Gudsteneste 29. mars

Velkommen til søndagsgudsteneste lokalt for kyrkjene i Vaksdal.

Gudsteneste 29. mars

INFO

Nå i desse Koronatider prøver me eit nytt gudstenesteformat på nettet. Formålet er at me kan nå ut med eit gudsord, og kjenne kyrkjefellesskapet sjølv om me ikkje kan møtast i kyrkjerommet. Her er ei enkel gudsteneste med orgelmusikk, og salmar, tekstar, preike, bøn og velsigning. I heimen kan de gjerne tenne eit ljos. Er de fleire tilstades kan de syngja saman. Melodien til salmen kan de klikke på. Til lesingane kan de skifte på å lesa høgt.
Denne søndagen er det 4. søndag i fastetida. Det skulle vore Ung Messe i Vaksdal kyrkje denne helga. Det er sjøvsagt ikkje noko me klarer å få til med deltaking av konfirmantane. Nokre av dei salmane som var tenkt er med her.

 

PRELUDIUM

Marcel Dupré: Magnificat III, op. 18, no. 12.


SALME 197 Deg være ære

INNGANGSORD
Kjære kyrkjelyd. Nåde vere med dykk og fred frå Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.
Amen

SAMLINGSBØN
Lat oss be:
Gud, du er midt iblant oss.
Du omgjev oss på alle sider.
Hald oss i di hand. Amen.

SYNDSVEDKJENNING
Lat oss bøya oss for Gud og be om tilgjeving:
Alle: Gud, ver meg nådig!
Tilgjev meg mi synd for Jesu Kristi skuld.
Skap i meg eit reint hjarte, og gjev meg kraft til nytt liv ved din heilage Ande.

Kyrie eleison. Gud Fader, miskunna deg.
Kriste eleison. Herre Krist, miskunna deg.
Kyrie eleison. Heilag ande, miskunna deg.

LOVSONG
Liturg Ære vere Gud i det høgste
Kyrkjelyd og fred på jorda blant menneske som Gud har glede i.

MÅNE OG SOL 240

TEKSTAR FRÅ BIBELEN

2. Mosebok 12.21-28


Då kalla Moses saman alle dei eldste i Israel og sa til dei: «Gå og hent småfe til familiane dykkar og slakt påskelammet! Så skal de ta ein isopkvast, dyppa han i blodet i skåla og stryka noko av blodet på bjelken over døra og på dei to dørstolpane. Ingen av dykk må gå ut gjennom døra til huset sitt før om morgonen. For Herren skal dra gjennom landet for å slå egyptarane. Og når han ser blodet på bjelken og på dei to dørstolpane, skal han gå forbi døra og ikkje la øydeleggjaren sleppa inn i huset for å slå dykk. Dette skal de halda, og det skal vera ei evig ordning for deg og etterkomarane dine. Når de så kjem inn i det landet Herren har lova å gje dykk, skal de halda denne skikken ved lag. Og når borna dykkar spør kva dette er for skikk, skal de svara: Det er påskeoffer for Herren fordi han gjekk forbi husa til israelittane i Egypt då han slo egyptarane, men sparte husa våre» Då bøygde folket seg til jorda og tilbad. Så gjekk israelittane bort og gjorde dette. Det som Herren hadde gjeve Moses og Aron påbod om, det gjorde dei.

FranciscoDeZubaranAgnusDei.JPG

Francisco de Zurbaran: The Lamb of God.

 

Hebrearane 4. 14-16


Sidan vi no har ein stor øvsteprest som har gått inn gjennom himlane, Jesus, Guds Son, så la oss halda fast på vedkjenninga! For vi har ikkje ein øvsteprest som ikkje kan lida med oss i vår vanmakt, men ein som er prøvd i alt på same måten som vi, men utan synd. Lat oss difor stiga fram for nådens kongsstol med frimod, så vi kan finna miskunn og finna nåde som gjev hjelp i rette tid.

 


SALME 172

Were you there when they crucified my Lord?
Were you there when they crucified my Lord?
Oh, sometimes it causes me
to tremble, tremble, tremble.
Were you there when they crucified my Lord?

Were you there when they nailed Him to the tree?
Were you there when they nailed Him to the tree?
Oh! Sometimes it causes me
to tremble, tremble, tremble.
Were you there when they nailed Him to the tree?

Were you there when they pierced Him in the side?
Were you there when they pierced Him in the side?
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble.
Were you there when they pierced Him in the side?

Were you there when the sun refused to shine?
Were you there when the sun refused to shine?
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble.
Were you there when the sun refused to shine?

Were you there when they laid Him in the tomb?
Were you there when they laid Him in the tomb?
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble.
Were you there when they laid Him in the tomb?

Were you there when they rolled away that stone?
Were you there when they rolled away that stone?
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble.
Were you there when they rolled away that stone?

 

PREIKETEKST
Johannes 11.45-53

PLANAR OM Å DREPA JESUS
Mange av dei jødane som var komne til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tru på han. Men nokre gjekk til farisearane og fortalde kva han hadde gjort. Då kalla overprestane og farisearane saman Rådet og sa: «Kva skal vi gjera? Denne mannen gjer mange teikn. Lèt vi han halda fram slik, kjem snart alle til å tru på han, og romarane kjem og tek både den heilage staden og folket vårt.» Ein av dei, Kaifas, som var øvsteprest det året, sa då: «De skjønar ingen ting. De tenkjer ikkje på at det er betre for dykk at eitt menneske døyr for folket, enn at heile folket går til grunne.» Det sa han ikkje av seg sjølv. Men fordi han var øvsteprest det året, tala han profetisk om at Jesus skulle døy for folket. Ja, han skulle ikkje berre døy for folket, han skulle òg samla til eitt dei Guds born som er spreidde rundt omkring. Frå den dagen la dei planar om å drepa han.


PREIKE: JESUS SKULLE DØ FOR FOLKET

Preken på Nettgudsteneste
Søndag 29. mars 2020
Fjerde søndag i Faste
Johannes 11. 45-53

I disse dager er det mange som setter eget liv i fare, for å redde andre. Det gjelder særlig helsepersonell som står på dag og natt for å hjelpe og lindre mot en sykdom der vi ennå ikke har fått på plass vaksine. Det gjør inntrykk når tusenvis av mennesker i ulike land går ut på balkongene sine og klapper for leger, sykepleiere og alle andre som står i førstelinje på sykehus som ofte er alt for dårlig utrustet med smittevern og respiratorerer. All ære til de mange hjelpende hender.

Uten sammenlikning forøvrig, skjedde noe tilsvarende en påske for omtrent 2000 år siden i Jerusalem. Både sanne og falske rykter ble spredd. Jesus var blitt en kjent person som nå kom til hovedstaden til den store festen. I Johannesevangeliet står bare en gang at Jesus kom til Jerusalem, i de andre står det flere. Johannes har en mer helhetlig oppbygning om dramaet som utspilte seg fram mot evangeliets høydepunkt, Jesu død og oppstandelse.

Foranledningen er at Jesus ikke lange tiden før påske, hadde kommet til Martha og Maria i byen Bethania. Deres bror Lasarus var nettopp død. De anklaget Jesus for å komme for seint. Hadde du bare kommet litt før, kunne du ha helbredet ham. Nå hadde han ligget fire dager i graven. Om du tror, skal du se Guds herlighet, sa Jesus. Så gikk han til graven og ba dem rulle bort steinen. Jesus ropte: Lasarus kom ut! Han som var død, kom nå vandrende ut av graven i gravferdsklærne. Ryktene om denne hendelsen gikk som ild i tørt gras, og nådde det religiøse lederskapet, Synedriet, i Tempelet i Jerusalem. De samlet seg for å diskutere hva de nå skulle gjøre med denne Jesus. Han gjorde mange tegn og undere. Han var farlig. Han kunne lede til et stort folkeopprør. I seg selv var de tingene Jesus sa og gjorde uskyldig nok. Noen fattige fikk trøst og hjelp.

CaiaphasUnknown.jpg

Maleri av Polenov Vasiliy Dmitriyevich, 1906.

Lederne måtte likevel tenke på den store helheten. Deres ansvar gjaldt at de fortsatt kunne opprettholde tjenesten ved Tempelet. Landet var okkupert av stormakten Romerriket. Romerne holdt seg til helt andre guder, og betraktet keiseren som guddommelig. Jødene hadde fått visse privilegier som Herodes hadde skaffet dem. De fikk lov til å drive på med sin sære religion, troen på at det fantes bare en eneste Gud, så lenge de ikke gjorde for mye oppstuss. Men allerede hadde det vært flere tilløp til opprørsbevegelser. Jesus var en mann som foreløpig ikke brukte våpen, men han samlet store menneskeskarer. Det hadde visst vært snakk om at han kunne rive ned Tempelet, for så å bygge det opp igjen på tre dager. «Det var i denne situasjonen Øverstepresten Kaifas sa sine berømte ord: «Det er bedre at en mann dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» På den måten var Jesus forhåndsdømt. Hele prosessen mot ham ble et skue. De kunne ikke risikere at Jerusalem ble lagt i grus, noe som faktisk skjedde førti år seinere.

Evangelisten Johannes fanger her opp et poeng som Kaifas selv ikke så. Det ble profetisk tale om den religiøse betydningen av Jesu død. Tempelets eksistens handlet om dyreofringer til soning for folkets synder. Den jødiske påskehøytiden gjaldt å ofre et lyteløst lam. Det var en fest i hjemmene. Alle som var kommet til Jerusalem, gikk til tempelet for å kjøpe seg sitt påskelam til festen. Med andre ord var det også stor økonomi med i bildet. Noe av det første Jesus gjorde i Tempelet var å velte bordene til pengevekslerne. Tempelet skulle være et bønnens hus, og dere har gjort det til en røverhule, sa han.

Eksingedalen, altartavle, AMH 2008.png

Altertavlen i Eksingedalen kyrkje

Poenget med de profetiske ord, var at Jesus ved å bli ofret, og hengt på korset denne påsken, gikk inn i rollen som påskelammet. Jesus snakket om det som skulle og måtte skje med ham. Det siste måltidet med disiplene var et slags enkelt påskemåltid der han gav dem brød og vin, og sa at dette er min kropp og mitt blod. Jeg er påskelammet. Noen av dem som stod ved korsets fot på Langfredag hånte ham med ordene: Andre kan han frelse, men seg selv kan han ikke redde. Og det var sannheten. Bare gjennom troen på at han som aldri hadde gjort noe galt og ble straffet for våre synder, kan vi gå fri.

Påskelammet som en gang i Egypt ble ofret i hvert jødisk hjem, førte til at de ble reddet. De slapp ut av slaveriet. Jesus som det nye påskelammet er ikke bare for jødefolket, men for mennesker av alle folk og tungemål, over hele jorden til alle tider. Derfor feirer vi påske og minnes det som skjedde. Men det var noe nytt og grensesprengende med Jesus. Han er herre over liv og død. Han ikke bare vekket sin gode venn Lasarus av graven. Jesus som Guds sønn hadde selv makt til å stå opp igjen. Hadde alt endt med langfredag ville vi neppe hatt en kirke i verden i dag. Det er påskemorgen som slukker sorgen. Han lever og jeg skal få leve. Det som skjedde med Jesus var mye større enn et opprør med våpen i hånd. De eneste våpen Herren Jesus byr på, er troens sverd, i en kamp for å bevare Guds ord til frelse. Vi må spre dette ordet med kjærlighet og omsorg for våre medmennesker. Når vi for en liten tid ikke kan gjøre det med fysisk nærhet fordi kjærligheten i denne tid krever at vi holder avstand, må vi finne nye måter å stå sammen og gi hverandre oppmerksomhet og et gudsord på veien. Dette blir de stengte kirkeroms påske, men det tempelet som Herren bygget var av levende steiner. Hver enkelt kan holde påskegudstjeneste for Herren i sitt eget hjerte, også foran en skjerm på TV eller datamaskin. Ha en fortsatt god helg. God påske i vente.

 

SALME 141 Han gikk den tunge veien

 

BØN
Lat oss alle be Frans av Assisis bøn

Herre!
Gjer meg til ein redskap for din fred.
Lat meg skape kjærleik der hatet rår.
Lat meg skape tilgiving der det er gjort urett.
Lat meg skape semje der usemja rår.
Lat meg skape tru der tvilen er sterk.
Lat meg skape sanning der uvissa rår.
Lat meg skape lys der mørket har all makt.
Lat meg skape glede der det er sorg.

Å Meister!
Lat meg ikkje søkje så mykje å verta trøysta som å trøyste.
Ikkje så mykje å verta forstått som å forstå.
Ikkje så mykje å verta elska som å elske.
For det er ved å gi at vi får.
Det er ved å gløyme seg sjølv at vi finn oss sjølve.
Det er ved å tilgi andre at vi sjølve får tilgiving.
Det er ved å døy at vi står opp til evig liv.
Amen.


For vår tid


Herre, me ber for denne tida som har råka verda med sjukdom og smitte. Me ber for alle som er smitta, for dei som er i karantene og i isolasjon. Me ber for dei som har mist nokon av sine kjære. Me ber for alle som har vanskeleg med å kome seg heim. Me ber for dei som er redde. Me ber for dei som er permiterte, eller står i fare for å missa arbeidet og levebrødet sitt. Me ber for alle bedrifter som slit. Me bed for helsepersonel, at dei må få styrke til å gjere teneste for alle som treng det, til å lindre smerte og å hjelpe dei som er sjuke. Dei er særleg utsatte for sjølve å bli smitta. Ver dei nær med di velsigning og trøyst. Me ber for dei som i mange land arbeider med å finne og å prøve ut ny vaksine mot Covid-19.
Me ber for styremaktene våre, at dei får tatt dei rette avgjerdene i ulike saker for at me kan kome igjennom denne krisa. Så ber me særskilt for alle flyktningane og dei som lever i land og områder der det ikkje er vann og såpe så de i kan få vaska seg. Dei er ekstra utsette for smitta. Sjå til alle som lid naud og gjev oss mot og ny von for morgondagen.


Her kan du/ de be eigne bøner og tenna eit lys.

candle-2038736.jpg

Takk for at me kan leggje alle ting fram for deg i bøn. Herre, høyr vår bøn! Amen.

VÅR FAR
Vår Far i himmelen. Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglege brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikkje koma i freisting, men frels oss frå det vonde. For riket er ditt og makta og æra i all æve. Amen.

 

SALME 204 Han er oppstanden

 

VELSIGNINGA

Liturg Lat oss prisa Herren.
Kyrkjelyd Gud vere lova.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Liturg
Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gje deg fred. †
Kyrkjelyd Amen. Amen. Amen.


POSTLUDIUM

Keiku Matsui: Forever, forever

Prest var Edvard Bø. Postludium vart spelt inn i Vaksdal kyrkje av Anton Proskurnin, resten vart spelt inn i Dale kyrkje av Ruben Gjertsen.


KUNNGJERING
Det er mogeleg å vippsa eit takkeoffer. Søndagens føremål er Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. De kan nytta VIPPS for Vaksdal sokn: 137194. Merk med offer til Fasteaksjonen. Elles er det Digital Fasteaksjon fram til påske. Me vil ha slike nettgudstenester for dei ulike dagane i påska. Palmesundag vert lagd ut på nettet neste laurdag. Dei øvrige gudstenestene vert lagd ut i den stille veka.

Dele-knappar kan ikkje vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies.For å gjera dette må du trykke på knappen heilt nedst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategoriar av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"