Kirkemøtets budsjettreglement (fra budsjettåret 2021)

Fastsatt av Kirkemøtet 12. april 2016. Endret 30. mars 2019, 9. oktober 2020 og 4. desember 2020.

Kirkemøtets budsjettreglement 

 

§ 1 Virkeområde 

      Budsjettreglementet gjelder for de midlene som Kirkemøtet disponerer og Kirkerådet fastsetter regnskap for, jf. kirkeordningen § 30 tredje ledd. Tilskuddet skal stilles til rådighet for Kirkerådet som skal følge opp disponeringen i tråd med Kirkemøtets bestemmelser. 
     
Unntak fra reglementet kan bare gis etter vedtak av Kirkemøtet. 

§ 2 Grunnleggende prinsipper 

      Budsjettet vedtas av Kirkerådet for kalenderåret. Det skal også utarbeides et rullerende langtidsbudsjett på budsjettgruppenivå på minimum 3 år. Langtidsbudsjettet vedtas av Kirkemøtet. Kirkemøtet tar til orientering forrige års regnskap og inneværende års budsjett, og fatter vedtak om kommende års budsjett. 
     
Budsjettet skal være basert på realistiske anslag over alle kostnader og inntekter. Det skal budsjetteres med et resultat som sørger for en forsvarlig egenkapital. 


§ 3 Forslag til budsjettvedtak 

      Kirkerådets direktør skal innen 1. desember legge fram forslag til budsjettvedtak for Kirkerådet for neste budsjettår. Forslaget skal settes opp som bestemt i § 4. 
     
Forslaget skal være et realistisk anslag over alle inntekter og kostnader, med sammenlignbare budsjett- og regnskapstall fra tidligere år. 
     
Forslaget skal være basert på forslag til statsbudsjett, innkomne budsjettforslag fra bispedømmerådene og Bispemøtet, samt budsjettsøknader fra andre. Disse skal omtales i forslaget. 
     
Kirkemøtet skal få Kirkerådets budsjettvedtak til orientering. 


§ 4 Budsjettets inndeling 

      Budsjettet skal gi en samlet oppstilling av forventede inntekter og kostnader. Oppstillingen vil følge NS 4102 utarbeidet av Standard Norge.

Resultatregnskap

Inntekter
Salgsinntekter
Offentlig tilskudd
Andre inntekter

Kostnader
Driftskostnader
Lønnskostnader
Andre driftskostnader

Finansinntekter/finanskostnader

Resultat

Budsjettet skal ha følgende inndeling:
Budsjettgruppe 1: Den norske kirke – drift
Budsjettgruppe 2: Den norske kirke – tilskudd
Budsjettgruppe 3: Tilskudd til andre

      Kontrollutvalgets budsjett fremgår av egen linje under drift.
      Kirkerådet kan gi nærmere bestemmelser om hvilke kostnader og inntekter som hører inn under de enkelte enheter.

§ 5 Disponering av budsjettet
      Kirkerådet fatter vedtak om budsjett i samsvar med Kirkemøtets vedtak.
      Kirkerådet stiller budsjettet til disposisjon for bispedømmerådene og Bispemøtet gjennom tildelingsbrev. Dette følges opp gjennom reglene i økonomiregelverket.
      Kirkerådet tildeler tilskudd til de enkelte mottakerne gjennom tilskuddsbrev. Ved siden av tildelingen av tilskudd, skal tilskuddsbrevet angi mål for tildelingen og krav til revisjon, regnskaps- og resultatrapportering. Tilskuddsbrevet skal inneholde informasjon om hvilke forutsetninger tilskuddet er basert på.


§ 6 Disponeringsfullmakter

      Kirkemøtets vedtatte budsjett kan ikke overskrides eller brukes til andre formål enn bestemt av Kirkemøtet, med følgende unntak: Dersom inntektene blir høyere enn budsjettert, kan merinntekten benyttes fullt ut av hver enhet.
      Kirkerådet har adgang til å omdisponere inntil 5 % av vedtatt budsjett mellom de ulike budsjettgrupper.
      Ubrukte budsjettmidler for de enkelte enhetene kan overføres til neste budsjettår. Overskridelser må dekkes inn i fremtidige budsjetter.

§ 7 Budsjettendringer i løpet av året 

      Det skal være balanse mellom inntekter og kostnader. 
     
Oppstår det i budsjettåret en uforutsett, men nødvendig kostnad eller et uforutsett inntektstap som det ikke er mulig å dekke innenfor budsjettrammen som er stilt til disposisjon, avgjør Kirkerådet hvordan kostnaden skal dekkes eller inntektstapet skal balanseres.
      Dersom inntekten blir lavere enn budsjettert, reduseres kostnadsrammen tilsvarende. Dersom mindreinntekten innebærer en reduksjon av kostnadsrammen på mer enn 3 % kan saken bringes fram for Kirkerådet som avgjør hvordan mindreinntekten skal balanseres.

§ 8 Forpliktelser utover budsjettåret 

      Kirkerådet kan inngå avtaler eller gjøre vedtak som innebærer kostnadsforpliktelser utover budsjettåret. Slike avtaler eller vedtak skal være basert på en uendret videreføring av budsjettnivået kommende år. 
     
Kirkerådet kan delegere sin myndighet etter første ledd. 

§ 9 Disponering av likvide midler 

      Den likviditet som er nødvendig for å sikre hensiktsmessig drift, plasseres som innskudd i bank. 
      Overskuddslikviditet skal plasseres i samsvar med vedtatt investeringsstrategi, retningslinjer for samfunnsansvarlig finansinvesteringer, samt de fullmakter som Kirkerådet gir, og de departementet gir i sitt tilskuddsbrev.


§ 10 Regnskap 

      Regnskapsrapporter utarbeides hver måned. Etter enhetenes egen bestemmelse legges regnskapsrapporter fram for Kirkerådet, Bispemøtet og bispedømmerådene til orientering. 
     
Rådene legger fram legger fram årsregnskap for sine driftsenheter. 
     
Kirkerådets direktør utarbeider et samlet årsregnskap for Den norske kirke. Regnskapet fastsettes og godkjennes av Kirkerådet og legges frem for Kirkemøtet til orientering. Regnskapet settes opp sammenlignet med budsjettet og sist avlagte regnskap. Kirkerådet gir departementet de opplysninger fra årsregnskapet som departementet bestemmer. 


§ 11 Ikrafttredelse 

      Reglementet trer i kraft fra budsjettåret 2020. Endringene fastsatt 9. oktober 2020 trer i kraft fra budsjettåret 2021.

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"