Kirkelig arbeidsveilederutdanning (AVU)

Høsten 2024 starter MF opp Kirkelig arbeidsveilederutdanning (AVU). AVU 2024-27 gir deg kompetanse til å være arbeidsveileder i Den norske kirke. Utdanningen er omfattende og legger stor vekt på praksis i tillegg til undervisning, litteraturstudier og oppgaveskriving.

Studiet tilsvarer ett års utdanning på heltid (60 studiepoeng) og er tilrettelagt for et løp over tre år. Studiet er samlingsbasert med 7 kurssamlinger á fire dager fordelt på seks semestre. Mellom seminarene skal kandidaten drive en ABV-gruppe over fire semestre. Ved deltakelse forutsettes at arbeidsgiver legger til rette for at deltakere kan lede egne ABV-grupper i denne aktuelle perioden. Emnet kan inngå med 60 stp. i erfaringsbasert master i praktisk teologi og kan utgjøre det selvstendige arbeidet (masteroppgaven) i denne graden. 

Målsetting og profil

AVU har som mål å utdanne kompetente arbeidsveiledere til Den norske kirke. Undervisningen har en praksisnær profil med et helhetssyn på mennesket og på læring/utvikling som inkluderer kognitive, affektive, eksistensielle, etiske og handlingsorienterte aspekter. Kurset skal gi kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gir kandidaten bevissthet om ABVs teorigrunnlag og metodikk, samt evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere ABV-forløp. Et sentralt fokus er på veilederidentitet og rolleforståelse, veiledningskontekst, bevissthet om egne forutsetninger, evne til dialogisk kommunikasjon og evne til å drive veiledning i et komplekst kirkelig arbeidsliv. Som en samlende betegnelse kalles modellen praksisorientert dynamisk veiledning der ABV-trekanten med fokus på dynamikken mellom praksis, person og fag reflekteres ut fra de nevnte relevante tilnærminger.

Emnet bygger på ABV-tradisjoner i Den norske kirke men er videreutviklet med basis i kunnskap fra nyere forskning innen veiledning, psykologi og ledelse av verdibaserte virksomheter. Sentralt er kunnskaper om veiledningspedagogikk og gruppeledelse og ulike metoder i ABV, som eksempelvis reflekterende team. Det gis innføring i gruppeprosesser, overføringer/motoverføringer og følelsesbevissthet for å styrke veilederens modenhet, mentaliseringsevne og bevissthet om makt og grenser i veiledningen. Det gis undervisning i eksistensielle temaer og om betydningen av mening og tilhørighet i krevende yrkeskontekster, og i dialogiske og narrative metoder der respekten for den andre og dennes rett til å eie sin egen fortelling er sentralt. Studiet innebærer også tematisering av relevante etiske elementer.

Utdanningen bidrar til at kandidaten kan utvikle et bevisst forhold til egen livs- og troshistorie, og reflektere over hvordan kirkelige arbeidstakeres tros- og livshistorie kan bidra til gode vurderinger av de ulike elementene som preger yrkesidentitet og rolleutøvelse, kommunikasjon og konflikter i kirkelig arbeidskontekst. Utdanningen vil styrke evnen til å drive veiledning i et sammensatt arbeidsliv, samt styrke bevisstheten om spesifikke utfordringer og mestringskrav knyttet til yrkesutøvelse i en verdibasert organisasjon. ABVs egenart og veiledningens kirkelige, etiske og teologiske forankring belyses, og det klargjøres hva som er forskjeller og sammenfall mellom ABV, pastoralklinisk utdanning (PKU), sjelesorg, åndelig veiledning og ulike mentor- eller coachingordninger. Det legges vekt på å styrke bevisstheten i ABV om balanse mellom problem- og løsningsorienterte tilnærminger, og det legges vekt på vekst-, kreativitets- og motivasjonsfremmende prosesser.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet anvender et mangfold av undervisningsformer: forelesninger, seminar, øvelser, gruppearbeid, erfaringsutveksling, muntlige framlegg, kollokvier, litteraturstudium og skriftlige arbeider.

Emnet omfatter 7 kurssamlinger, som er fordelt over tre år. Studentene samles hvert semester til fire dagers kurssamling. Det blir to kurssamlinger siste semester i forbindelse med oppgaveskriving og framleggseminar. I løpet av kursperioden gis det ca. 80 timers undervisning (forelesninger og seminarer) og ca. 100 timer veiledning i smågrupper. Det kreves at studenten parallelt med kursperioden leder en ABV-gruppe eller tilsvarende (omfang ca. 40-60 t). Erfaringer fra ABV-gruppen er grunnlag for presentasjoner (framlagte case) og refleksjoner over praksis.

Det skal skrives en avsluttende oppgave som skal ta utgangspunkt i praksis og dokumentere at kandidaten har evne til å reflektere teoretisk over egen erfaring. Oppgaven fyller, sammen med deltakernes veiledningspraksis, kravene til selvstendig arbeid i den erfaringsbaserte masteren i praktisk teologi. Det blir gitt 4 timers individuell veiledning i forbindelse med den avsluttende oppgaven. Oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.

Undervisningsuker

Alle kurssamlinger vil finne sted på Kildehuset, Modum Bad på Vikersund

 • 2024

  • uke 42: 15.-18. oktober

 • 2025

  • uke 11: 11.-14. mars

  • uke 42: 14.-17. oktober

 • 2026

  • uke 11: 10.-13. mars

  • uke 42: 13.-16. oktober

  • uke 5: 2.-5. februar

 • 2027

  • uke 23: 8.-11. juni

Forkunnskapskrav

Arbeidsveilederutdanningen er tverrfaglig forankret, og åpen for kirkelige medarbeidere som fyller kriteriene for opptak. For å bli tatt opp som deltaker på AVU må man:

- ha fullført cand.theol. grad, mastergrad eller annen faglig fordypning som kvalifiserer til prest, kateket, diakon eller tilsvarende. 

- ha minst 2 års yrkeserfaring fra kirkelig sektor

Det forutsettes at søkere har selv har deltatt i arbeidsveiledning før kursstart.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:

- ha deltatt på minimum 75 % av undervisningen

- ha ledet en ABV-gruppe over to år (ca 40-60 t)

- få godkjent mappeinnlevering med a) refleksjonsnotat (ett notat à 800 ord i tilknytning til hver studiesamling); b) litteraturrapporter (en litteraturrapport à 400 ord til hver studiesamling); c) loggbok fra veiledning av egen ABV-gruppe (føres kontinuerlig); d) praksisrapport i etterkant av gjennomført ABV-gruppe (omfang: 1500 ord)

- skrive en avsluttende oppgave på 8 000 - 10 000 ord 

- delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.

Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet LED2030 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

For å kunne gå opp til avsluttende vurdering må studenten oppfylle oppgitte studiekrav innen angitt frist.

Økonomi og søknad

Deltakeravgiften er kr 105 000 som fordeles med kr 17 500 per semester over tre år. Beløpet omfatter kursavgift til MF, studieavgift til Studentsamskipnaden samt opphold og måltider på samlingene på kursstedet, Kildehuset. Beløpet dekker ikke deltakeres kostnader til reise og litteratur i forbindelse med kurset.

Søknadsfrist til MF er 25. april 2024

Bispedømmerådsansatte prester må søke biskop/prost innen 15. mars 2024 i tråd med rutiner beskrevet hos Bispemøtet eller i egne rutiner i det enkelte bispedømme. Ansatte i menigheter eller kirkelig fellesråd må søke arbeidsgiver fortløpende og deretter kontakte Bispedømmets ABV ansvarlig for kostnadsfordeling og koordinering av praksisgrupper under studiet. Ansatte i kirkelige fellesråd anbefales også å undersøke mulighet for å søke støtte gjennom OU-ordningen i KA-sektoren, les mer: https://ouinfo.no/stipender/. Ansatte med andre typer kirkelige arbeidsgivere må ha avklart finansiering, permisjon og tilrettelegging for ledelse av egne ABV-grupper i sin sammenheng.

Søknad om opptak til MF skjer på Søkadsweb for etter- og videreutdanning / EVU-web) se: https://mf.no/forskning/mf-kom/kurs-og-kompetanse/arbeidsveilederutdanning-avu

Som vedlegg til søknaden kreves bekreftelse fra arbeidsgiver som viser følgende:

 • stillingsomfang og periode som viser minimum to års yrkeserfaring fra kirkelig sektor i full tid (ev. tilsvarende lengre i deltidsstilling)

 • tidsperiode for din deltakelse i ABV før kursstart

 • tilsagn om at arbeidsgiver vil legge til rette for at du kan lede egen ABV-gruppe i toårsperioden 2025-2026 innenfor et omfang på ca 40-60 t.

Både for ansatte i bispedømmer og fellesråd: Ta gjerne kontakt med ABV-kontakt på bispekontoret i ditt bispedømme for mer informasjon om søknadsprosedyre og tilrettelegging for deltakelse på AVU. 

Kurset vil ha inntil ca. 30 plasser. Emnet gjennomføres kun dersom det foreligger tilstrekkelig antall søkere.

Kursledelse 

Førsteamanuensis Gry Stålsett (emneansvarlig), professor Lars Johan Danbolt, sokneprest og ABV-veileder Lars Peder Holm, studentprest/ABV-veileder Elise Bjerkreim-Bentzen og praksisleder/ABV-veileder Roald Oulie Eskildsen (kurskoordinator).

Se for øvrig: https://mf.no/forskning/mf-kom/kurs-og-kompetanse/arbeidsveilederutdanning-avu

Kontakt

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"