Generell informasjon om din vielse

 

 

VELKOMMEN TIL VIELSE I ALTA

 

Så flott at dere ønsker å gifte dere i Alta og Talvik sokn.

 

I dette brevet finner dere den informasjon som dere trenger i forbindelse med planleggingen av deres vielse. Det er diverse valg som skal tas, og det er veldig fint om dere har tatt noen av disse valgene før dere kommer i samtale med presten. Det meste står også omtalt på www.kirken.no/bryllup.

 

Prøvingspapirer

Det første dere må gjøre er å fylle ut skjemaene som heter «Erklæring fra brudefolk før prøving av ekteskapsvilkårene» og sende det til folkeregistret. Husk at forlovere må sende inn forlovererklæring.

 • Dere kan søke om prøving av ekteskapet tidligst 4 måneder før bryllupet. Folkeregisteret beregner 3-4 ukes behandlingstid, etter at alle papirene er mottatt og funnet i orden, og vi må ha papirene hos oss senest 1 uke før vielsen.
 • Vi ber om at dere helst velger å få prøvingsattesten sendt direkte til oss. 
 • Papirene dere skal fylle ut finnes på www.kirken.no/bryllup eller www.skatteetaten.no.

 

Vigselsliturgi

Vær oppmerksom på at det foreligger to ulike liturgier, en vedtatt av Kirkemøtet i 2003 og en i 2017.

 • Valg av liturgi må avklares med den aktuelle prest i god tid før vielsen.

 

Valgalternativer som dere burde se gjennom før dere møter presten til samtale

 • Hvilke bibeltekster som skal leses. Det må være minst 2, og det må være én fra det gamle testamentet og en fra det nye. Dere kan velge maks 4 tekster. Disse tekstene finner dere på s. 8-15 i dette informasjonsbrevet.
  • Tenk gjerne gjennom om dere har noen i familien eller noen venner som kan lese en tekst i vielsen. Det setter et fint personlig preg.
 • Når vi er kommet til det punktene som handler om ekteskapsinngåelse, overrekkelse av ringer og forbønn har dere flere valgalternativ. Disse valgalternativene finner dere på s. 4-7 i dette brevet.  
 • For mer info gå inn på www.kirken.no/bryllup

 

Valg av musikk og salmer

Organisten har ansvaret for musikken som skal brukes ved vigselen. All prosesjonsmusikk og andre sang-/musikkinnslag, skal godkjennes. Ta kontakt med kirkekontoret så setter de deg i kontakt med en organist.

 • Dere skal velge hvilke 3 salmer som skal synges i vielsen. Dersom dere ønsker å bruke sanger utenom de godkjente salmebøkene, så har presten ansvaret for å godkjenne teksten.
 • Mange ønsker å benytte seg av solister i vielsen. Ønsker dere at organisten skal spille til solistoppdrag må dette bestilles på forhånd. Alta kirkelige fellesråd tar betalt for denne tjenesten, og prisen er f.t kr. 650,-.

Pynting av kirka

Dere er velkommen til å pynte med blomster i kirken. Det kan være at det er flere vielser i kirken samme dag, så det kan av den grunn være begrenset hvor tidlig en kan komme inn i kirken for å pynte.  

 

Samtale med prest

Samme uke som vielsen finner sted vil presten ta kontakt med dere for å avtale en samtale.

 

 

 

 

 

Lykke til med utfylling av skjemaer og planlegging av bryllupet! Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med oss.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen

kirkekontoret i Alta

 

 

 

 

 

Telefon: 78 44 42 70.

Postadresse: Kirkekontoret i Alta, P.B. 1172, 9504 Alta.

E-post: kirken@alta.kirken.no

VIGSELSLITURGIEN

 

Vigselsritualet i Den norske kirke gir rom for noen valgmuligheter. De valgmulighetene vi demonstrerer her er hentet fra vigselsliturgien 2003. Vi minner om at det også finnes en nyere liturgi fra 2017, og at om dere ønsker den nye liturgien må det avklares i god tid! 

 

7 Ekteskapsinngåelse

 

Valgalternativ A

Prest: For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners nærvær spør jeg deg, (brudgommens fulle navn uten tittel): Vil du ha (brudens fulle navn uten tittel), som står ved din side, til din ektefelle?

Brudgommen: Ja.

 

Prest: Vil du elske og ære henne og bli trofast hos henne i gode og onde dager inntil døden skiller dere?

Brudgommen: Ja.

 

Prest: Likeså spør jeg deg, (brudens fulle navn uten tittel): Vil du ha (brudgommens fulle navn uten tittel), som står ved din side, til din ektefelle?

Bruden: Ja.

 

Prest: Vil du elske og ære ham og bli trofast hos ham i gode og onde dager inntil døden skiller dere?

Bruden: Ja.

 

Prest: Så gi hverandre hånden på det.

(Brudeparet vender seg mot hverandre og gir hverandre høyre hånd.

Liturgen legger sin hånd på brudeparets hender.)

 

Prest: For Guds ansikt og i disse vitners nærvær har dere nå lovet hverandre at dere vil leve sammen i ekteskap, og gitt hverandre hånden på det. Derfor erklærer jeg at dere er rette ektefolk.

Valgalternativ B

Prest: For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners nærvær spør jeg deg, (brudgommens fulle navn uten tittel): Vil du ha (brudens fulle navn uten tittel), som står ved din side, til din ektefelle?

Brudgommen: Ja.

 

Prest: Likeså spør jeg deg, (brudens fulle navn uten tittel): Vil du ha (brudgommens fulle navn uten tittel), som står ved din side, til din ektefelle?

Bruden: Ja.

 

Prest: Gjenta nå etter meg.

(Brudgom og brud vender seg til hverandre. De gir hverandre hendene og blir stående slik mens de avgir løftet.)

 

Prest: Jeg tar deg (navnet nevnes) til min ektefelle.

Brudgom/brud: Jeg tar deg (navnet nevnes) til min ektefelle.

Prest: Jeg vil elske og ære deg

Brudgom/brud: Jeg vil elske og ære deg

Prest: og bli trofast hos deg i gode og onde dager

Brudgom/brud: og bli trofast hos deg i gode og onde dager

Prest: inntil døden skiller oss.

Brudgom/brud: inntil døden skiller oss.

(Deretter gjentas løfteavleggelsen på samme måte av den andre ektefellen.

Liturgen legger sin hånd på brudeparets hender.)

 

Prest: For Guds ansikt og i disse vitners nærvær har dere nå lovet hverandre at dere vil leve sammen i ekteskap, og gitt hverandre hånden på det. Derfor erklærer jeg at dere er rette ektefolk.

 

 

 


8 Overrekkelse av ringer

 

Dette leddet må ikke være med. Hvis dere skal utveksle ringer kan dere velge mellom to alternativ:

 

Valgalternativ A

Prest: Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til tegn på løftet om troskap.

(Hver av dem setter ringen på fingeren til den andre.)

 

Valgalternativ B

Prest: Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til tegn på løftet dere har gitt hverandre.

 

Prest: Gjenta etter meg.

(Liturgen leser ordene ledd for ledd, deretter fremsier brudeparet dem, den ene først.)

Prest: (Navnet),jeg gir deg denne ring

Brudgom/brud: (Navnet), jeg gir deg denne ring

 

Prest: som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap.

Brudgom/brud: som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap.

(Ringen settes så på fingeren til den andre. Deretter gjentas overrekkelsen på samme måte av den andre ektefellen.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Forbønn

 

Prest: La oss alle be.

(Ekteparet kneler ved alterringen.)

 

Valgalternativ A

Gode Gud, du som har innsatt ekteskapet og velsignet kvinne og mann, vi ber deg: La din velsignelse hvile over (navnet nevnes) og (navnet nevnes) som her kneler for ditt ansikt. Fyll dem med din kjærlighet, og bygg deres hjem i fred. Se til dem i nåde, og styrk dem med din Ånd, så de i gode og onde dager setter sin lit til deg, holder trofast sammen og hjelper hverandre fram mot det evige liv.

 

Valgalternativ B

Gode Gud, vi takker deg for (navnet nevnes)og (navnet nevnes)og for deres kjærlighet til hverandre. Velsign deres liv som ektefolk. Hjelp dem å holde de løfter de har gitt hverandre, så deres ekteskap kan fylles av tillit, omsorg og glede. Gi dem evne og vilje til å bygge sitt hjem i fred, så det blir et sted der [barn kan vokse opp i trygghet og] familie og venner kan finne fellesskap. Du som er veien, sannheten og livet, la dem få vandre i din sannhet. Du som tilgir og leger, hjelp dem å tilgi hverandre. Du som er kjærlighetens kilde, gi dem og alle ektefolk å vokse og modnes i kjærlighet.

 

II

Her kan det tilføyes en fritt utformet bønn, eventuelt kombinert med lystenning.

Eventuelt kan menigheten synge en bønnesalme (mens brudeparet kneler).

 

 

 

 

 

 

SKRIFTLESNINGER VED VIGSEL

 

Her finner dere bibeltekstene dere kan velge mellom under en vielse. 2-4 av de følgende bibeltekstene, eller andre høvelige tekster, minst en fra hvert av de to testamentene.

 

Det gamle testemantet:

 

A

Det står skrevet i Salmenes bok, Salme 23:

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.

Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Salme 23

 

B

Det står skrevet i Salmenes bok, Salme 36:

Herre, til himmelen rekker din miskunn, din trofasthet når til skyene. Din rettferd er som mektige fjell, som det store havdyp er dine dommer. Herre, du berger både mennesker og dyr. Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud!

I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly.

De får nyte overfloden i ditt hus, du lar dem drikke av din gledes bekk. For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys. Sal 36,6-10

 

C

Det står skrevet i Salmenes bok, Salme 91:

Den som sitter i skjul hos Den høyeste og finner nattely i skyggen av Den veldige, han sier til Herren: «Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!» Under hans vinger kan du søke ly, han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet er skjold og vern. «Du, Herre, er min tilflukt.» Den høyeste har du gjort til din bolig. Salme 91,1-2.4.9

 

D

Det står skrevet i Salmenes bok, Salme 100:

Rop med jubel for Herren, all jorden! Tjen Herren med glede, kom fram for ham med jubel! Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans folk og den flokken han gjeter. Kom gjennom portene hans med takkesang, inn i forgårdene med lovsang! Lov ham, velsign hans navn! Herren er god, evig er hans miskunn, hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Sal 100,3

 

E

Det står skrevet i Salmenes bok, Salme 103:

Velsign Herren, min sjel! Alt som i meg er, velsign hans hellige navn. Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode, du blir ung igjen som ørnen. Sal 103,1-5

 

 

F

Det står skrevet i Salomos høysang, i kapittel 2:

Min kjæreste ligner en gasell, en ung hjort. Der står han bak muren vår. Han kikker inn gjennom vinduene, gløtter inn gjennom gitteret. Min kjæreste tar til orde og sier:

Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom! Min due i fjellkløften, i ly under bratte klipper, la meg få se deg, la meg få høre stemmen din! For stemmen er myk og skikkelsen skjønn. Høys 2,9-10a.13b-14

 

 

 

 

 

G

Det står skrevet i Salomos høysang, i kapittel 2 og 8:

Denne lesningen kan leses av én tekstleser eller av kvinne (I) og mann (II).

 

I: Hør, det er min kjæreste, der kommer han, løpende over fjellene, hoppende over høydene. Min kjæreste ligner en gasell, en ung hjort. Der står han bak muren vår.

Han kikker inn gjennom vinduene, gløtter inn gjennom gitteret. Min kjæreste tar til orde og sier:

 

II: Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom!

Nå er vinteren omme, regnet er forbi, det er borte.

Landet dekkes av blomster. Sangens tid er inne, turtelduen kan høres i landet. Frukten på fikentreet modner, blomsten på vinstokken dufter. Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom! Min due i fjellkløften, i ly under bratte klipper, la meg få se deg, la meg få høre stemmen din! For stemmen er myk og skikkelsen skjønn.

 

I: Min kjæreste er min, og jeg er hans, han som gjeter mellom liljene. Helt til dagen blåser skyggene bort, spring som gasellen, min kjæreste, som en ung hjort over kløfter og fjell!

 

I/II: Sett meg som et segl på ditt hjerte, et stempel på din arm! For kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen er ubøyelig som dødsriket. Den brenner som flammende ild, en Herrens brann. Veldige vann slukker ikke kjærligheten, elver skyller den ikke bort. Høys 2,8-14. 16-17 + 8,6-7a

 

H

Det står skrevet i Salomos høysang, i kapittel 8:

Sett meg som et segl på ditt hjerte, et stempel på din arm! For kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen er ubøyelig som dødsriket. Den brenner som flammende ild, en Herrens brann. Veldige vann slukker ikke kjærligheten, elver skyller den ikke bort. Høys 8,6-7a

 

Det nye testamentet:

 

I

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 5. kapittel:

Jesus sa: Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! Matt 5,13-16

 

J

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 6. kapittel:

Jesus sa: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.

Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere –dere lite troende! Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Matt 6,25-34

 

 

K

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 7. kapittel:

Jesus sa: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Matt 7,7-8.12

 

L

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 7. kapittel:

Jesus sa: Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Matt 7,24-25

 

M

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i det 15. kapittel:

Jesus sa: Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre! Joh. 15,9-12, 17

 

N

Det står skrevet i Paulus’ brev til menigheten i Rom i det 8. kapittel:

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 8,38-39

 

O

Det står skrevet i Paulus’ første brev til menigheten i Korint i det 13. kapittel:

Kapitlet kan leses i sin helhet eller i utdrag.

 

Og jeg vil vise dere en enda bedre vei:

Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.

Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.

Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingen ting vunnet.

 

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.

Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt.

Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie og kunnskapen forgå. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige.

Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

 

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.

Men størst blant dem er kjærligheten. 1. Kor 13

 

 

 

P

Det står skrevet i Paulus’ brev til menigheten i Efesos i det 3. kapittel:

Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord.

Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen. Ef 3,14-21

 

Q

Det står skrevet i Paulus’ brev til menigheten i Filippi i det 2. kapittel:

Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen: Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv.

Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! Fil 2,1-5

 

R

Det står skrevet i Paulus’ brev til menigheten i Filippi i det 4. kapittel:

Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!

La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det! Fil 4,4-8

 

S

Det står skrevet i Paulus’ brev til menigheten i Kolossæ i det 3. kapittel:

Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen.

Kol 3,12b-14

 

T

Det står skrevet i Johannes’ første brev i det 4. kapittel:

Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.

Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. 1 Joh 4,7-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL SALMER VED VIELSE

 

415  Alltid freidig

314  Alt står i Guds faderhånd

342  Amazing Grace

489  Blott en dag

197  Deg være ære

48    Deilig er jorden

643  Du som veien er og livet

277  Gladelig vil vi halleluja kvede

655 Guds godhet sang i sinnet

734  Guds kjærleik er

1      Herre Gud, ditt dyre navn

653  Herre over alle slekter

712  Himmelske konge

282  Himmelens konge vil vi prise

233  Kjærlighet er lysets kilde

651  Kjærlighet fra Gud

431  La oss vandre i lyset

528  Lovsyng Herren, han er nær

309  Lovsyng vår Herre

419  Med Jesus vil eg fara

844  No livnar det i lundar

308  Nå la oss takke Gud

562  O, Ipmil, buresdivdnit dál

280  Store Gud, vi lover deg

310  Sørg du for meg, Fader kjær

670  Til kjærleik Gud oss skapte

317  Vår Herre er ein hyrding god

666  Å leva, det er å elska

652  Å Gud, velsigna desse to

342  Å nåde underfull og stor

656  Kjærleik er gleda

312  Til himlene rekker

328 Min hyrding

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Alta kirkelige fellesråd

Alta kirkekontor ligger i underetasjen på Nordlyskatedralen Alta kirke.

Kontoradresse: 

Markedsgata 30

9510 Alta

 

Postadresse:

Postboks 1172

9504 Alta

E-post: kirken@alta.kirken.no

Tlf: 78 44 42 70

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"