OPPDATERT pr. 14.04.20: Coronavirus - informasjon til publikum

Her finner du oppdatert informasjon om Den norske kirke i Drammens (Drammen kirkelige fellesråd og prosten i Drammen) vurderinger og tiltak i forbindelse med Coronaviruset.

(Ill. foto: Bo Mathisen)

OPPDATERT pr. 14.04.20:
Coronavirus - informasjon til publikum

På bakgrunn av offentlige myndigheters pålegg er alle offentlige arrangementer forbudt.  Lokale helsemyndigheter (kommuneoverlegen i Drammen) har gitt dispensasjon til å gjennomføre kirkelige handlinger som begravelser og bisettelser, dåp og vigsel.

Overordnede retningslinjer

 • Alle kirker og menighetskontor er stengt. Kirker åpnes kun for begravelser/bisettelser, dåp og vigsel.  Det er gitt dispensasjon for disse kirkelige handlingene.
 • Reiser til områder med vedvarende smitte samt sykdomsutbrudd medfører karantene.
 • Håndhilsning og klemming i alle sammenhenger er forbudt. Det skal holdes avstand med minst 2 meter og grupper på mer enn 5 personer som ikke er i samme husholdning er ikke tillatt.                                             

Begravelser/bisettelser

Det er åpnet for begravelser/bisettelser i følgende egnede kirker/seremonirom:

 • Drammen krematorium, store kapell
 • Konnerud nye kirke
 • Mjøndalen kirke
 • Svelvik kirke
 • Åssiden kirke

Alle øvrige kirkerom og seremonirom er stengt for begravelser/bisettelser.

Klokkeslett for seremonier er (fra 27. 04.20) kl. 10.00 og kl. 14.00.  Begravelser prioriteres kl. 10 – bisettelser prioriteres kl. 14.00.

Antall deltakere/plassering

Maksimalt antall deltakere ved begravelser/bisettelser er 50 inklusive kirkelig betjening og betjening fra begravelsesbyråene. 

Deltakere innenfor samme husholdning kan sitte sammen.  Øvrige deltakere plasseres med minimum 2 meters avstand.

Utbæring av kiste til bårebil/grav

Utbæring av kiste fra seremonirom gjøres ikke dersom ikke regelen om 2 m avstand mellom personer som ikke er i samme husstand kan etterkommes.

Hygiene/renhold

Mellom hver seremoni sørges det for renhold av gulv i kirkerom/kapell og gangarealer til disse, toaletter og berøringspunkter i kirkerom/kapell og i gangarealer til disse, og utlufting av rommet. Alle ansatte ivaretar god håndhygiene.

Musikk

For å begrense kantors opphold i kirkerom/seremonirom spilles det inngangsmusikk kun de siste 10-15 minuttene før seremonistart. Kantor spiller kun fra kirkens/seremonirommets hovedorgel.  Solist og kantor må plasseres i god avstand fra hverandre og øvrige deltakere i begravelsen/bisettelsen ved fremføring.

 

Dåp og vigsel

Det åpnes for dåp og vielser i våre kirker.  Det understrekes at det ved disse handlingene ikke åpnes opp for antall deltakere som ved begravelser/bisettelser. Ved dåp og vielser er det kun nær familie som samles for å få utført en kirkelige handling.

Antall deltakere/plassering

 • Deltakere rundt døpefonten ved dåp begrenses til dåpsbarn, foreldre og søsken i samme husholdning samt maksimalt to faddere. Øvrige deltakere (nær familie og faddere) plasseres i hht. avstandskrav i kirkerommet. Det gjøres avtale mellom prest og familie hvor mange fra nær familie som kan være tilstede ved hver enkelt anledning.
 • Deltakere ved vielser ved alteret er brudepar og maksimalt to forlovere. Øvrige deltakere (nær familie) plasseres i hht. avstandskrav i kirkerommet. Det gjøres avtale mellom prest og familie hvor mange fra nær familie som kan være tilstede ved hver enkelt anledning.

2 meters avstandskrav gjelder for faddere og forlovere som ikke tilhører samme husholdning.

Hygiene/renhold

Før og etter kirkelig handling gjennomfører kirketjenere særlig renhold av alle kontaktpunkter. . Alle ansatte ivaretar god håndhygiene.

Musikk

Kantor spiller kun fra kirkens hovedorgel.  Solister står i god avstand fra kantor og øvrige deltakere i vielsen ved fremføring. 

 

Ansatte, kontorplassering

Ansatte utenom gravplass-, krematorium- og barnehageansatte benytter hjemmekontor i så stor  grad som mulig. 

Ledelse opprettholdes som normalt og ivaretas av kirkeverge og lederteam (administrasjonssjef, eiendomssjef, økonomisjef og personalsjef) i fellesskap. 

Øvrig møtevirksomhet gjennomføres som digitale møter / telefonmøter.

 

Drammen, 14. april 2020

Svein Askekjær                      Kjell Ivar Berger

Kirkeverge                             Prost

 

25.03.20

I tråd med Regjeringens og helsemyndighetens retningslinjer videreføres tiltakene beskrevet under til 13. april 2020. 

17.03.20 fra kirkevergen og prosten i Drammen:

Det åpnes delvis opp for gravferdsseremonier

VURDERINGER OG TILTAK FOR PROSTEN I DRAMMEN OG DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Prosten i Drammen og Drammen kirkelige fellesråd følger rådene fra offentlige myndigheter nøye og oppdaterer risikovurdering og tiltaksplan kontinuerlig.  På bakgrunn av nøye vurderinger og råd fra kommunelegene i Drammen og Lier, iverksettes endringer for gravferd i Drammen og Lier.

Følgende tiltak justeres med umiddelbar virkning:

Begravelser / Bisettelser:

Det åpnes for at begravelser og bisettelser gjennomføres med maksimal deltakelse på 50 personer inklusive kirkelig betjening og betjening fra begravelsesbyrå.

Følgende kirker / kapell kan benyttes: 
Drammen krematorium, store kapell
Konnerud nye kirke
Åssiden kirke
Mjøndalen kirke

Alle øvrige kirker og kirkelige kapell er stengt for bruk.

Klokkeslett for seremonier er kl. 10.00 og kl. 15.00.  Begravelser prioriteres kl. 10 – bisettelser prioriteres kl. 15.00

Begravelsesbyråene har ansvar for å kontrollere at regelen om maksimalt antall personer tilstede overholdes, og avvise deltakere når maksgrensen er nådd.  Begravelsesbyråene henstiller til deltakerne om å sette seg spredt i kirkerommet ved ankomst.

Kirketjener har ansvar for å sørge for skikkelig utluftning av kirkerommet mellom seremoniene og har forøvrig sine normale arbeidsoppgaver tilknyttet begravelser/bisettelser.  I tillegg sørger kirketjener for avsperring av hver 2. benk / stolrekke med sperrebånd eller skilt.

Kantor/organist spiller kun fra kirkens hovedorgel.  Nærkontakt/øvelser med eventuelle solister er ikke tillatt.  Det spilles ikke inngangsmusikk.  Regler om CD-avspillinger gjelder som normalt – slike avspiller kan kun skje i tilknytning til minneordene.

Renhold av rommene mellom hver seremoni besørges av renholdsfirma.  Vitale berøringspunkter vaskes/renses forsvarlig mellom hver seremoni.

Alle øvrige arrangementer avlyses / utsettes i hht. tidligere utsendte retningslinjer.

Krisestab opprettholdes og fungerer som angitt tidligere.

Krisestaben kan kontaktes på: Telefon: 32 98 91 00 - Mail: post.drammen@kirken.no

Drammen, 17. mars 2020

Svein Askekjær                                                                                              Kjell Ivar Berger

Kirkeverge                                                                                        Prost

------------------------------------------------------------

16.03.20 fra Kirkerådet og konst. preses:

Kirken anbefaler at vårens konfirmasjoner blir utsatt

På grunn av koronapandemien, må vårens konfirmasjon utsettes til etter sommerferien. Dette er den klare oppfordringen fra kirken på nasjonalt nivå.

Kirken nasjonalt og lokalt får mange spørsmål om gjennomføring av konfirmasjon. Nå ber konstituert preses i Bispemøtet Atle Sommerfeldt og direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen menighetene om å utsette konfirmasjoner til høsten.

- Vi ønsker å åpne kirkerommene våre så snart som mulig, men vi vet ikke hvor lenge denne spesielle situasjonen vil vare. For mange er konfirmasjon en stor familiebegivenhet, og jeg har forståelse for at dette er krevende, sier Sommerfeldt.

Behov for forutsigbarhet
- Familiene trenger forutsigbarhet, og det vil vi bidra til. Derfor går vi nå ut med en tydelig anbefaling til alle menighetene i Den norske kirke, sier han.

Vad Nilsen oppfordrer konfirmanter og foreldre med spesielle behov til å kontakte sin lokale menighet.

- Det finnes ungdom som av ulike grunner ikke kan utsette konfirmasjonen. I de tilfellene oppfordrer vi til at man finner gode lokale løsninger, sier Vad Nilsen.

Hun sier menighetene lokalt må informere om endringer i konfirmasjonsundervisningen, og sette en foreløpig dato for konfirmasjon på høsten.

Planlegger for påskefeiring på nett
Kirkene over hele landet jobber nå med å være til stede for folk på nett og telefon. Dette innebærer også planlegging for et annerledes tilbud i påsken enn vi er vant med. Slik det ser ut nå, vil det ikke være mulig å gjennomføre vanlige gudstjenester i påskeuken.

- Mange med meg vil nok savne å synge «Påskemorgen slukker sorgen» i kirken første påskedag, men jeg inviterer alle til å være med i fellesskapet med sendinger fra NRK på TV og radio og på nett, sier Sommerfeldt.

Han understreker at de fysiske kirkedørene vil åpne igjen så snart situasjonen normaliserer seg.

Planlagte bryllup må følge lokale bestemmelser
Våren blir annerledes enn mange par hadde sett for seg. Vielser kan fortsatt finne sted, men det avhenger av de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Disse varierer fra kommune til kommune og endrer seg raskt.

De som ønsker å utsette vielsen sin eller undersøke hvordan reglene er lokalt, kan ta kontakt med kirken sin.

(les saken her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/kirken%20anbefaler%20at%20v%C3%A5rens%20konfirmasjoner%20blir%20utsatt/)

----------------------------------------------------------------

12.03.20 kl. 16.45 (Gjeldende tiltak i Drammen):

Kirkevergen og prosten i Drammen

VURDERINGER OG TILTAK FOR PROSTEN I DRAMMEN OG DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Prosten i Drammen og Drammen kirkelige fellesråd følger rådene fra offentlige myndigheter nøye og oppdaterer risikovurdering og tiltaksplan kontinuerlig.  På bakgrunn av statsministerens retningslinjer gitt i dag kl. 14 innføres tiltak for å ta vare på folks liv og helse.

ALLE TILTAK GJELDER FRA OG MED I DAG, TORSDAG 12. MARS KL. 18.00 OG FREM TIL 4. APRIL.

Ny informasjon om hva som skjer videre, vil bli sendt ut innen 4. april.

Samtlige kirker og kapeller stenges.

Gudstjenester
Alle gudstjenester avlyses. Dåp og vielser utsettes.

Begravelser og bisettelser
Alle begravelser og bisettelser i kirker og kapell stoppes.

Kistegravlegginger gjennomføres med kun nærmeste familie til stede ved selve gravleggingen av kisten ute på gravplassen.  Det avholdes ingen gravferdsseremonier i kirker eller kapeller.

Bisettelser og urnegravlegginger utsettes.

Kremasjoner foretas fortløpende. 

Krematoriet vil være i drift og alle ansatte på krematoriet vil være på jobb.  Det er utarbeidet skiftplan som iverksettes umiddelbart.

Ansatte
Alle ansatte henvises til hjemmekontor.  Man er allikevel å anse som «i arbeid» og må være tilgjengelig på telefon og/eller epost.  Alle ansatte får lønn som normalt.  Ansatte som har vært på reise utenfor Norden og kommet hjem fra og med 27. februar settes automatisk i 14 dagers karantene.

Gravplassansatte vil få beskjed om tidspunkter da de skal møte på jobb i forbindelse med eventuelle kistegravlegginger.

Barnehageansatte forholder seg til Drammen kommunes retningslinjer for barnehager.

Krisestab
Det settes krisestab som består av ledergruppen og prost: Ivar Nygård, Eva Trogstad, hans Jørgen Paulsen, Lars Olav Bøe, Svein Askekjær og Kjell Ivar Berger.  Krisestaben jobber fra kontorene i Albumsgate.

Krisestaben kan kontaktes på følgende måte:
Telefon:  32 98 92 00
Epost:  post.drammen@kirken.no

 

Drammen, 12. mars 2020

Svein Askekjær                                                            Kjell Ivar Berger
Kirkeverge                                                                   Prost

-------------------------------------------------------------------------------------

12.03.20 kl. 15.15:

Kirkerådet og konstituert preses:
Avlyser gudstjenester

I lys av de nye og strenge tiltakene regjeringen har iverksatt, ber Kirkerådet om at alle gudstjenester i Den norske kirke avlyses. I mellomtiden oppfordres publikum til å oppsøke kirke på nett.

Konstituert preses i Bispemøtet Atle Sommerfeldt og direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen ber alle menigheter i Den norske kirke avlyse planlagte Gudstjenester og annen organisert aktivitet i kirkene og på menighetshus. Dette gjelder i første omgang fra og med 12. mars kl. 18.00 til og med 26. Mars.

- Vi er opptatt av at kirken skal være tilstede for folk som vil ha fellesskap for bønn, samtale og fellesskap. Samtidig må vi være med på den nasjonale innsatsen mot koronavirus. Derfor må vi endre kirkens tilbud, og gå bort fra fysiske gudstjenester og samlinger inntil videre, sier Sommerfeldt.

- Vi ønsker fortsatt å være tilstede for alle som vil be, ha noen å snakke med eller oppleve et fellesskap, men det må skje via radio, nett og facebook. Publikum oppfordres til å følge kirken på sosiale medier og nettsidene våre, og kontakte den lokale menigheten på telefon eller nett, sier Vad Nilsen.

Kan gjøre lokale unntak for dåp, begravelse og vigsel

I løpet av denne perioden, kan det avholdes begravelser eller andre kirkelige handlinger i samråd med lokale helsemyndigheter og de involverte.

- Det er kun strengt nødvendige aktiviteter som kan gjennomføres slik situasjonen er nå, og det må gjøres i samråd med helsemyndighetene, sier Vad Nilsen.

-----------------------------------------------------------------------------------------

12.03.20 kl. 13.00:

Avlyser gudstjenester i solidaritet


På grunn av fare for Korona-smitte, blir det ikke holdt offentlige gudstjenester i Tunsberg
bispedømme førstkommende og neste helg. Dåp og begravelse gjennomføres, men med
begrenset antall deltagere.
- Som kirke må vi ta vårt ansvar for å begrense smitten, sier biskop Jan Otto Myrseth.
Biskopen forutsetter at nasjonale og lokale helsemyndigheters retningslinjer blir fulgt, også i kirkene.

Fra i dag av iverksettes derfor følgende tiltak. Disse gjelder i første omgang til og med 22. mars:
1) Alle offentlige gudstjenester avlyses.
2) Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall deltagere. I utgangspunktet
settes et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie.
3) Innmeldte dåp gjennomføres som planlagt, men i en lukket gudstjeneste. Deltagelsen
begrenses til et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie og faddere.
4) Øvrige arrangement og samlinger som har et potensiale på mer enn 50 deltagere
avlyses.
5) Der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.
6) Ytterligere tiltak vurderes fortløpende ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger.

Selv om disse tiltakene og avlysingene settes i verk, ønsker kirken å være til stede i den
utrygghet som mange kjenner akkurat nå. Det kan fremdeles skje i mindre sammenhenger, i
samtaler og ikke minst digitalt og på telefon.
- Kirken har alltid vært et sted for å søke oppmuntring og støtte, og vi er her for alle som
trenger det. Samtidig er det viktig å ta del i den nasjonale dugnaden for å begrense smitten. Det er nestekjærlighet og solidaritet i praksis, sier biskop Jan Otto Myrseth.

Kontaktpersoner:
  Biskop Jan Otto Myrseth – 995 18 280, jm393@kirken.no
  Kommunikasjonsrådgiver Henrik Guii-Larsen - 971 05 803, hg276@kirken.no

------------------------------------------------------------------------------------------------

11.03.20:

Alle offentlige arrangementer med potensielt mer enn 100 deltakere må risikovurderes før gjennomføring. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering, som deretter må godkjennes av lokale helsemyndigheter. Planlegging er nødvendig for å sikre god smittevernhåndtering.

Prosten i Drammen og Drammen kirkelige fellesråd har gjennomført planlegging og utarbeidet risikovurdering.


VURDERINGER OG TILTAK FOR PROSTEN I DRAMMEN OG DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Prosten i Drammen og Drammen kirkelige fellesråd følger rådene fra offentlige myndigheter nøye og oppdaterer risikovurdering og tiltaksplan kontinuerlig.

Følgende tiltak iverksettes med umiddelbar virkning:

Reiser i områder med vedvarende smitte og sykdomsutbrudd medfører karantene.

Det innføres forbud mot håndhilsning og klemming i alle sammenhenger.

Gudstjenester

Inntil Tunsberg biskop gir pålegg om å stanse gjennomføring av gudstjenester, gjelder følgende tiltak i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger (dåp, vielse og gravferd):

 • Det avholdes særskilte dåpsgudstjenester der det er sannsynlig at antall gudstjenestedeltakere overstiger 100 når dåp er en del av gudstjenesten. Særskilte dåpsgudstjenester gjennomføres som kl. 13-gudstjenester.
 • Annenhver benk eller stolrekke avsperres slik at det skapes avstand mellom gudstjenestedeltakerne – maks antall tilstede må ikke overstige 100.
 • Tjenestegjørende skal være ekstra påpasselig med håndhygiene.
 • Det legges til rette for at publikum/deltakere kan vaske eller desinfisere hender.
 • Håndhilsning og klemming er forbudt (dette gjelder også gravferder). Det gjennomføres heller ikke fredshilsen med håndhilsning ifm. nattverden.
 • Salmer trykkes i program eller vises på skjerm for å unngå bruk av salmebøker.
 • Det skal ikke sendes offerposer/-skåler i benkene. Ved takkoffer oppfordres det til å benytte Vipps. Det kan også tas opp offer ved utgangen.
 • Det benyttes stående nattverd med særkalker.
 • Det holdes ikke kirkekaffe – verken i kirkene eller andre lokaler.
 • Det henges opp plakater i alle kirker og kapeller for å opplyse om de viktigste av disse punktene.

 
Øvrige arrangementer og tjenester

 • Arrangementer utover gudstjenester og kirkelige handlinger avlyses/utsettes. Eksempel på slike arrangementer er eldre-treff, institusjonsandakter, familietreff, babysang, etter skoletid-aktiviteter, konfirmantsamlinger, samlinger for barn ol. Særskilte arrangementer kan få tillatelse til å gjennomføres etter søknad til kirkevergen.


Gjennomføring av gravferdseremonier

Vurdering:

Gravferdsseremonier er i hovedsak åpne og kan samle ukjent antall deltakere.  Ved stort frafall av ansatte, kan gjennomføring på sikt bli krevende.

Tiltak:

Gravferdsseremonier kan kun gjennomføres dersom antall deltakere er under 100. 

 • Ved kistegravlegging må antall deltakere begrenses som angitt.
 • Ved bisettelse kan pårørende velge ett av to alternativer:
  • Bisettelse gjennomføres som normalt men med angitt begrensning av antall deltakere.
  • Kremasjon av avdøde gjennomføres umiddelbart og seremoni utsettes til senere (urne kan plasseres i kiste når gravferdsseremoni gjennomføres).

Stenging av kapeller med begrenset antall sitteplasser

Vurdering:

Ved gjennomføring av gravferdsseremonier i kapeller med begrenset antall sitteplasser kan ønsket avstand mellom deltakerne ikke oppfylles.

Tiltak: Drammen krematorium, lille kapell samt alle øvrige kirkelige kapell stenges for bruk til begravelser og bisettelser.  I stedet må benyttes Drammen krematorium, store kapell og kirkerommene.

 

Ved spørsmål kontakt kirkevergen i Drammen på telefon 32 98 91 00 eller epostadresse sa727@kirken.no.

 

Drammen, 11. mars 2020

Svein Askekjær                                                                 Kjell Ivar Berger
Kirkeverge                                                                        Prost

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"