Referat menighetsråd 9.11.2021

Referat fra Nordberg menighetsråds møte 9. november 2021, Ungdomshuset, kl. 18.30Til stede:Bent Braskerud (leder), Bjarne Gaut (nestleder og referent), Solfrid Tandberg Øhrn, Marianne Utne, Geir Erik Berge, Jacob Lothe, Harald Bugge, Sigrun Brun, Kristin Stang Meløe (sokneprest) og Tore Hjalmar Tveite (vara uten stemmerett). Forfall:Unni Harsten, Kari Eika og Steinar BakkenÅpning ved Tore Hjalmar Tveite

Saksliste

MR 97/21         Godkjenning av innkalling og dagsorden         

                        Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes med de merknader som framkom i møte. Sak MR 102/21 ble flyttet til slutten av møtet og lukket for offentlighetene.

 

MR 98/21         Referat fra MR 14.10.2021

                        Vedtak: Referatet fra menighetsrådsmøtet 14. oktober godkjennes.

 

MR 99/21         Kirkens tekstiler

En gjennomgang av kirkens inventar viser at det er stor slitasje på antependiene til lesepulten og prekestolen og alteret. Det er bare de røde som ikke er preget av slitasje. Messehaglene trenger å renses og det er ønskelig å få gjort det før kirken åpnes igjen.

Vedtak: MR ønsker en utredning med formål å gi kirken nye antependier til lesepulten, prekestolen og alteret. Det vil være fint om de nye tekstilene er i samsvar med alterteppet. MR ber Sigrunn Slaathaug og Gudrun Aas Homstvedt om å utarbeide et forslag, Forslaget, som skal ta høyde for ulike kostnadsnivå, legges fram for MR.

 

MR 100/21       Nattevakt på Lysvåken

Det er Lysvåken 27-28. november i Bakkehaugen kirke, der er det behov for noen som kan være våken nattevakt, helst menn. Det er behov for nattevakt fra 23.30 til kl. 7.00. Nattevakten kan deles opp på flere.

Følgende forslag kom inn:

Karl Georg Øhrn (tidsrom 23.30 - 01.00)

Tore Hjalmar Tveite (tidsrom 04.00 - 07.00)

           

 

MR 101/21       Jubileet

Jacob Lothe orienterte om jubileumskomiteens arbeid.

Staben har ansvar for Frivillighetsfesten og legger planer for denne.

Komiteen ønsker tilbakemelding om de økonomiske rammene. MR peker på muligheten til å søke eksterne midler til konsert.

Klima blir en rød tråd i arrangementet. Jubileumskomitéen ønsker at arrangementet skal se fremover, med håp.

Biskop Kari Veiteberg kan delta på festgudstjenesten 6. februar – avslutningsgudstjeneste. Ordfører og byrådsleder inviteres til gudstjenesten sammen med tidligere prester.

Vedtak: MR tar redegjørelsen til orientering

 

MR 102/21       Valg av styremedlemmer til Stiftelsen Nordberg menighets eiendommer

Behandlingen av saken ble unntatt offentligheten, jf offentlighetsloven § 23 og forvaltningsloven § 13

 

MR 103/21       Kirkeordning

Frist for å sende inn høringssvar er 1.desember 2021. Kristin Stang Meløe og Harald Bugge redegjorde for saken så langt.                    

Det er et grunnleggende problem at alle spørsmål i høringen har som premiss at kirken organiseres med prostifellesråd. Selv om prostifellesrådmodellen vil forenkle arbeidsgiversituasjonene, ønsker høringsutvalget nedsatt av MR ikke denne løsningen:

Kirken bør bygges fra soknet. Alle bør være ansatt i Den norske kirke. Praktisk arbeidsledelse bør delegeres lokalt. Det økonomiske ansvaret må også knyttes bedre til beslutningsorgan på ulike nivå. Det er dessuten viktig å styrke relasjonen mellom kirke og kommune – ikke svekke denne.

                        Vedtak: MR slutter seg til orienteringspunktene omkring soknet som grunnenhet i kirken. MR er kritisk til modellen med prostifellesråd og ønsker seg utredning av andre modeller.

 

MR 104/21       Pensjonsordning for barnehagen

Statsbudsjettet for 2022 legger inn føringer som kan endre pensjonsforholdene for barnehagens ansatte.

Notat fra KA lagt fram for stortingskomiteen 2. november fulgte innkallingen.

Menighetens barnehage er tilsluttet offentlig tjenestepensjon og menigheten er ansvarlig for framtidige pensjonsforpliktelser. Slik situasjonene er i dag kan barnehagen få dekket sine reelle pensjonsutgifter etter årlig søknad.

MR har likevel følgene spørsmål:

  • Hva skjer med pensjonsforpliktelsene dersom barnehagen legges ned?
  • Kan man forvente at dagens søknadsordning vil bestå?
  • Er det forsvarlig å fortsette med offentlig pensjon, eller bør man endre til innskuddspensjon for nyansatte.
  • Hva forplikter MR seg til økonomisk?

Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. Karl Georg Øhrn (Økonomidirektør i KD) innkalles til neste MR for å redegjøre om menighetens framtidige situasjon.

 

MR 105/21       Menighetens fremtidige rombehov

Komiteen som arbeider med menighetens rombehov, orienterte om hvor langt de er kommet i arbeidet.

Kartleggingen avsluttes til januar og legges fram på MR. MR oppfordrer til grundig behandling i etterkant av at rapporten er ferdigskrevet.

Vedtak: MR tar redegjørelsen til orientering.

 

MR 106/21       Nytt fra byggesaken

Det ble gitt en muntlig orientering om byggesaken av Bjarne Gaut.

Fellesrådet mener fremdeles kirkerommet skal være ferdig til 1. desember (Kontorfløy 1. februar).

Daglig leder har deltatt på befaring mht. lys og strøm i kirkerommet.

Sognepresten redegjorde for brev til biskopen om maling av kirketaket.

Geir Erik Berge redegjorde for arkitektenes opprinnelige tanker bak kirkebyggets symbolikk.  

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

MR 107/21       Regnskapsrapport

                        Regnskapsrapport pr. 30.09.21 ble lagt fram, se vedlegg til saken.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Regnskapsrapporten legges ved referatet.

 

MR 108/21       Nytt fra Fellesrådet

                        Harald Bugge gav en muntlig orientering.

KA er bekymret for kirkens framtidige pensjonsforpliktelser

                        Det er ansatt ny kirkeverge, Kjetil Haga, som tiltrer 1. februar 2022.

                        Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

 

MR 109/21       Personalsituasjonen

Stillingen som menighetssekretær er ikke utlyst. Daglig leder har fått fullmakt av Fellesrådet til å ansette menighetssekretær selv. Utlysningstekst til ny daglig leder er akkurat utlyst.

Staben setter stor pris på at MR har bidratt økonomisk til at det har blitt avholdt stabsdager, med et opphold på Voksenåsen hotell.

Vedtak: MR er bekymret for stabens arbeidssituasjon og driften av menighetens utadrettede virksomhet i forbindelse med vakanse i stillingen som daglig leder og menighetssekretær.

 

MR110/21       Eventuelt

MR110A/21     Endelig vedtak om justert gudstjenesteordning

Biskopen har sendt svar på menighetens søknad om utsettelse på endelig vedtak om justert gudstjenesteordning (jf. MR 89/21). Utsettelse er innvilget til juni 2022.

 

MR110B/21      Frivillige utleieverter – Eiendomsstiftelsens lokaler

Det har kommet spørsmål fra Eiendomsstiftelsen om frivillige fra menigheten kan stille som utleieverter ved utleie av stiftelsens lokaler.

MR mener utleie må organiseres på en mer strukturert måte enn tidligere. MR henstiller eiendomsstiftelsen om at det først må utarbeides en brukerperm for alle utleielokalene, som inneholder informasjon om utstyr og retningslinjer for bruk. Lokaler og utstyr må etterses.

Saken tas opp i et framtidig samarbeidsmøte mellom MR og stiftelsen.

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"