VTV fra A til Å

Her finner du informasjon om de fleste delene av programmet. Er det noe du ikke får svar på her så gi oss et tips - bli med å gjøre sidene våre bedre.

Kjersti Gautestad Norheim er prest i Birkeland menighet i Bjørgvin bispedømme. Foto: Morten Wanvik

Attest

Biskop

Bispedømmetilknytning

Egnethet

Fakulteter

Formål

Fremdriftsplan

Grunnregler

Innmelding

Kirkemedlemskap

Klagesaker

Lønn

Obligatorisk

Opptak

Ordinasjon

Ordinasjonssamlingene

Regionene

Samtale

Skikkethet

Stiftspraksis

Styringsgruppen

Veiledning

Vurdering

 

Attest
Når en deltaker har avsluttet VTP, skriver biskopen ut en attest med angivelse av hvilke programelementer deltakeren har gjennomført. Attesten sendes deltakerne senest tre uker etter avsluttet ordinasjonssamling 3 (se ordinasjonssamlingene). Deltakeren fremlegger attesten ved søknad om ordinasjon.

Biskop
Biskopene i Den norske kirke er gjennom Bispemøtet ansvarlig for driften av VTP. Alle deltakere i VTP-programmet blir tilknyttet en bestemt biskop. Individuell samtale med biskopen inngår i hver av de tre ordinasjonssamlingene. Stiftspraksis gjennomføres på grunnlag av fullmakt til å utføre prestetjeneste som biskopen utsteder. Biskopene vil legge til grunn at de vilkår som gjelder for ordinasjon angående lære og liv gjøres gjeldende for stiftspraksis. Den som gjennomfører stiftspraksis, står under tilsyn av biskopen.

Bispedømmetilknytning
Ved opptak på VTP-programmet (se innmelding) blir deltakerne tilknyttet et bestemt bispedømme. Ved søknad om opptak oppgir søkeren tre prioriterte ønsker om bispedømmetilknytning. Dersom søkeren har særlige grunner for å bli tilknyttet et bestemt bispedømme, oppgis disse som vedlegg til søknaden. Ved fordeling av søkere til bispedømmene legger styringsgruppen til grunn at alle bispedømmer skal ha tilnærmet like mange deltakere i programmet. Bispedømmetilknytningen kan normalt ikke endres. For gjennomføring av stiftspraksis i annet bispedømme, se stiftspraksis.

Egnethet
Dersom biskopen som har fulgt en deltaker i VTP-programmet, ikke finner at deltakeren er egnet for prestetjenesten, skal biskopen anføre dette i attesten som biskopen skriver ut etter fullført program. Den endelige vurdering av egnethet (skikkethet) for prestetjenesten foretas alltid av biskopen som skal foreta ordinasjon.

Fakulteter
Følgende tre fakulteter er med i samarbeidet om VTP:

 • Det teologiske fakultet
 • MF vitenskapelige høyskole
 • VID vitenskapelige høyskole

Også andre læresteder som tildeler godkjent cand. theol.-grad eller tilsvarende kan etter vedtak i Bispemøtet opptas som samarbeidspartner.

Formål
Formålet med VTP er at programmet skal:

 • rekruttere, motivere og forberede til ordinasjon og prestetjeneste i Den norske kirke,
 • utvide deltakernes kjennskap til Den norske kirke,
 • gi deltaker og veiledningsbiskop anledning til å bli kjent med hverandre,
 • gi biskop som skal forestå ordinasjon, grunnlag for å prøve deltakerens skikkethet (egnethet).

Fremdriftsplan
Ved innmelding til VTP må søkeren ha en plan for når de ulike elementene i programmet skal gjennomføres. Dette gjelder tidspunkt for ordinasjonssamling 1 og 2, samt for stiftspraksis. Søkeren må også oppgi planlagt tidspunkt (vår-/høstsemester og år) for fullført cand. theol.-grad eller tilsvarende (praktikum).

Grunnregler
VTP-arbeidet skjer på basis av et sett med grunnregler, hvor de viktigste bestemmelsene om formål, innhold, samarbeid og styringsformer er fastsatt.

Innmelding
Studenter som vurderer å bli prest i Den norske kirke, bør melde seg på VTP-programmet så snart de begynner på teologistudiet e.l.

Alle som skal delta i VTP-programmet, må melde seg inn ved å benytte det elektroniske innmeldingsskjemaet på Bispemøtets nettsider.

Ved innmelding må søkeren ha en fremdriftsplan.

Frist for innmelding er 15. februar og 15. september hvert år. 
Etter innmeldingsfristen blir nye deltakere fordelt til bispedømmene. Alle nye deltakere får e-post som bekrefter innmeldingen, samt opplysninger om hvilket bispedømme deltakerne er blitt tilknyttet. Se bispedømmetilknytning.

Kirkemedlemskap
VTP er et innføringsprogram for teologistudenter og andre som vurderer å bli prest i Den norske kirke. Det kreves likevel ikke medlemskap i Den norske kirke for å bli tatt opp på programmet og gjennomføre ordinasjonssamling 1 og 2.

Den som skal fullføre programmet og gjennomføre stiftspraksis må være medlem av Den norske kirke. Biskopen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra dette kravet.

Klagesaker
Søker kan påklage avgjørelse om opptak og bispedømmetilknytning. Klagesaker behandles av styringsgruppen.

Lønn
Deltaker som gjennomfører stiftspraksis, mottar lønn etter nærmere regler.

Obligatorisk
VTP er obligatorisk for alle som skal ordineres til prestetjeneste. Attest for gjennomført VTP må fremlegges ved søknad om ordinasjon. Biskopen som skal foreta ordinasjon, kan godkjenne annen form for ordinasjonsforberedelse som likeverdig med VTP, eller i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet.

Opptak
Alle som skal gjennomføre VTP, må søke om opptak på programmet, se innmelding.

Frist for å melde seg på til Veien til prestetjeneste er 15. februar og 15. september hvert år.

Ordinasjon
Ordinasjon er vigsling til prestetjeneste og foretas av biskop. Ordinerende biskop kan være en annen enn biskopen som følger deltakeren i VTP-programmet. Før ordinasjon skal biskopen gjennom samtale ha funnet at kandidaten er skikket for prestetjeneste (se egnethet).

Ordinasjonssamlingene
I VTP-programmet inngår tre ordinasjonssamlinger (O1, O2 og O3). O1 og O2 holdes i uke 25, mens O3 holdes i forbindelse med avslutning av stiftspraksis.

For studenter i et ordinært cand.theol.-løp gjennomføres O1 normalt i løpet av de to første årene av studiet, mens O2 følger vanligvis to år etter O1. Studenter som kvalifiserer seg til prestetjeneste via andre veier, kan ha et mer komprimert VTP-forløp.

O1 og O2 går hver over tre dager og arrangeres av de tre regionene. Biskopen tar del i samlingene. Samlingene skal gi hjelp til personlig refleksjon over prestetjenesten og ordinasjonen og gi kjennskap til bispedømmet deltakeren er knyttet til. I samlingene inngår undervisning, gruppearbeid eller annen form for involvering, plenumsamtaler, erfaringer med lokalt kirkeliv, liturgiske samlinger og bibelstudium.

O3 arrangeres av det enkelte bispedømme. Denne samlingen skal gi hjelp til utdypende refleksjon over prestetjeneste og ordinasjon på bakgrunn av erfaringene som er gjort gjennom stiftspraksis. Biskopen og deltakeren gjennomgår praksisrapporten sammen. Det kan være vanskelig å få til en samling hvis det er få deltakere eller stiftspraksisperiodene ved de tre fakultetene synkroniserer dårlig. Deltakeren skal uansett ha samtalen med biskopen.

Regionene
Biskopene og bispedømmerådene samarbeider om "Veien til prestetjeneste"  i tre regioner.

 • Region Nord: Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland, Nidaros og Møre bispedømmer. 
 • Region Vest: Agder og Telemark, Bjørgvin og Stavanger bispedømmer.
 • Region Øst: Tunsberg, Oslo, Hamar og Borg bispedømmer.


Samtale
I hver av ordinasjonssamlingene (O1, O2 og O3) skal deltakeren ha en samtale med biskopen. Ved ordinasjon til prestetjeneste skal kandidaten dessuten ha ordinasjonssamtale med biskopen som skal foreta ordinasjonen.

Skikkethet
Se egnethet.

Stiftspraksis
Lønnet stiftspraksis av fem ukers varighet inngår som element både i VTP-programmet og i den praktisk-teologiske utdanning som gis av lærestedene. Stiftspraksis gjennomføres i det bispedømmet deltakeren er tilknyttet. Når særlig tungtveiende hensyn tilsier det, kan stiftspraksis gjennomføres i et annet bispedømme. Vedtak om dette treffes av styringsgruppen etter begrunnet søknad fra deltakeren.

For å delta i stiftspraksis kreves det at deltakeren:

 • er student ved lærested som gir godkjent praktisk-teologisk utdanning
 • er medlem av Den norske kirke
 • vurderes som egnet av vedkommende biskop til å gis fullmakt for å utføre slik prestetjeneste

Biskopen vil legge til grunn at de vilkår som gjelder for ordinasjon angående lære og liv gjøres gjeldende for stiftspraksis. Biskopen kan etter søknad gi dispensasjon fra kravet om medlemskap i Den norske kirke (se kirkemedlemskap).

Biskopen engasjerer deltakerne i stiftspraksis som vikarer. I stiftspraksis utfører deltakerne selvstendig prestetjeneste. Tjenesten omfatter ikke vigsler og skjer på ansvar og under tilsyn av prest.

Bispedømmerådet lønner deltakerne i stiftspraksis og sørger for bolig, telefon- og skyssordning.

Deltakerne i stiftspraksis skal ha veiledning.

Styringsgruppen
Styringsgruppen styrer VTP-programmet på vegne av Bispemøtet. Gruppen har avgjørelsesmyndighet vedrørende opptak av deltakere på programmet og hvordan disse skal fordeles til bispedømmene. Styringsgruppen kan bemyndige medarbeider i Bispemøtets sekretariat til å treffe vedtak på avgrensede områder (administrative vedtak). Styringsgruppen kan også bemyndige et utvalg bestående av styringsgruppens leder samt ett eller flere medlemmer av gruppen for øvrig til å treffe vedtak på avgrensede områder.

Styringsgruppen har rett til å foreslå saker vedrørende "Veien til prestetjeneste" til behandling i Bispemøtet, gir uttalelse før Bispemøtet behandler saker som angår programmet, foretar jevnlige evalueringer av programmets drift og rapporterer om evalueringene til Bispemøtet. Styringsgruppen fastsetter de bestemmelser som trengs i tillegg til grunnreglene for å styre programmet. Styringsgruppen gir uttalelse i enkeltspørsmål som den får seg forelagt av biskop, bispedømmeråd, lærested eller representative organer for studentene ved lærestedene. Styringsgruppen er ansvarlig for at nødvendig informasjon formidles mellom instansene som er involvert i programmet, og for at informasjon gis til studenter og andre som utgjør programmets målgruppe.

Styringsgruppen oppnevnes for fire år av gangen. Til styringsgruppen oppnevner Bispemøtet én biskop med varamedlem og én representant for hver av de tre regionene med vararepresentanter. Bispedømmerådene oppnevner én stiftsdirektør med varamedlem. Hvert av de tre fakultetene oppnevner én representant med personlig vararepresentant. Dessuten oppnevnes det én representant for studentene med vararepresentant for ett år av gangen etter følgende turnus: Det teologiske fakultet, MF vitenskapelig høyskole, VID vitenskapelige høgskole studiested Misjonshøgskolen. Biskopen er leder for styringsgruppen.

Se den nåværende styringsgruppens sammensetning.

Veiledning
Deltakerne får under stiftspraksis veiledning av prest med godkjent arbeidsveilederutdanning eller tilsvarende, eventuelt av annen erfaren prest. Veileder skal være en annen enn deltakerens nærmeste overordnede. I forbindelse med veiledningen skal deltaker og veileder sammen utarbeide praksisrapport etter nærmere retningslinjer. Rapporten går til vedkommende biskop og lærested.

Vurdering
Se egnethet.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"