Referat fra menighetsråd 14.10.2021

Referat fra Nordberg menighetsråds møte 14. oktober 2021, Ungdomshuset, kl. 18.30Tilstede:Bent Braskerud, Marianne Utne, Kristin Stang Meløe (sokneprest), Steinar Bakken, Jacob Lothe, Geir Erik Berge, Lillian Dombestein (under sak 83/21 til 88/21) og Gudrun Aas HomstvedtForfall:Unni Harsten, Sigrun Brun, Tore Hjalmar Tveite, Solfrid Tandberg Øhrn, Harald Bugge og Bjarne GautÅpning var ved Lillian Dombestein

Saksliste

MR 83/21       Godkjenning av innkalling og dagsorden   

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

MR 84/21       Referat fra MR 14.09.2021

Sak 70/21, Det har ikke blitt gitt positivt svar fra de foreslåtte kandidatene til valgkomiteen til Stiftelsen Nordberg Seniordiakoni. Nye forslag på kandidater kom fram på MR, de forespørres av daglig leder.

Vedtak: Referat fra menighetsrådsmøte 14. september 2021 godkjennes.

MR 85/21       Diakoniplan for Nordberg menighet

Diakoniutvalget har utarbeidet ny diakoniplan for Nordberg menighet, basert på Kirkerådets utkast til ny diakoniplan fra 2020. Diakoniplanen gjelder for perioden 2021 til 2024 og er en rullerende plan og det er ønskelig å bruke den aktivt på den måten at Diakoniutvalget og menighetsrådet hvert år vurderer planenes aktualitet.
Diakoniplanen ble presentert av diakonene Lillian Dombestein og Gudrun Aas Homstvedt.

Diakoniplanen ble sendt ut før møte.

Vedtak: MR takker for vel utført arbeid. Nordberg menighetsråd vedtar Nordberg menighets diakoniplan for perioden 2021 til 2024, med de merknadene som framkom på møte og som ble tatt inn i planen. Diakoniplanen er rullerende og skal behandles i menighetsrådet hvert år.

MR 86/21       Nordberg kirke 60 år

I februar 2022 er det 60 år siden Nordberg kirke ble vigslet. Komiteen som ble oppnevnt av menighetsrådet 14. september har startet sitt arbeid og planlegger hvordan jubileet kan markeres.

Biskop Kari Veiteberg har blitt invitert til å delta på jubileumsgudstjenesten, og har sagt at hun har anledning til å komme til Nordberg 6. februar 2022.

Jacob Lothe og Lillian Dombestein presenterer komiteens planer for menighetsrådet.

Sissel Steen er komiteens leder.

Det ble lagt fram en skisse over komiteens plan for jubileet. Basert på planen kom det opp noen spørsmål og problemstillinger.

Hva slags jubileumskonsert vil vi ha? Kan vi bruke de kreftene vi har selv? Jubileumsuken kan munne ut i en invitasjon til videre engasjement i menigheten. Nordberg menighetsråd kom med innspill til komiteens forslag.  Beløpene som er satt opp i budsjettet med unntak av jubileumskonserten er rimelige ut.

Vedtak: MR gir sin tilslutning til jubileumskomiteens planer med følgende merknader: Kostnadene til frivillighetsfesten vil tas opp på neste MR. Det er ønskelig mer lokal profil på arrangementene og et mere realistisk budsjett i forhold til markeringen av Nordberg kirkens 60 årsjubileum i februar 2022.

MR 87/21       Julen 2021 i Nordberg Kirke

                        Det har nå kommet fram usikkerhet om Nordberg kirke vil være klar til bruk i adventstiden og til julen 2021.

                        Dette vil få konsekvenser for skoler og barnehager i menigheten – som vanligvis pleier å komme til kirken for å markere julen med barnehage- og skolegudstjenester. Dersom kirken er stengt i julehøytiden vil dette få konsekvenser for Nordberg menighets julefeiring.

                        Det er nødvendig at menighetsrådet drøfter de mulighetene som foreligger.

Staben vil diskutere hvilke muligheter som foreligger og dette vil bli presentert for menighetsrådet på et senere tidspunkt.

Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning.

Gudstjenestene i julen i Nordberg

Dersom det blir gudstjenester på julaften i Nordberg er det nødvendig at menighetsrådet har tatt stilling til hvem som skal ha offeret den dagen. Det menighetsrådet må ta stilling til er om hele offeret skal gå til Kirkens Nødhjelp, eller om det skal delen slik at menigheten får en prosentandel av offeret.

  1. juledag foreslås det at offeret går til menighetens eget arbeid.

Vedtak: Ved gudstjenestene på julaften går offeret til Kirkens Nødhjelp og 1. juledag går offeret til menighetens eget arbeid.

MR 88/21       Valg av styremedlemmer til Stiftelsen Nordberg menighets eiendommer, u.off, Off.l.  §23, Fvl. § 13?

MR 89/21       Justert ordning for hovedgudstjenesten

                        Innen 20.oktober skal menigheten ha sendt inn justert ordning for høymesse til                       godkjenning hos Biskopen. I utgangspunktet skulle denne saken vært sendt inn i fjor                        høst, men på grunn av covid-19 ble fristen utsatt for alle. Ny søknad om utsettelse til                fristen 20.oktober ble sendt, men ikke imøtekommet. 

Imidlertid svarte seniorrådgiver Gry Friis Eriksen ved bispekontoret slik på søknaden om utsettelse - implementering av justert ordning for hovedgudstjenesten:

Nordberg menighetsråd må nok gjøre et vedtak om (justert) ordning for hovedgudstjenesten som skal gjelde fra 1. s. i advent 2021. Jeg skjønner at det er vanskelig for dere når dere ikke bare må forholde dere til smittevern, men også til opp-pussing. Kan MR gjøre et vedtak på at dere ønsker å bruke liturgi for gudstjenesten som samsvarer med liturgien slik kirkemøtet har vedtatt og som vi finner i gudstjenesteboka? Eventuelt, hvis dere tidligere har fått biskopens vedtak med tillatelse om å bruke annen utforming på liturgiske ledd, at dere ønsker å videreføre dette en periode? I vedtaket kan dere også skrive noe om at menighetsrådet arbeider videre med gudstjenesten og gjerne skriv en frist dere setter for dette arbeidet. Vedtaket sendes tjenestevei.

Da kan menighetsrådet, når de har fått jobbet ferdig med utarbeidelsen av justert ordning, sende ny søknad/orientering til biskopen og få ordningen godkjent.

 Enstemmig vedtak:

  1. Nordberg menighetsråd tar i bruk liturgi for hovedgudstjenesten som samsvarer med Kirkemøtets vedtak og slik det fremkommer i Gudstjenestebok for Den norske kirke (Eide forlag 2020).
  2. Menighetsmøtet i Nordberg gikk 7.4.2019 inn for å endre den liturgiske musikken i hovedgudstjenesten tilbake til Den allmenne serie fra 1977, slik den fremkommer i Gudstjenestebok for Den norske kirke (Verbum 1992).

Denne justeringen av ordningen for menighetens hovedgudstjeneste medfører ingen endringer i dette.

  1. Nordberg menighetsråd ønsker å arbeide videre med gudstjenesteordningen. Menighetsrådet ønsker å ferdigstille dette arbeidet innen juni 2022, etter at kirken er tatt i bruk etter oppussing og med tid for menigheten til å gjøre seg kjent med eventuelle endringer og etter behandling i gudstjenesteutvalget, menighetsrådet og vedtak i menighetsmøtet.

MR 90/21       Kirkeordning

                        Gruppen som arbeider med høringssvar i kirkeordningssaken er i gang.

                        Frist for å sende inn høringssvar er 1.desember 2021.

                        Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering.

MR 91/21       Nytt fra byggesaken

Det ble gitt en muntlig orientering om byggesaken.

Vedlagt innkallingen lå et brev fra Oslo Biskop vedrørende «Nordberg kirke - vedtak om godkjenning av endringer innvendig,» datert 25. juni 2021.

Geir Erik Berge fortalte om hvordan arkitektene hadde tenkt om utformingen av taket i kirken den gang kirken ble bygget.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. MR ber administrasjonen om å gjøre biskopen oppmerksom på det som har blitt gjort med kirkens himling i forhold til det som er omsøkt.

MR 92/21       Regnskapsrapport

                        Det gis en muntlig orientering.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

MR 93/21       Nytt fra Fellesrådet

                        Det gis en muntlig orientering.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

MR 94/21       Personalsituasjonen

                        Stillingen som daglig lederer enda ikke utlyst.

Menighetssekretæren har sagt opp sin stilling og slutter 31. desember 2021, stillingen er enda ikke utlyst.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

 

MR 95/21       Menighetens fremtidige rombehov

En komite som skal se på menighetens framtidige rombehov er nedsatt: Solfrid (leder), Geir Erik (sekretær), Eivind Fremstad, Elisabeth Haare og Tore Tveite.
Barn og unge er godt representert, mens deltagere med arbeid for de eldre mangler. MR regner med at alle menighetens brukergrupper blir forespurt om rombehov på kort og lengre tid.

Vi kommer til å ha dette som fast sak på MR, for å høre hvordan det går med framdriften og om mulig problem som kan oppstå.

Vedtak: MR takker for viljen til å bidra, og ser med forventning fram til komiteens forslag til rombehov før jul.

 

MR 96/21       Eventuelt

                        Ingen saker

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"