller uka etter (slik at vi kan få fersk info fra fellesrådsmøtet).

Kristin Stang Meløe legger fram et forslag til endrede møtedatoer i forhold til der menighetsrådets møter kolliderer med møtene i Kirkelig Fellesråd.

Vedtak: Ny møteplan for menighetsrådet for 2022 blir;

Vårsemesteret
13.01 torsdag, 22.2. tirsdag, 24.3. torsdag, 3.5. tirsdag, 19.5. torsdag og 16.6. torsdag

Menighetens årsmøte: etter gudstjenesten 24. april.

Høstsemesteret
8.9. torsdag, 11.10. tirsdag, 10.11. torsdag og 13.12. tirsdag.

 

MR 05/22         Frysja – utbyggingen

På Frysja pågår det nå en utbygging av ca. 900 leiligheter. Hva kan menigheten gjøre for å bli synlig i dette nye boområdet?

Gudrun Aas Homstvedt orienterte om utbyggingen.

Det foreslås at det settes ned en prosjektgruppe som kan arbeide videre med dette for å se videre på de muligheten som ligger i området for menigheten.

Vedtak: Menighetsrådet tar saken til orientering og vil på sitt neste møte fortsette å drøfte menighetens muligheter knyttet til  Frysjautbyggingen.  MR ber AU å legge fram et forslag om hva som kan gjøres av videre arbeid.

Saksopplysning: Menighetsbladet deles ut i området med nye blokker på Frysja.

 

MR 06/22         Budsjettet 2022

Et utkast til budsjettet for 2022 legges fram for menighetsrådet.
Gudrun Aas Homstvedt orienterer.

Budsjettet viser at menigheten trenger å sikre sine inntekter. På nåværende tidspunkt har vi ingen til å være ansvarlig for loppemarkedet og julemarkedet. Dette får betydning for menighetens inntekter i og med at disse i stor grad finansierer arbeidet blant barn og unge i menigheten.

En måte å sikre en fast inntekt på er å få flere faste givere som gir på avtalegiro. Det er derfor ønskelig å øke givertjenesten. Dette kan blant annet gjøres ved at det skrives om givertjenesten i menighetsbladet og at det tas med i gudstjeneste arket. Det er viktig at det gis informasjon om hvordan man kan få registrert seg som giver.

Kan det være noen mulighet tå å ha en gjenbruksbutikk i samarbeid med f.eks. Galleri Normisjon på Ullevål stadion etter den modellen som gjelder for Galleri Normisjon på Bekkestua hvor overskuddet i butikken deles mellom Haslum menighet og sykehuset i Okhaldhunga, Nepal.

Vedtak:

  1. Menighetsrådet ber administrasjonen om å legge fram budsjett for 2022 til neste møte.
  2. Menighetsrådet oppfordrer til at det skrives om givertjenesten i menighetsbladet og at det tas med i gudstjeneste arket. Det må gis informasjon om hvordan man kan få registrert seg som giver. Det er viktig og presentere de skattemessige fordelene.

 

MR 07/22         Jubileumsuken

På grunn av koronasituasjonen se AU seg nødt til å utsette jubileumsuken i uke 5. Det arbeides med å finne et nytt tidspunkt for jubileumsuken.

Vedtak: Menighetsrådet beklager at situasjonen er slik at jubileumsuken blir utsatt. Det planlegges nå å legge jubileumsuken til uke 42, med jubileumsgudstjeneste 23. oktober. Biskop Kari Veiteberg har da anledning til å være med på gudstjenesten.

 

MR 08/22         Permisjonssøknad fra menighetsrådsmedlemmer

To menighetsrådsmedlemmer ønsker å ha permisjon fra menighetsrådet i 2022. Saken legges fram på møte.

Vedtak: Det innvilges permisjon for Beate Andreassen og Jakob Lothe for året 2022.

 

MR 09/22         Nye menighetsrådsmedlemmer i Misjonsrådet og Jubileumskomiteen

Jakob Lothe trekker seg som medlem i Misjonsrådet og Jubileumskomiteen. Det må derfor oppnevnes nye representanter i disse utvalgene.

Lederen i jubileumskomiteen er orientert om Jakobs Lothes permisjon og ønsker å få et nytt medlem fra MR.

Lederen i misjonsutvalget Arna Østnor sier at det ikke er nødvendig å få inn et nytt medlem nå.

Vedtak: Det ønskes en representant fra MR og AU arbeider videre med saken.

 

MR 10/22         Eiendomsstiftelsen

Det ble gitt en redegjørelse av Bent Braskerud om hvor saken står nå.

Vedtak:
1.
Fra Nordberg menighetsrådets side er det ønskelig at Øyvind Jordheim stiller som kandidat til styret for Nordberg menighets eiendomsstiftelse (SNME).

  1. Nordberg menighetsrådet ser frem til en snarlig informasjon fra styret i Nordberg menighets eiendomsstiftelse om hvem som er utpekt til i styret for eiendomsstiftelsen.
  2. Nordberg menighetsråd vil opplyse SNME om at tidligere medlemmer i styret innehar stor kompetanse om eiendomsstiftelser og drift av disse og vil være aktuelle kandidater ved oppnevnelse av nye medlemmer til styret.

Vedtakene var enstemmige

 

MR 11/22         Menighetens fremtidige rombehov

Gruppen har arbeidet med en rapport og den legges fram på MR møte i februar. Rapporten sendes ut før neste møte.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

 

MR 12/22         Nytt fra fellesrådet

Det gis en muntlig orientering. Ny kirkeverge er Kjetil Haga og tiltrer 1. februar. Robert Right kommer til å arbeide videre med å rydde opp i gamle saker.

Det er betydelige strømkostnader i kirken og temperaturen i kirken må senkes. Nordberg kirkes jordvarme vil gi en besparelse på strømutgiftene.

Den økonomiske situasjonen i KfiO er svært vanskelig.

                        Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

 

MR 13/22         Personalsituasjonen

I stillingen som daglig leder er det nå gjort en ansettelse og i stillingen som menighetssekretær er det engasjert en vikar fram til påske.

Marianne Utle er ansatt som dagligleder og tiltrer i månedsskifte juni/juli.

Else Berit Øren er vikar i 40% stilling som menighetssekretær fram til påske.

Vedtak:at Marianne Utle er ansatt som daglig leder og er glade for at Else Berit Øren vikarierer som menighetssekretær fram til påske og ønsker de velkommen.

 

MR 14/22         Byggesaken

Det gis en orientering om byggesaken. Det er siste finish i kirkerommet og kontorene klargjøres. Planen er at staben skal flytte inn på kontorene i februar.

Det er problemer med trekk i koret og luften har blitt veldig tørr i kirkerommet. Begge sakene er under utredning.

Menigheten har blitt bedt om å samle informasjon om hva som fungerer og ikke fungerer. MR bør samle dette inn sammen med staben og meddele dette til KfiO i løpet av februar/mars.

Kjellerrommet, det er meningen å samle en gruppe som sammen med KfiO kan gå gjennom rombehov i kjelleren.

Kan det være en ide å ha en loggbok hvor ting kan skrives inn når vi blir oppmerksomme på gode og mindre gode saker.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

 

MR 15/22         Eventuelt

Seniorstiftelsen har søknadsfrist 1. mars for tildeling av midler for høsten 2022 og våren 2023. Årets søknadsbeløp er på 750.000 kr.

 

 

 

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"