Begravelse

Den norske kirke i Fredrikstad gjennomfører begravelser og bisettelser i samarbeid med begravelsesbyråene. Kontakt oss om begravelse på post@fredrikstad.kirken.no eller 69 95 98 00.

Gravferdsloven understreker at gravlegging skal skje med respekt for avdødes livssyn. Dette betyr at alle har krav på en likeverdig behandling uavhengig av hvilket tros- eller livssynsamfunn de tilhører.

De offentlige gravplassene i Fredrikstad kommune forvaltes av Fredrikstad kirkelige fellesråd.

Tjenestene som kirkelig fellesråd tilbyr alle innbyggere, omfatter kistegravlegging, kremasjon og andre forhold ved selve gravplassen (urnenedsettelse, gravminner, gravstell, gravregister, feste av graver m.m.).

De nærmeste pårørende må forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål ved et dødsfall. I løpet av ganske kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted.

Det er vanligvis begravelsesbyrået som tar seg av det praktiske vedrørende seremonier. Kirkelig fellesråd ved kirkevergen er ansvarlig for å tilrettelegge seremonilokalet, skaffe prest og organist.