GRAVFERD

Mange følelser dukker opp  i møte med dødsfall og gravferd. De nærmeste pårørende må i løpet av kort tid ta valg om seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. I Grimstad kommune er det Grimstad kirkelige fellesråd som har ansvar for gravplassforvaltningen på vegne av alle innbyggerne. Gravplassmyndigheten i Grimstad forvalter dette ansvaret og betjener alle byens innbyggere uavhengig av tros- og livssynstilknytning. De yter service, informasjon og veiledning i forbindelse med det praktiske og administrative knyttet til gravferder, graver, seremonirom og kremasjon. Det er vanligvis et begravelsesbyrå som tar seg av det praktiske vedrørende seremonier. På disse sidene finnes mer informasjon om gravferd i Grimstad kommune.