Gudsteneste 22. mars

Velkommen til  søndagsgudsteneste lokalt for kyrkjene i Vaksdal.

Gudsteneste 22. mars

Info

Nå i desse Koronatider prøver me eit nytt gudstenesteformat på nettet. Formålet er at me kan nå ut med eit gudsord, og kjenne kyrkjefellesskapet sjølv om me ikkje kan møtast i kyrkjerommet. Her er ei enkel gudsteneste med orgelmusikk, og eit par salmar, tekstar, preike, bøn og velsigning. I heimen kan de gjerne tenne eit ljos. Er de fleire tilstades kan de skifte på å lesa høgt.


Denne søndagen, 22. mars, er det Maria Bodskapsdag. Det skulle vore gudsteneste i Stamnes kyrkje denne helga. Her kjem ei teikning som borna kan fargelegje.

 

Mariabudskapsdag.png

 

Preludium: Marcel Dupré: Magnificat IV, op. 18, no. 13.

INNGANGSORD
Kjære kyrkjelyd. Nåde vere med dykk og fred frå Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.
Amen

SAMLINGSBØN
Lat oss be:
Gud, du er midt iblant oss.
Du omgjev oss på alle sider.
Hald oss i di hand.

SYNDSVEDKJENNING
Lat oss bøya oss for Gud og be om tilgjeving:
Gud, ver meg nådig!
Tilgjev meg mi synd for Jesu Kristi skuld.
Skap i meg eit reint hjarte, og gjev meg kraft til nytt liv ved din heilage Ande.
Kyrie eleison. Gud Fader, miskunna deg over oss.
Kriste eleison. Herre Krist, miskunna deg over oss.
Kyrie eleison. Heilag ande, miskunna deg over oss.

TEKSTAR FRÅ BIBELEN
Jesaias 7. 10-14

Herren tala igjen til Ahas og sa: «Be om eit teikn frå HERREN din Gud, nede frå dødsriket eller oppe frå det høge!» Men Ahas svara: «Eg vil ikkje be om noko og ikkje setja HERREN på prøve.»
Då sa han: «Så høyr då, Davids hus! Er det ikkje nok at de trøyttar menneske, må de óg trøytta min Gud? Difor skal Herren sjølv gje dykk eit teikn: Sjå, den unge jenta skal bli med barn og føda ein son, og ho skal gje han namnet Immanuel.»

Paulus brev til Galatarane. 4. 4-7

Men då tida var fullkomen, sende Gud sin eigen Son, fødd av ei kvinne, fødd under lova. Han skulle kjøpa fri dei som var under lova, så vi kunne få retten til å vera Guds bord. Og sidan de er born, har Gud sendt sin Sons Ande inn i hjarta våre, og Anden ropar: «Abba, Far!» Difor er du ikkje lenger slave, men son. Og er du son, då er du òg arving, innsett av Gud.

SALME 123 Maria gjekk i tornesnar

PREIKETEKST
Lukas 1,26-38
BODSKAPEN TIL MARIA


Men då Elisabet var i sjette månaden, vart engelen Gabriel send frå Gud til ein by i Galilea som heitte Nasaret, og til ei jomfru som var lova bort til Josef, ein mann av Davids ætt. Namnet hennar var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Ver helsa, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Ved desse orda vart ho forskrekka og undrast på kva denne helsinga skulle tyda. Men engelen sa til henne:
«Ver ikkje redd, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Høyr! Du skal bli med barn og få ein son, og du skal gje han namnet Jesus. Han skal vere stor og kallast Son til Den høgste. Herren Gud skal gje han kongsstolen til David, far hans. Han skal vera konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikkje vera ende på kongedømet hans.»
Maria sa til engelen: «Korleis skal dette gå til når eg ikkje har vore saman med nokon mann?» Engelen svara:
«Den heilage ande skal koma over deg, og krafta frå Den høgste skal skyggja over deg. Difor skal òg barnet som blir fødd, vera heilagt og kallast Guds Son. Og høyr: Elisabet, slektningen din, ventar ein son, ho òg, på sine gamle dagar. Ho som dei sa ikkje kunne få born, er alt i sjette månaden. For ingen ting er umogeleg for Gud.»
Då sa Maria: «Sjå, eg er Herrens tenestekvinne. Lat det gå meg som du har sagt.» Så forlét engelen henne.


PREIKE: NYE PERSPEKTIVER

Preken Nettgudstjeneste
Søndag 22. mars 2020
Maria budskapsdag
Tekst: Lukas 1. 25-38

Leonardo_da_Vinci_-_Annunciazione_-_Google_Art_Project.jpg

Leonardo Da Vinci var en av de store italienske renessansemalerne. Mest kjent er Mona Lisa og Nattverden. Dette bildet kalles bebudelsen, og er ette av de kjære maleriene hans. Det henger i Galleriet Uffici i Firenze, og er malt rundt 1472-75. Leonardo var i begynnelsen av 20 årene. Da begynte malerne å bruke perspektiv som virkemiddel. Bildet er i 2D, men er malt slik at du får en opplevelse av 3D. Det gjøres ved hjelp av linjer. Det som er innerst er mindre enn det som er ytterst i bildet. På dette bildet ser vi det i landskapet. Hovedpersonene engelen og Maria er like viktige, og like fremtredende. Engelen ser på Maria. Maria ser på oss. Hun inviterer inn i det som skjer. Engelen forteller Maria noe som blir til stor omveltning for henne. Hun er forlovet med Josef. De har ennå ikke levd sammen. Når det nå blir snakk om at hun blir gravid, betyr det at barnet plantes i henne på overnaturlig vis ved Guds inngripen.

Det er en stor glede, men samtidig blir tilværelsen ugrei for henne. Vil noen tro henne på det at hun ikke har vært utro? Å få besøk av en engel er ikke dagligdags for en ung jente i begynnelsen av tenårene. Hun har problemer med å fatte det selv. Når noe skjer med kroppen hennes, blir det jo klart. Hun vet at hun er uskyldig. Alle de andre rundt henne vil naturlig tenke at hun har gjort noe galt. Engelen har omsorg for henne og ber Maria oppsøke en eldre slektning, Elisabet. Hun er også blitt med barn på overnaturlig vis. Hun var blitt for gammel, men ved Guds hjelp var også hun blitt gravid, og var i 6. måned. Hun ble mor til døperen Johannes.

Engelens ord var store. Jesus skulle bli en konge av Davids hus og ætt. Han var Frelseren folket ventet på. Her er det svimlende perspektiver. Maria skulle bli mor til Guds egen sønn. Maria trodde fullt og helt på Gud. Han var hennes hjelp og støtte. Hun visste at alt som kom til å skje med henne og barnet, var etter Guds plan og vilje. Det ble perspektivet for at hun kunne svare engelen: «Eg er Herrens tenestekvinne. Lat det gå meg som du har sagt.» Menneskelig hjelp og omsorg fikk Maria i sine samtaler med Elisabet. Elisabet visste ingenting om at Maria var med barn da hun banket på døren, men Johannes sparket i magen hennes. Det ble et tegn for Elisabet på at Maria også var med barn. Maria fant nå en som trodde henne og som skjønte hvordan hun hadde det.

De store perspektivene handler dessuten om at Jesu fødsel markerer et tidsskille i historien. Menneskesønnen viser oss Den himmelske Faderen, han som har skapt oss og den verden der vi lever og bor.

Grunnen til at vi i dag har forkynnelsen på nettet og ikke møtes som vanlig i en kirke, er den omveltning som skyldes et lite virus som på kort tid har spredd seg fra en by i Kina til hele verden. På få uker har det skjedd. Vi kan nesten ikke fatte det. Den er uhyre smittsom. Mange mennesker står i fare for å miste livet. Derfor må samfunnet ta drastiske grep. Mange er i karantene. Vi har ikke lenger lov å samles i større forsamlinger. Det gjør noe med oss og perspektivene på eget liv, og på tilværelsen. Vi er nødt til å ta hensyn til hverandre på nye måter. Likevel har vi det i Norge mye lettere enn de fattigste i verden og de som er på flukt. Mange har ikke tilgang på rent vann og helsehjelp. Mange er med rette redde. Vi har hørt om pest i historiebøkene. Nå er den påny kommet og hjemsøker verden.

Det lille barnet i Marias mage ble født og levde for 2000 år siden. Han er fremdeles den vi ber til. Fortellingen om Maria lærer oss noe og gir oss et viktig perspektiv. Hun ble ikke skånet for smerte og tunge tak. Hun ble uglesett av egen familie. Josef som elsket henne, ville skille seg fra henne i stillhet. En engel i en drøm fortalte også ham at dette barnet var fra Gud og at han skulle ta henne til seg som sin hustru, og være en god far for barnet. Da barnet var født stod kong Herodes ham etter livet. De måtte flykte til Egypt. Som voksen holdt Jesus på å bli steinet i sin egen hjemby Nasaret. I Jerusalem ble han seinere dømt til døden. Maria så på da han åndet ut på korset. Rosen hadde mange torner.

Men hans død ble til vår frelse fra syndens og dødens makt. Det var om ham profeten Jesajas profeterte 500 år før: «Sanneleg, våre sjukdomar tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er ramma, slegen av Gud og plaga. Men han vart såra for våre brot, knust for våre synder. Straffa låg på han, vi fekk fred, ved hans sår vart vi lækte.» (Jes.53.4-5) Det er det store himmelske perspektivet over dagen. Vi klamrer oss til Ham nå når en usynlig fiende herjer verden. Han har seiret over all ondskap. Det betyr ikke at ikke vonde ting skjer, og at også vi må ta vår del av lidelsen. Men i Jesus har vi en å gå til. Han lytter. Han kjenner våre liv. Han levde iblant oss. Han er Guds sønn og hellige, den gode kongen som gav seg selv for vår skyld. Så ba han oss om å elske hverandre. Nå strekkes hjelpende hender ut uten berøring til dem som trenger å oppleve at noen tenker på dem og ser dem. Det er vår viktigste oppgave når vi sitter i hver vår stue og må bruke nettet til å kommunisere. Det er vår kjærlighet til hverandre, den som han har lagt ned i våre hjerter. Vi holder avstand for å redde liv. La oss ta dette viktige perspektivet med oss når krisen en dag tar slutt. Kjærligheten er å sette andre høyere enn seg selv. Amen!

 

SALME 128 Gud bur i eit lys

 

BØN
Lat oss alle be:

For Maria Budskapsdag

Forunderlige Gud, lovet være du for din visdom. Du valgte svakheten framfor styrken, og sårbarheten framfor udødeligheten. I Marias skjød ble din sønn menneske som vi, av hennes veer fødtes gleden på jord, og i hennes barn fikk din kjærlighet ansikt og stemme, så vi ser din herlighet og må undres og takke deg. Vi ber deg: la din Helligånd overskygge oss, så Kristus lever i oss og vi får mot til å tjene deg, styrke til å være svake og kjærlighet til å gi. Da skal også vårt liv kalles hellig og lovsangen skal lyde mot deg for den nåde som strømmer imot oss fra evighet til evighet.

For vår tid

Herre, me ber for denne tida som har råka verda med sjukdom og smitte. Me ber for alle som er smitta, for dei som er i karantene og i isolasjon. Me ber for dei som har mist nokon av sine kjære. Me ber for alle som har vanskeleg med å kome seg heim. Me ber for dei som er redde. Me ber for dei som er permiterte, eller står i fare for å missa arbeidet og levebrødet sitt. Me ber for alle bedrifter som slit. Me bed for helsepersonel, at dei må få styrke til å gjere teneste for alle som treng det, til å lindre smerte og å hjelpe dei som er sjuke. Dei er særleg utsatte for sjølve å bli smitta. Ver dei nær med di velsigning og trøyst. Me ber for dei som i mange land arbeider med å finne og å prøve ut ny vaksine mot Covid-19.
Me ber for styremaktene våre, at dei får tatt dei rette avgjerdene i ulike saker for at me kan kome igjennom denne krisa. Så ber me særskilt for alle flyktningane og dei som lever i land og områder der det ikkje er vann og såpe så de i kan få vaska seg. Dei er ekstra utsette for smitta. Sjå til alle som lid naud og gjev oss mot og ny von for morgondagen.


Her kan du/ de be eigne bøner og tenna eit lys.

To adventslys.jpg


Takk for at me kan leggje alle ting fram for deg i bøn. Herre, høyr vår bøn! Amen.


VÅR FAR
Vår Far i himmelen. Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglege brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikkje koma i freisting, men frels oss frå det vonde. For riket er ditt og makta og æra i all æve. Amen.


VELSIGNINGA
Ta imot Velsigninga:
Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gje deg fred. †
Amen. Amen. Amen.

Postludium: Marcel Dupré: Magnificat VI, op. 18, no. 15. Gloria. FINALE.

Musikken vart spelt inn i Dale kyrkje 20/3-2020 av Ruben Sverre Gjertsen.

Tekst og preik vart skrive av Edvard Bø.


KUNNGJERING
Det er mogeleg å vippsa eit takkeoffer. Søndagens føremål er Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. De kan nytta VIPPS for Stamnes sokn: 524776 og merk med offer til Fasteaksjonen 2020.

Dele-knappar kan ikkje vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies.For å gjera dette må du trykke på knappen heilt nedst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategoriar av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"