Delegasjonsreglement for Kirkerådet

Fastsatt av Kirkerådet 16. mars 2021 i medhold av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 12 annet ledd, kirkeordning 30. mars 2019 nr. 2703 for Den norske kirke § 30 sjuende ledd og regler for Kirkerådets virksomhet § 9 nr. 2.

§ 1. Bakgrunn, formål og anvendelsesområde

      Kirkerådets oppgaver fremgår i dag av kirkeordningen, underliggende regelverk og delegasjonsvedtak fastsatt av Kirkemøtet.

      For at rådet skal kunne utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig måte, har rådet behov for å delegere enkelte oppgaver til rådets leder, direktøren, rådets arbeidsutvalg eller andre utvalg oppnevnt av rådet.

      Formålet med dette reglementet er å gi enkelte generelle bestemmelser og enkelte nærmere retningslinjer for rådets delegasjon til henholdsvis dets leder, direktør, arbeidsutvalget eller andre utvalg oppnevnt av rådet.

      Bestemmelsene gitt i dette reglementet kommer til anvendelse så langt de ikke står i strid med lover og forskrifter vedrørende Den norske kirke og de til enhver tid gjeldende regler for Kirkerådets virksomhet og eventuelt andre bestemmelser gitt av Kirkemøtet.

§ 2. Generelle bestemmelser om rådets delegasjon og bruk av delegert myndighet

      Dersom ikke annet er bestemt, kan Kirkerådet delegere myndighet til å avgjøre enkeltsaker eller saker på avgrensede områder.

      Det som skal være retningsgivende for rådets delegasjonspraksis, er hva som til enhver tid fremstår som en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom rådet, dets leder, direktøren, rådets arbeidsutvalg eller andre utvalg oppnevnt av rådet. Ved vurderingen av hva som er hensiktsmessig, skal rådet særlig legge vekt på hva som fremstår som mest forsvarlig og som bidrar til best samlet ressursutnyttelse.

      Rådet har ikke gjennom en bestemt delegasjon frasagt seg retten til selv å utøve den delegerte myndighet. Der avgjørelse er truffet i medhold av delegert hjemmel, kan rådet bare omgjøre denne der det ikke er til skade for en berørt tredjepart.

      Ved bruk av en delegert myndighet skal vedkommende person eller utvalg påse at alle saker som har prinsipiell betydning, likevel alltid behandles av rådet selv. Unntaket er der Kirkerådet har delegert avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning til arbeidsutvalget eller arbeidsgiverutvalget.

      Dersom den som har fått en myndighet delegert til seg, er i tvil om rekkevidden av myndigheten, skal spørsmålet om delegasjonens rekkevidde legges frem for Kirkerådet for avgjørelse. Der dette vanskelig lar seg gjøre, bør den som har fått myndigheten delegert til seg søke råd enten hos direktøren, rådets leder eller arbeidsutvalget.

      Delegert myndighet kan delegeres videre med mindre noe annet er uttrykkelig bestemt eller må anses forutsatt.

      Delegert myndighet skal utøves innenfor de rammer som fremgår av lover og forskrifter samt regelverk gitt av Kirkemøtet og Kirkerådet.

      Avgjørelser truffet med hjemmel i delegasjon fra Kirkerådet, skal legges frem for rådet til rådets orientering på første mulige møte. Kirkerådet kan gi nærmere bestemmelser om orienteringens form og innhold.

§ 3. Delegasjon til Kirkerådets leder

      Rollen og oppgavene til rådets leder vil i hovedsak gå frem av regler for Kirkerådets virksomhet og reglement for representasjon på vegne av Den norske kyrkja.

      Kirkerådets leder kan uttale seg på vegne av rådet hvis ikke annet er bestemt. Til dette trengs ikke formelt delegasjonsvedtak fra rådet.

§ 4. Delegasjon og myndighet som ligger til Kirkerådets direktør

      Kirkerådets direktør er i henhold til kirkeordningen § 30 sjette ledd daglig leder av Kirkerådets virksomhet, og utfører som sådan de oppgaver som hører til den løpende administrasjon. Herunder avgjør direktøren saker som ikke har prinsipiell betydning, på vegne av rådet mellom dets møter. Direktøren kan uttale seg på vegne av rådet.

      Som ledd i nevnte løpende administrasjon har direktøren en generell fullmakt til å foreta tolkninger og presiseringer i regelverk gitt av Kirkemøtet eller Kirkerådet, der dette er nødvendig for å kunne treffe vedtak i enkeltsaker eller grupper av saker.

      Direktøren skal påse at saker som legges frem for Kirkerådet, er forsvarlig opplyst, og at vedtak som treffes av Kirkerådet og Kirkerådets arbeidsutvalg, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis direktøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal direktøren gjøre organet oppmerksom på dette på en egnet måte.

      Direktøren har ansvar for at virksomheten drives i samsvar med årsplan, årsbudsjett, vedtak av Kirkemøtet og Kirkerådet og aktuelle lover og regler. Direktøren skal følge de retningslinjer og pålegg som Kirkerådet har gitt.

      Uansett om myndigheten følger av uttrykkelig delegasjon eller direkte av den generelle myndighet til direktøren som daglig leder av virksomheten i Kirkerådet, skal direktøren forelegge saker av prinsipiell betydning for rådet. 

      Direktøren kan delegere sin myndighet videre i sekretariatet, dersom ikke annet er bestemt.

      Kirkerådet gir direktøren, i henhold til Hovedavtalen § 8 nr. 2 siste ledd, fullmakt til å drøfte og/eller forhandle som arbeidsgiverpart.

§ 5. Delegasjon og myndighet som ligger til Kirkerådets arbeidsutvalg

      Kirkerådets arbeidsutvalg kan med hjemmel i regler for Kirkerådets virksomhet § 8 nr. 1 avgjøre saker av mindre betydning som ikke kan utsettes til neste møte i rådet. Hvis en sak av prinsipiell betydning av tidsmessige grunner ikke kan behandles av Kirkerådet, eller det fremstår som et uforholdsmessig ressurskrevende tiltak å legge saken frem for rådet, skal Kirkerådets arbeidsutvalg avgjøre saken.

      Kirkerådets arbeidsutvalg utgjør intervjuutvalget ved tilsetting av biskoper og avgir tilrådning til Kirkerådet om hvilken kandidat som bør tilsettes som biskop i henhold til regler for nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper § 9.

      Kirkerådets arbeidsutvalg er klageorgan for klager over vedtak fra Den norske kirkes evalueringsnemnd i henhold til reglene som gjelder om kvalifikasjonskrav for tilsetting av prest i Den norske kirke.

      Kirkerådets arbeidsutvalg avgjør saker som Kirkerådet har delegert til dette.

§ 6. Delegasjon til andre utvalg

      Kirkerådet kan opprette utvalg for blant annet å ivareta grener av rådets virksomhet, jf. om slike utvalg i regler for Kirkerådets virksomhet § 8 pkt. 2. Myndigheten til slike utvalg bør klarest mulig fremgå av utvalgets mandat. Når et slikt utvalg er opprettet, kan rådet også delegere andre, særskilt angitte oppgaver til dette. Disse oppgavene skal være tydelig definerte.

§ 7. Rapportering

      Kirkerådets direktør skal på hvert ordinære møte informere Kirkerådet om forhold av betydning for Den norske kirkes virksomhet.

      Kirkerådets direktør skal legge frem regnskapsrapporter for Kirkerådet hvert tertial.

§ 8. Ikrafttredelse

      Dette reglementet trer i kraft straks.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"