Uttalelse om kristensionisme

En uttalelse fra Bispemøtet oktober 2020. Christian Zionism: Statement by the Bishops’ Conference. (English text follows below.)

Pressekonferanse. Preses Olav Fykse Tveit, biskop Atle Sommerfeldt, biskop Herborg Finnset, biskop Stein Reinertsen. Foto: Bispemøtets sekretariat

(English text follows below and is attached)

 

Kristensionisme

Uttalelse fra Bispemøtet i Den norske kirke
16. oktober 2020

Situasjonen i Israel og Palestina er dypt bekymringsfull. En rettferdig og bærekraftig fredsløsning som respekterer internasjonal lov, ivaretar sikkerheten og rettighetene for begge folk, synes mer urealistisk enn på lenge. Kirkeledere i Jerusalem har bedt verdens kirker og det internasjonale samfunnet om å legge press på partene for å forhandle fram en rettferdig fredsløsning og få slutt på den ulovlige okkupasjonen og forskjellsbehandlingen av innbyggerne.

«Sionisme» er et vidt begrep. Det finnes noen grupper som betegnes som «kristensionister» fordi de med begrunnelse i særegne bibelfortolkninger støtter staten Israels ekspansjonspolitikk. Selv om de tilhører kristne kirker, lytter de ikke til appeller fra lokale kirker i Midtøsten. De har et spesielt historiesyn med apokalyptiske endetidsforventninger, der de risikerer å redusere jødene til instrument i et frelsesteologisk skjema.

De har en politisk teologi som ignorerer internasjonal lov og menneskerettigheter. Direkte eller indirekte motarbeider de forsøk på å skape rettferdig fred. Disse gruppene er særlig store i USA, men finnes også i vårt eget land.

Det er uenighet om hvordan landløftene i Bibelen skal fortolkes. Men vi finner det uholdbart å fortolke Bibelen uten henblikk på de etiske konsekvensene. Det er problematisk å lese gamle profetier slik at alle politiske hendelser i dag er forutbestemt av Gud. Da fratas mennesker ansvaret for historien samtidig som Gud reduseres. Ikke minst vanskeliggjør kristensionismen situasjonen for kirkene i Palestina og Israel. Dette kaller på solidaritet fra Den norske kirke.

Bispemøtet finner det uholdbart å bruke Bibelen til å legitimere undertrykkelse eller menneskerettighetsbrudd, eller å tilkjenne ulik grad av menneskeverd til ulike grupper mennesker. Løftene i Det gamle testamente som omhandler det jødiske folk og landet, kan ikke brukes til å legitimere at palestinere drives fra sine hjem eller fratas sine rettigheter. De har også sin historie i landet og hører hjemme der.

Bispemøtet finner derfor kristensionisme teologisk og menneskerettslig uholdbart.

Kirken har mye å svare for når det gjelder sin antijødiske historie. I oppgjør med kirkelig og europeisk antisemittisme har kirken ønsket å utvikle et solidarisk forhold til det jødiske folk. Dette står ikke i motsetning til å engasjere seg for palestineres rettigheter.

Flere bispedømmer i Den norske kirke har vennskapsavtaler med ELCJHL (Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land). Bispemøtet ønsker at Den norske kirke aktivt skal støtte dette arbeidet videre. Den norske kirke må fortsatt søke dialog med jøder om hvordan vi som troende kan bidra til rettferdig fred i området.

Miskunn og sannhet skal møte hverandre,
rettferd og fred skal kysse hverandre. 
Salme 85.11

 
 
 

Christian Zionism

Statement by the Bishops’ Conference, Church of Norway 
16. October 2020

The situation in Israel and Palestine is deeply worrying. A just and sustainable peace solution that respects international law and safeguards the security and rights of both peoples, seems more unrealistic than for a long time. Church leaders in Jerusalem have called upon the churches of the world and the international community, to put pressure on both parts to negotiate a just peace solution and end the illegal occupation and discrimination of citizens.

"Zionism" is a broad term. There are some groups who are described as "Christian Zionists" because they support the state of Israel's expansionist policy based on peculiar interpretations of the Bible. Although they belong to Christian churches, they do not listen to appeals from the local churches in the Middle East. They have a special interpretation of history, with apocalyptic last days expectations, where they risk reducing the Jews to an instrument for attaining salvation according to their own theological scheme.

They practice a political theology that ignores international law and human rights. Directly or indirectly, they oppose attempts to create a just peace. These groups are particularly large in the United States, but are also found in Norway.

There is disagreement about how the land promises in the Bible should be interpreted. But we find it unacceptable to interpret the Bible without regard to the ethical consequences. It is problematic to read ancient prophecies so that all political events today are predetermined by God. In this way people are deprived of responsibility for the course of history at the same time as God is diminished. Not least, Christian Zionism complicates the situation for the churches in Palestine and Israel. This calls for solidarity from the Church of Norway.

The Bishops’ Conference finds it unacceptable to use the Bible to legitimize oppression or human rights violations, or to differentiate human dignity according to group belonging. The promises of the Old Testament concerning the Jewish people and the land, cannot be used to legitimize the expulsion of Palestinians from their homes or their rights. They also have historic roots in the country and belong there. The Bishops’ Conference in the Church of Norway therefore finds Christian Zionism theologically unacceptable and incompatible with human rights.

The Church has much to answer for when it comes to its history of anti-Judaism. In confrontation with ecclesiastical and European anti-Semitism, the church has wanted to develop a solidarity relationship with the Jewish people. This is not in opposition to committing to the rights of the Palestinians.

Several dioceses in the Church of Norway have friendship agreements with ELCJHL (Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land). The Bishops’ Conference wants the Church of Norway to actively support this work. The Church of Norway will continue to seek dialogue with Jews about how we, as believers, can contribute to just peace in the area.

"Mercy and truth are met together;
righteousness and peace have kissed each other."
Psalm 85.11

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"