Gravforvaltning

Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd forvalter gravferd for alle innbyggjarar i Bjørnafjorden, uansett livssyn. Ta kontakt med kyrkjekontoret for meir informasjon eller ei samtale om gravferd i Bjørnafjorden. Du kan óg kontakta eit gravferdsbyrå direkte.

Betalingssatsar ved gravlegging 2024

Gravlegging

  1. For avdøde som var busett i kommunen

Ved gravlegging i ny grav er føste 20 år fri for betaling (frigrav). Etter dette kan det fornyast med festeavgift og festeperiode på 5 år.

Ved bruk av ny grav, kan det reserverast ei grav ved sidan av. Den reserverte grava er ei festegrav frå første dag, og det må betlalast festeavgift for 20 år ved etablering.

Ved fornying etter 20 år, er festeavgift pr år:

Kistegrav                                                                kr. 684,-

Urnegrav urnefelt                                                   kr. 375,-

Urnegrav namna minnelund                                   kr. 188,-

Reservasjon av grav                                              kr.13.680,- (kr.684,- x 20)

Namna minnelund (ink.skilt)                                  kr. 3.614,- ved etablering.

Urnegrav med skilt på mur (inkl.skilt)                    kr. 3 721,- ved etablering.

Urnegrav med leie av gravminne inkl. 1 stk skilt   kr. 8 000,- ved etablering.
(videre leies gravminne etter 20 år for kr. 350,- per år).

 

  1. For avdøde som var busett utanfor kommunen

For gravlegging av utanbygds buande betalast festeavgift frå første dag (ikkje frigrav).

Ved bruk av ny grav, kan det reserverast ei grav ved sidan av. Den reserverte grava er ei festegrav frå første dag, og det må betalast festeavgift for 20 år ved etablering.

Festeavgift pr år, frå første år:

Kistegrav                                                                  kr. 684,-

Urnegrav urnefelt                                                     kr. 375,-

Urnegrav i namna minnelund                                   kr. 188,-

Reservasjon av grav                                                kr.13.680,- (kr.684,- x 20)

Namna minnelund (ink.skilt og festeavg. i 20 år)     kr. 7.374,- ved etablering.

Urnegrav med skilt på mur inkl.  1 stk skilt
og festeavgift i 20 år. (kr 375x20 = 7500,-)               kr 11 500     

Urnegrav med leie av gravminne inkl. 1 stk skilt
og festeavgift i 20 år. (kr 375x20 = 7500,-)              kr. 15 500,- ved etablering.
(videre leies gravminne etter 20 år for kr. 350,- per år).

 

Ved nedsetting av kiste og urne for utanbygds person kjem i tillegg kostnad med gravferdshandling og leige av kyrkja, jfr Gravferdslova § 6, 2. ledd.

Satsene er :

Kistegravlegging                                                       kr. 10.796,-

Urnegravlegging                                                        kr. 2.841,-

Utanbygds gravlegging er regulert i vedtektene i Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd.

 

Gravferdsteneste

  1. Betalingssatser for kyrkjeleg seremoni ved gravferd – for utanbygds og ikkje-medlemer av Den norske kyrkja.

Leige av kyrkja:                                                      kr 4.000,-
Leige av organist:                                                   kr 3.500,-

I tillegg kjem evt. leige av prest som fakturerast frå Bjørgvin bispedøme

Gravlegging i Bjørnafjorden kommune

Folk busette i Bjørnafjorden kan gravleggjast på den gravplassen i kommunen ein ønskjer og som er i bruk.

 

Generell informasjon 
Folk busette i Bjørnafjorden kan gravleggjast på den gravplassen i kommunen ein ønskjer og som er i bruk. Ein kan lese meir i gravplassvedtektene om dei reglane som gjeld. Viser her særleg til §9. 

Også folk som ikkje er busett i kommunen har høve til gravlegging. Ein viser til vedtektene for dette, særleg §4, og betalingssatsane som gjeld for utanbygds.

Namna minnelund
Her kan ein få satt ned ei urne, og gravplassforvaltninga ordnar med namneskilt som vert montert på ein felles stein. Dette har ein kostnad. Viser til betalingssatsene.

Muslimsk felt
Der er også eit eige felt for muslimar på Kuventræ gravplass.

Ta kontakt!
Vi håper at informasjonen de finn på nettsida vår er til nytte. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål vedr gravlegging, grav m.v. Det kan gjerast ved å ta kontakt på e-post til post.bjornafjorden@kyrkja.no, eller du kan ringje tlf 56 57 24 00.

Informasjon og vedtekter for gravplassane i Bjørnafjorden

Gravferdsforskrifter

Skjema for endring av festar

Overføring av feste, vi ønskjer skrifleg medling om endring av festar på grav

Her finn du skjema for endring av ansvarleg/festar for grav

Søknad om symbolsk flytting av namn

Kyrkjeleg fellesråd kan gje løyve til at namn på ein gravlagd person påførast gravminne på ein eksisterande grav ein annan stad enn der vedkommande er gravlagd. Det er ein føresetnad at namnet fjernas frå den opphavlege grava slik at namnet på den gravlagde berre er å finne ein stad.

 

Søknadskjema for symbolsk flytting

Gravstell

Gravstellsavtalen er ei avtale for eit år av gongen. Årleg fakturering skjer i februar/mars for inneverande år. Avtalen gjeld ein grunnpakke som inneheld stikking av kantar, omspading av bed før utplanting, påfylling av jord, gjødsling, luking, vanning og rydding om hausten.

Prisar for 2024

Heilårs stellavtale til kr. 2300,- per år
* Påskeliljer
* Vårplanting
* Sommerplanting
* Høstlyng
* Vinterdekking m/edelgran
* Mosekrans

Enkel stellavtale til kr. 1772,- per år
* Vårplanting
* Sommerplanting
* Vinterdekke

Ta kontakt med kyrkjekontoret for å gjera avtale eller last ned kontrakt i lenka under og send på epost til post.bjornafjorden@kyrkja.no eller i posten til Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd,
Postboks 209 ,5202 Os.

 

Her kan du laste ned kontrakten

Sletting av grav

Vi ønskjer skrifteleg melding ved sletting av grav.

Her finn du skjema for sletting av grav som du må fylle ut

Gravsøk i Bjørnafjorden