Vedtekter for gravplassene i Hole kommune

Hole kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet i Hole kommune. Fellesrådets myndighet etter gravferdsforskriften er delegert til kirkeverge, som har det daglige ansvaret for forvaltningen av gravplasser i Hole kommune, herunder Hole kirkegård og Sollihøgda urnelund.

Vedtekter for gravplassene i Hole kommune

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I HOLE KOMMUNE (FORSKRIFT)

Jf. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21 (1)

Vedtektene erstatter tidligere vedtekter godkjent av Tunsberg bispedømme 12.12.2018.

Vedtatt av Hole kirkelige fellesråd 04.11.20, sak 55/20.

Godkjent av Stasforvalteren i Vestfold og Telemark. 01.02.21.

I kraft fra 01.02.2021.

 • 1 FORVALTNING
  Gravplassene i Hole kommune er underlagt Hole kirkelige fellesråd administrasjons- og myndighetsområde.
 • 2. DEFINISJONER
  Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme askeurner. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er gravlagt.

Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.

Fester: Den som står som part i en festeavtale.

Festet grav: Grav som festes mot betaling av avgift.

Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.

Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.

Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.

Fri grav: Grav som gravplassmyndigheten har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.

Gravplassarbeider utfører det daglige vedlikeholdet av og tilsynet med gravplassene, iht. egen stillingsinstruks.

Gravplassmyndigheten: Hole kirkelige fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Hole kommune jf. Gravferdsloven med forskrifter.

Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner.

Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med mulighet for navneplate på de som er gravlagt der, jf gravplassvedtektene § 11.

Urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravferdsforskriften § 14. Dette gjelder ikke
§ 11. Navnet minnelund hvor det med urnegrav siktes til grav med plass til én urne.

§ 3. FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravferdsforskriften § 9 (2). Gravplassmyndigheten kan gi kjøretillatelse ved sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

§ 4. GRAVPLASSTILHØRIGHET

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. De har rett til fri grav så fremt graven blir tilvist.

Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist av gravplassmyndigheten.

Avdøde personer fra andre kommuner kan bare gravlegges i kommunen etter kremasjon og mot at kostnadene ved gravferden, gravlegging og avgift som ved feste av grav betales.

§ 5. FREDNINGSTID

Fredningstid for kistegraver og urnegraver er 20 år.

Unntak gjelder Hole kirkegård felt A, F, H, K, L, S, og T. Der er fredningstid for kistegraver 30 år.

Gravplassmyndigheten kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver.

§ 6. FESTE AV GRAV

Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til gravplassmyndigheten for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted. Dette er ikke mulig på felt nyL.

Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av.

Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 5 år. Når det er gått 80 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra gravplassmyndigheten.

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen.

Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner.

Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan gravplassmyndigheten ta avgjørelse om gravlegging.

Fester plikter å melde adresseforandring.

§ 7. GRAV OG GRAVMINNE

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassmyndigheten sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassmyndigheten har godkjent gravminnet og plassering. Det kan ikke settes opp tidligere enn 3 måneder etter gravlegging av kiste. Gravminne på urnegrav kan settes opp umiddelbart etter urnenedsettelsen. I påvente av gravminne kan det settes opp et merke hvor avdødes navn settes på. Dette besørges av gravplassmyndigheten eller det aktuelle gravferdsbyrået.

§ 8. KRAV TIL GRAVMINNE

Sollihøgda urnelund tillater kun upolerte natursteiner. Hole kirkelige fellesråd kan åpne for å gi tillatelse for andre typer gravminne.  Gravminnet skal ikke være større enn 50 cm bred og 60 cm høy.

Hole kirkegård felt nyA tillater ikke gravminner større enn 50 cm bred og 60 cm høy.

Hole kirkegård felt nyD, nyE,  nyO, nyN og nyM er urnefelt. Gravminnet skal ikke være bredere enn 60 cm.

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående der for godt.

 • 9. BARNE MINNELUND
  Hole kirkegård felt nyQ navnet minnelund for urner for barn under 18 år.
  Hole kirkegård felt nyR navnet minnelund med barnekister for barn under 1 år.
  Hole kirkegård felt nyS anonym minnelund for kister for barn under 1 år, og urner for barn under
  18 år. Det er tillatt med kister for avdøde personer fra andre kommuner under 1 år.

Hole kirkegård felt nyL kistefelt for barn under 18 år.

§ 10. FELLES GRAVMINNE

Hole kirkegård felt nyG og nyH er urnefelt med felles gravminne hvor 4 urnegraver deler et gravminne. Dette gravminne består av fire sider. Gravminnene eies og forvaltes av Hole kirkelige fellesråd. På hvert side av gravminne er det plass til inntil 4 navneplater. Gravplassmyndigheten sørger for bestilling og monteringen av navneplatene. På platen kan det stå navn, fødselsdato, dødsdato,

og et symbol. Det forutsettes at fester betaler for navneplatene og andel i felles beplantning for hele frednings-/ festetiden. iht. vedtatt betalingsregulativ. Fester betaler også for ¼ av gravminne. Gravplassarbeider sørger for stell og beplantning.

 • 11. NAVNET MINNELUND
  Ved gravlegging i navnet minnelund sørger gravplassmyndigheten for bestilling og monteringen av navneplate i på felles minnesmerke. På navneplaten kan det stå navn, fødselsdato, dødsdato, og et symbol. Navneplatene skal være i metall. Felt nyQ og nyR skal ha en navneplate med bredde 130 mm og høyde 90 mm. Andre felt med felles minnesmerke er navneplatene bredde 150 mm og høyde 120 mm.

  Fester betaler for navneplaten, og for andel i felles beplantning for hele frednings-/ festetiden iht vedtatte betalingsregulativ.

Graver i navnet minnelund kan festes på lik linje med andre graver på gravplassen. Når det festes en grav ved siden av hverandre i navnet minnelund vil navneplatene komme ved siden av hverandre.

Gravplassmyndigheten har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys på sted anvist av gravplassmyndigheten.

 • 12. PLANTEFELT
  Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet uten godkjenning av gravplassmyndigheten. Benyttes det steinhelle som plantefelt gjelder samme bestemmelse.

Løse gjenstander som lys, lykt, pynt eller andre dekorgjenstander er tillatt, men skal fjernes etter bruk. Løse gjenstander skal være plassert innenfor plantefeltet. Gjenstander som er ødelagt, kan være til skade, støte eller sjenanse for andre kan bli fjernet uten forvarsel. Disse blir ikke erstattet.

Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en bedkant som flukter med terrenget omkring. Bedkant i metall tillates ikke.

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet. Utover plantefeltet skal det være plen på graven.

Det er ikke anledning til å ramme inn graven.

 • 13. PLANTEMATERIALE
  Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd, og følger med ned i graven skal i sin helhet være kompostérbart.
 • 14. STELL AV GRAV
  Enhver ansvarlig for fri grav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassmyndigheten.

Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.

Ansvarlig for grav eller fester kan inngå avtale med gravplassmyndigheten om beplantning og stell av grav. En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for ansvar vedkommende har etter den til enhver tid gjeldende regler. Avtale om beplantning og stell kan også inngås med næringsdrivende som har tillatelse etter §15.

 • 15. NÆRINGSVIRKSOMHET
  Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassene skal innhente skriftlig tillatelse fra Hole kirkelige fellesråd. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver. Næringsdrivende skal være antrukket på en måte så det klart fremkommer hvem de jobber for.

Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.

Gravplassarbeider kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke i egen regi engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med gravplassen å gjøre.

 • 16. RO OG ORDEN
  Alle besøkende skal bidra til at det hersker ro, orden og verdighet ved og på gravplassene, samt sette utstyr på plass, kaste søppel og hjelpe til å holde det ryddig og velstelt. Besøkende skal rette seg etter henvisning og pålegg fra gravplassarbeider.

Bruk av metalldetektor er ikke tillatt for andre enn gravplassarbeider i tjeneste.

Det er ikke tillatt å fly over gravplassene med drone eller tilsvarende (UAS) uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra gravplassmyndigheten.

Vedlegg: Gravkart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"