Regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke

Fastsatt av Kirkemøtet 10. oktober 2020 med hjemmel i kirkeordningen 30. mars 2019 § 36 og lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 12 annet ledd. Reglene trer i kraft fra 1. januar 2021.

§ 1. Formål
       Reglene skal legge forholdene til rette for at unge i alderen 15–30 år får mulighet til å medvirke i aktuelle saker regionalt, nasjonalt og internasjonalt i Den norske kirke, jf. kirkeordningen § 36.

§ 2. Ungdomsting i bispedømmet
       
Ungdomstinget består av:
       a) inntil to representanter oppnevnt av hvert av menighetsrådene i bispedømmet,
       b) inntil to representanter fra hver av de organisasjonene som driver ungdomsarbeid tilknyttet Den
           norske kirke i bispedømmet, oppnevnt av organisasjonenes regionale styrer,
       c) medlemmene av ungdomsrådet og
       d) medlemmer av bispedømmerådet som er under 30 år.
       Representantene etter bokstav a), b) og d) må være i aldersgruppen 15–30 år.
       Representantene etter første ledd må være medlem av Den norske kirke, jf. kirkeordningen § 40 første ledd.
       I Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland, Nidaros og Oslo bispedømmer bør de oppnevnende organene tilstrebe at det oppnevnes samiske representanter blant representantene.
       Ungdomstinget er et rådgivende organ for biskopen og bispedømmerådet som kan uttale seg i saker som gjelder Den norske kirke.
       Bispedømmerådet fastsetter nærmere bestemmelser for ungdomstinget, herunder bestemmelser om representanter uten stemmerett, etter uttalelse fra ungdomsrådet.

§ 3. Ungdomsråd i bispedømmet
       
Ungdomsrådet består av minst seks medlemmer i aldersgruppen 15–30 år, valgt av og blant ungdomstingets representanter. I de tre nordligste bispedømmene bør minst ett av medlemmene være samisk. Ungdomstinget kan også velge et antall varamedlemmer til ungdomsrådet.
       Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for biskopen og bispedømmerådet i saker som angår i kirke og samfunn samt forberede og følge opp de saker som skal behandles av ungdomstinget. Ungdomsrådet kan også på eget initiativ ta opp aktuelle saker innen sitt område.
       Bispedømmerådet fastsetter nærmere bestemmelser om ungdomsrådet etter uttalelse fra ungdomsrådet.

§ 4. Ungdommens kirkemøte
       Ungdommens kirkemøte består av:
       a) to delegater fra hvert bispedømme, valgt av og blant hvert ungdomsråd,
       b) en samisk delegat fra henholdsvis Nord-Hålogaland bispedømme, Sør-Hålogaland bispedømme
           og Nidaros bispedømme, valgt av vedkommende ungdomsråd,
       c) to delegater valgt av og blant samisk ungdomsutvalg,
       d) to delegater fra døvemenighetene, oppnevnt av døvekirkenes fellesråd,
       e) en delegat fra hver av organisasjonene som driver ungdomsarbeid tilknyttet Den norske kirke.
           Organisasjonen må ha kristen formålsparagraf og mottatt invitasjon fra Den norske kirkes
           ungdomsutvalg. Delegaten oppnevnes av organisasjonens styre,
       f) medlemmene av Den norske kirkes ungdomsutvalg,
       g) medlemmer av bispedømmeråd, Kirkerådet og Samisk kirkeråd som er under 30 år,
       h) de representantene som ble valgt til å representere Ungdommens kirkemøte på Kirkemøtet
           foregående år.
       Delegatene etter bokstav a), b), c), d) e) og g) kan delta til og med det året de fyller 30 år.
       Ungdommens kirkemøte uttaler seg i aktuelle saker som gjelder Den norske kirke, nasjonalt og internasjonalt. Ungdommens kirkemøte uttaler seg også i saker som angår unges situasjon i kirke og samfunn.
       Ungdommens kirkemøte velger lederen av Den norske kirkes ungdomsutvalg og tre andre representanter fra Ungdommens kirkemøte til Kirkemøtet. Disse representantene må være under 30 år.
       Saker til Ungdommens kirkemøte må meldes til Kirkerådets sekretariat senest 14 uker før møtet.
       Organisasjonene som driver ungdomsarbeid tilknyttet Den norske kirke kan sende en observatør med tale- og forslagsrett i tillegg til delegaten. Medlemmene av Samisk ungdomsutvalg som ikke er delegater, kan møte på Ungdommens kirkemøte som observatør med tale- og forslagsrett. Forsvarets tros- og livssynskorps kan også sende en observatør med tale- og forslagsrett til Ungdommens kirkemøte. Medlemmer av valgkomiteen som ikke er delegat, møter med tale- og forslagsrett.
       Den norske kirkes ungdomsutvalg kan invitere organisasjoner som driver ungdomsarbeid tilknyttet Den norske kirke, men som ikke har kristen formålsparagraf, til å sende en observatør med tale- og forslagsrett til Ungdommens kirkemøte.
       Delegater og observatører som møter på Ungdommens kirkemøte må være medlem av Den norske kirke, jf. kirkeordningen § 40 første ledd.
       Ungdommens kirkemøte vedtar selv nærmere forretningsorden for gjennomføring av Ungdommens kirkemøte.

§ 5. Den norske kirkes ungdomsutvalg
       Den norske kirkes ungdomsutvalg består av åtte medlemmer valgt av og blant Ungdommens kirkemøte. Det er særskilt valg på leder. Funksjonstiden er på to år. Utvalget kan hente inn faglig kompetanse i saker utvalget har til behandling.
       Den norske kirkes ungdomsutvalg skal være Den norske kirkes rådgivende organ i saker som angår unges situasjon i kirke og samfunn, både nasjonalt og internasjonalt samt bistå ved forberedelser og gjennomføring av Ungdommens kirkemøte. Utvalget kan også på eget initiativ ta opp aktuelle saker innen sitt område.
       Utvalget velger selv nestleder. Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Utvalgets beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

§ 6. Samisk ungdomsutvalg
       
Samisk ungdomsutvalg består av:
       a) En representant velges for to år av ungdomstingene i Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland, Nidaros
           og Oslo bispedømmer.
       b) To representanter oppnevnt av Samisk kirkeråd.
       I tillegg kan Sametinget oppnevne en representant.
       For hver representant oppnevnes det en til to vararepresentanter.
       Samisk ungdomsutvalg bør ha representasjon fra nord-, sør- og lulesamisk språkområde, og det bør være representert ungdom med tilknytning til læstadianske miljøer. Det skal etterstrebes en jevn fordeling i kjønn, alder. Minst halvparten av delegatene i SUNG skal være samer, jf. kriteriene for Sametingets valgmanntall. Representantene og vararepresentantene skal være mellom 15 og 30 år.
       Samisk ungdomsutvalg er et rådgivende ungdomsorgan på nasjonalt nivå som bidrar til at samisk ungdom kan medvirke i aktuelle saker i Den norske kirke. Samisk ungdomsutvalg er et rådgivende organ innenfor sitt område for Samisk kirkeråd og andre nasjonale kirkelige organer. Utvalget kan også på eget initiativ ta opp aktuelle saker innen sitt område.
       Utvalget velger selv leder og nestleder. Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Utvalgets beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

§ 7. Mindre endringer
       Kirkerådet kan gjøre mindre endringer i reglene.                                

§ 8. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
       Reglene trer i kraft fra det tidspunkt Kirkerådet bestemmer.* Kirkerådet kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. Samtidig oppheves statutter for Ungdommens kirkemøte, statutter for Utvalg for ungdomsspørsmål og statutter for Samisk ungdomsutvalg.
       Ungdomsråd og ungdomsutvalg som er valgt før reglene settes i kraft, fungerer videre inntil det er valgt et nytt ungdomsråd og ungdomsutvalg.

 

* I kraft fra 1. januar 2021, jf. Kirkerådets vedtak 4. desember 2020.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådhusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"