Pastoral lederutvikling (PLU)

Lenke til studieplan ligger nederst på siden.

 

1. Presentasjon av studiet

Pastoral lederutvikling (PLU) tar utgangspunkt i prestens ansvar som strategisk og åndelig leder i og av menigheten. PLU gir perspektiver på pastorale lederroller og hvordan disse utfoldes i praksis ved å ta opp relevante perspektiver i pastoralteologi og ekklesiologi samt organisasjons- og ledelsesfaglige perspektiver med vekt på verdier, endring og ledelse i praksis. Studiet tematiserer endringsprosessene i folkekirken.

Ledelse er det gjennomgående temaet i hele emnet, som utruster prester og proster med økt innsikt i egen lederrolle. PLU bygger på forståelsen av ledelse som et komplekst personlig og organisatorisk fenomen hvor det legges til rette for at studentene skal utvikle sin fortolknings-, refleksjons- og handlingskompetanse.

PLU har som mål å styrke og utvikle prestene som utøvere av strategisk og åndelig ledelse.
Utdanningen skal bidra til personlig og faglig vekst samt gi økt innsikt og trygghet i den pastorale
lederrollen. Studiet retter seg mot menighetsprester som ønsker å utvikle ledelseskompetanse, inkludert proster og sokneprester med formalisert ledelsesansvar. Kunnskapsutviklingen i studiet skjer gjennom innsikter fra nyere forskning, deltakernes praksiserfaringer samt felles og individuell refleksjon. Det teoretiske tilfanget sammenholder et verdibasert og praksisorientert perspektiv på ledelse med teori som er særlig relevant for kirke og menighet som ekklesiologisk kontekst.

Studiet tar for seg ledelse som forvaltning av verdier og ordninger. Samtidig forstås ledelse som en personlig preget praksis. Ut over studiets vektlegging av prestens rolle og identitet, har PLU en tydelig vekt på kontekster som rammer inn pastoral ledelse. Innretningen i studiet er derfor også mot samhandling og teologiske og organisatoriske perspektiver på ledelse i folkekirkekonteksten. Særlig oppmerksomhet vies sammenhenger mellom ledelsespraksis, egen tro og identitet, og det å utøve ledelse i endringsprosesser i kirke og samfunn. Refleksjonen over ekklesiologi og presterolle vil, i tillegg til generelle og overordnede problemstillinger, også bli knyttet til refleksjon over egen praksis og lederatferd i møte med andre. Studentene arbeider med ulike fokusområder for pastoral ledelse, eksempelvis samarbeid om gudstjeneste, forkynnelse, menighetsrådsarbeidet, samarbeidet i staben og med frivillige. Emnet har en innretning mot samhandling både med ansatte og frivillige. Studentene lærer å bruke konkrete verktøy og metodikker for samhandling og kommunikasjon. PLUs vitenskapsområde er organisasjon- og ledelsesfag samt de teologiske disiplinene ekklesiologi og pastorallære.

2. Målgruppe og opptakskrav

Kurset er egnet som fordypning i ledelse for sokneprester og proster i Den norske kirke, men også for prester i andre stillinger i Den norske kirke som vil utvikle ledelseskompetanse.

Studiet er åpent for ordinerte prester med minimum to års praksis fra kirkelig tjeneste som prest. PLU kan søkes innpasset i master i praktisk teologi og i master i verdibasert ledelse.

3. Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 2. syklus i tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om pastoralteologi samt ekklesiologiske og organisatoriske rammer for utforming av pastorale lederroller

 • har avansert kunnskap om verdibasert og relasjonell ledelse i menigheten har kunnskap om strategiarbeid, endringsledelse og utvikling av kirkelig organisasjonskultur i samspill med ansatte, frivillige og menighetsråd

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan reflektere over egen lederrolle som prest i lys av sentrale ledelsesteorier, og forventninger til presten som strategisk og åndelig leder

 • kan reflektere kritisk over sammenhenger mellom egen bakgrunn, personlighet, tro, relasjoner og kontekst

 • kan anvende metoder i etisk refleksjon i møte med relevante yrkesetiske og pastorale problemstillinger, inkludert makt og kjønn, og refleksjon rundt beslutningsprosesser

 • kan anvende dialogiske verktøy for god kommunikasjon som bidrar til god samhandling og motivasjon

 • kan analysere konkrete ledelsesutfordringer og organisatoriske problemstillinger i lys av emnets teoretiske perspektiver kan lede utviklingsprosesser i menigheten og gjøre bruk av relevante metodikker

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere over lederoppgaver i kirken, med vekt på arbeidet med gudstjenester, kirken som kunnskaps- og lokalsamfunnsorganisasjon samt samspillet mellom råd og utvalg, og mellom ansatte og frivillige

 • kan kritisk anvende ulike teorier i organisasjons- og ledelsesfaget i egen hverdag som pastoral leder

 • kan redegjøre for emnets teoretiske perspektiver og anvende faglige begreper og verktøy i skriftlig fremstilling på en selvstendig måte

 • kan reflektere over og gjøre bruk av relasjonsledelse i samhandling med ansatte, menighetsråd og frivillige

 

4. Arbeids- og undervisningsformer

VID forstår læring som en aktiv sammensatt prosess der læring skjer både individuelt og i samhandling med andre. Studentene ansees som ressurspersoner og medansvarlige aktører som deltar aktivt i læringsfellesskapet og tar ansvar for egen læring og læringsmiljøet i studentgruppen. Hvert emne på 10 studiepoeng har en forventet arbeidsinnsats tilsvarende 270 timer. Undervisningen er variert og inneholder studentaktive undervisnings- og læringsformer gjennom forelesninger på campus og på nett, seminarer, egne fremlegg/presentasjoner, gruppearbeid, skriftlige innleveringer og selvstudium. Mellom undervisningsukene arbeider studentene med skriftlige arbeidskrav i den digitale læringsplattformen. Alle arbeidskrav må være bestått før man kan gå opp til eksamen.

De tre emnene tilbys over tre semestre. Hvert emne på 10 studiepoeng inkluderer arbeidskrav og eksamen. I alle tre emnene brukes faste basisgrupper som tidvis har gruppeveileder og tidvis arbeider på egen hånd. En arbeidsmetodikk som nyttiggjøres i alle tre emnene, er etisk refleksjonsveiledning som plattform for beslutninger, dilemmaer og oppøving av etisk sensitivitet. Det kreves at studenten forbereder seg til kurssamlinger gjennom lesning av pensum, og ved å utarbeide ulike typer individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, eksempelvis litteraturnotat og refleksjonsnotat med beskrivelse av spesifikke ledelsesutfordringer. Disse vil danne grunnlag for felles refleksjon under kurssamlingene.

Studiet tilbys på deltid og bruker derfor læringsformer som innbefatter fleksibel læring. Dette inkluderer bruk av digitale og nettbaserte verktøy. Studentene får en forståelse av muligheter og begrensninger av digitale verktøy i lederpraksis og i forskning. Studentaktive oppgaver, også mellom samlingsukene, er representert i flere av emnene.

5. Internasjonalisering

Studiet integrerer en internasjonal forståelse av pastoral og kirkelig ledelse gjennom pensum og undervisningstemaer. Dialog med det internasjonale kunnskapsfeltet studieprogrammet relaterer seg til, skjer i form av litteratur og aktuell tematikk. Internasjonale gjestelærere og studenter i studiet bidrar til å sikre internasjonal aktualitet, oppdatert kunnskap og pensum på aktuelle fagfelt. Det gir også mulighet for bruk av blant annet engelsk som undervisningsspråk og fagterminologi.

6. Vurderingsformer

Vurderingsformene gjengis under i hvert enkelte emne. Det vektlegges at vurderingsformene bygger på studentenes arbeid i det enkelte emne. Det avlegges skriftlig hjemmeeksamen i de to første emnene, og en prosjektoppgave i det tredje emnet. Vurderingsuttrykket i de ulike emnene er bestått/ikke bestått.

Last ned

Last ned full studieplan ved å klikke her.

Undervisningssted og praktisk informasjon

Hvert semester er det to samlinger:

En tredagers samling hvor vi møtes fysisk og en todagers samling på zoom.  
Tentative datoer (kan endres):

Våren 2022 – 15.-17.2 (østlandsområdet), 21.-22.4.
Hjemmeeksamen 2.-6.5.

Høsten 2022 - 19.-20.9, 7.- 9.11. (østlandsområdet).
Hjemmeeksamen 14.-19.11.

Våren 2023: 13.- 14.2, 17.- 19. 4. (Stavangerområdet).
Hjemmeeksamen 8.-12.5.

Det anbefales å søke om studiepermisjon 15 dager hvert av de tre semestrene, totalt 45 dager/9 uker for hele PLU.                 
                     

Deltakeravgiften er kr. 32000,- Dette dekker opphold og måltider på de tre fysiske samlingene, men ikke reise. 

Det er plass til 40 deltakere.  

Kontakt

Kontakt vedr. studiet: Stephen Sirris, stephen.sirris@vid.no. Tlf: 22 45 18 16

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"