Endringslogg

Se hvordan smittevernveilederen har utviklet seg i ulike versjoner siden juni 2020.

 • 16.06.20 Versjon 1

  • Første versjon publisert.

 

 • 14.09.20 Versjon 2

  • gjennomgående oppdateringer der utdaterte formuleringer knyttet til gjenåpning er tatt ut, og nye råd og anbefalinger fra FHI er satt inn knyttet til navneregistrering, husstandsfellesskap. I tillegg en gjennomgående lett språkvask.

 

 • 26.10.20 Versjon 3 hadde følgende endringer:

  • Presisering om arbeid mot «bevegelige mål» i innledningen.
  • Presiseringer knyttet til antall og avstand i punkt 1.1 a) som tar inn forskjell mellom innendørs og utendørs arrangementer, utlån/utleie av lokaler til private samlinger og definisjon av fastmontert sete.
  • Nytt punkt 1.1 d) om forholdet til lokale regler vedtatt av kommunen og Oslo kommunes definisjon av fast seteplassering
  • Henvisning til antalls- og avstandsreglene som oppgitt i 1.1 a) i punktene 1.3 e), 2.1.2, 2.6 c)
  • Presisering om å ikke gjennomføre aktiviteter som nattverd, offer i benkeradene/vandring og lystenning i kommuner som krever tildeling av faste plasser der deltakerne skal sitte under arrangementet i punkt 2.1.2
  • Presisering om at det ikke er innført nye tiltak rettet mot barne- og ungdomsarbeidet i punkt 2.4.1
  • Det kreves nå ansvarlig arrangør og registrering av deltakere ved flere enn 5 deltakere på omvisninger mv. Dette er presisert i punkt 2.7 a).

 

 • 03.11.10 Versjon 3.1 hadde følgende presisering:
  • Endret lagringstid for oppbevaring av deltakerlister i punkt 1.1 a), 1.1 b) og 2.6 a). Disse skal nå slettes etter 14 dager, ikke 10 som tidligere.

 

 • 06.11.20 Versjon 4.0 hadde følgende endringer:

  • Nytt avsnitt i innledningen om at kirkene kan holde åpent, men kirkerådet anbefaler å avlyse fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned. Må vurderes lokalt.
  • I pkt 1.1 a):
   • Endret rekkefølge på antall og avstand
   • Nye avstandsregler
   • Nye antallsregler
   • Ny definisjon av fastmonterte seter
   • Presisering om private sammenkomster i lånt/leid lokale
   • Nytt punkt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester ut november måned.
  • I pkt 1.1 c): nytt sjette hovedprinsipp
  • I pkt 1.1 d): tatt ut lokale Oslo-definisjoner. Satt inn presisering om at regjeringen oppfordrer til lokalt strengere regler der det er smittetrykk.
  • Pkt 1.2 a) presiseringer knyttet til beslutning om nedstenging og gjenåpning av aktivitet
  • Pkt 1.2 c) om medbestemmelse er flyttet til 1.2 b) og motsatt.
  • I pkt 1.2 c) om HMS, renhold og opplæring: tatt inn anbefaling om å unngå unødvendige innenlandsreiser.
  • Pkt 1.3 e) strammet inn «husstandsmedlemmer».
  • Pkt 1.6 er strammet opp, og det er tatt inn råd om arbeidsreiser.
  • Pkt 2.1.2 tatt inn punkt om å gjennomføre gudstjenester, og et punkt hvor nattverd, lystenning og offer frarådes pga bevegelse.
  • Pkt 2.1.2 b) tatt inn punkt om å legge stor vekt på å gjennomføre dåp.
  • Pkt 2.1.3 nytt punkt som understreker at vielser kan gjennomføres.
  • Pkt 2.2 nytt avsnitt om å vurdere om aktivitetene er nødvendig å gjennomføre, og evt vurdere digitalt.
  • Pkt 2.4.1 anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester ut november måned.
  • Pkt 2.4.4 nytt avsnitt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned.
  • Pkt 2.5 nytt avsnitt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned.
  • Pkt 2.6 nytt avsnitt med anbefaling om å avlyse fysiske samlinger utover gudstjenester og kirkelige handlinger ut november måned.

 

 • 30.11.20 Versjon 5.0 hadde følgende endringer:
  • I innledningen er inndelingen av veilederen nå omtalt, i tillegg til enkelte justeringer om Kirkerådet og KAs dialog med helsemyndighetene omtalt og anbefalingen om avlysning tatt ut.
  • Pkt. 1.1 a), 2.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.5, 2.6: Den tidligere anbefalingen om å avlyse fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger gjelder ikke lenger, og er derfor tatt ut.
  • Pkt 1.1 a): Ny anbefaling om 2 meters avstand ved salmesang innendørs, ny definisjon av medvirkende som ikke skal telles med i antallet deltakere, lagt til brødtekst om innendørs og utendørs arrangementer, samt presisert at utendørs arrangementer må skje på avgrenset område.
  • Pkt 2.1.2: Kulepunkt om nattverd og lystenning har fått ny ordlyd for å tydeliggjøre at det gjelder gudstjenester, og at offer kan skje via vipps. Tatt inn nye kulepunkter med anbefalinger for å redusere trengsel innendørs.
  • Pkt 2.7: Omfattende endring og detaljering av gjeldende regelverk knyttet til åpne kirker, etter dialog med helsemyndighetene.

 

 • 17.12.20 Versjon 5.1 hadde følgende endring:
  • Punkt 1.1a) og 2.7.1a): De særskilt nevnte avstandsreglene for kor- og musikere (2 meter foran og bak, 1,5 meter til siden) er tatt ut. Det vises i stedet til Norsk musikkråds veileder. Denne er oppdatert med nye avstandsregler.

 

 • 04.01.21 Versjon 6.0 hadde følgende endringer:
  • Innledningen er oppdatert med henvisning til den nye nasjonale nedstengingen fra 4.-18. januar 2021. Lenker til ressursnotat om advent og jul 2020 er tatt ut, da det ikke lenger er relevant.
  • Nytt punkt 1.0 om anbefaling om å avlyse fysiske aktiviteter.
  • Pkt 1.1 a) om antall er oppdatert i tråd med revidert forskrift. Minnesamvær lagt til i opplistingen av eksempler på hva som regnes som private sammenkomster. Tydeliggjort at antall medvirkende skal begrenses til det som er nødvendig. Forkortet definisjonen av fastmonterte seter.
  • Pkt 1.6 b) tatt inn at kirken følger nasjonale/lokale anbefalinger og pålegg om bruk av hjemmekontor.
  • Pkt 2.1, 2.1.2, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 tatt inn anbefaling om avlysning.
  • Pkt 2.1.2 b) mindre justeringer om å legge til rette for dåp.
  • Pkt 2.4.1 presisert at det er tillatt med inntil 50 deltakere i begravelse/bisettelse, og presisering om at minnesamvær i etterkant regnes som privat sammenkomst med maks 5 deltakere.
  • Punkt 2.7 tatt inn anbefaling om avlysning, samt byttet rekkefølge på 2.7.1 og 2.7.2.
  • Pkt 2.7.2 om kirkevandringer er justert antallsbegrensning samt presisert at kirken nå må tømmes etter hver pulje av deltakere og at jevn strøm ikke lenger er tillatt ved kirkevandringer. Dette i tråd med revidert forskrift.

 

 • 18.01.21 Versjon 7.0 hadde følgende endringer:
  • Innledningen er oppdatert om at aktiviteter kan gjennomføres, og anbefalingen om å avlyse aktiviteter er tatt ut. Det er også listet opp flere andre ressurser i lenkene under innledningen.
  • Pkt 1.0 «Anbefaling om å avlyse fysiske aktiviteter» er tatt ut.
  • 1 a) har oppdatert antallsbeggrensninger og ryddet i punktene om avstandsregler, og presisert om avstand mellom forsangere og menigheten. Lagt inn anbefaling fra regjeringen om deltakere fra samme kommune.
  • 1 b) lagt inn at digitale lister er effektive for smitteoppsporing.
  • 1 presisert at gudstjenester og kirkelige handlinger kan gjennomføres.
  • 1.2 presisert at antalls- og avstandsbegrensningene skal følges.
  • 2 tatt ut tekst om avlysning.
  • 4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 gjennomgående oppdatert med ny trafikklysmodell for barne- og ungdomsarbeidet tilpasset kommunenes system for barnehager og skoler.
  • 5 tatt ut tekst om avlysning.
  • 6 tatt ut tekst om avlysning.
  • 7 tatt ut tekst om avlysning og opplyst om at det kommer liturgi for nattverd ved åpen kirke.

 

 • 23.02.21 Versjon 8.0 har følgende endringer:

  • Innledningen er lett oppdatert med siste utvikling i regelverket.
  • Del I er omarbeidet
   • 1.1 er helhetlig omarbeidet. Endringene gjelder justering for nye regler om faste tilviste plasser, en mer helhetlig oppsummering av gjeldende regler og anbefalinger for arrangementer. I tillegg er tidligere kapittel 1.3 om felles retningslinjer flyttet opp hit for å unngå gjentakelser.
   • 1.2 er ny og omhandler forsterkede tiltaksnivå A, B og C som regjeringen kan innføre ved større lokale utbrudd. I tillegg står det her omtale om at kommunene kan innføre egne regler, og at hovedregelen tilsier at de strengeste anbefalingene og reglene vil ha forrang. Tidl. 1.2 er flyttet til 1.3.
   • 1.3 består av tidligere kapittel 1.2 om ansvar og avgjørelsesmyndighet.
   • 1.4 er ikke endret.
   • 1.5 om servering av mat og drikke er oppdatert med ny anbefaling knyttet til kirkekaffe.
   • 1.6 er oppdatert med presiseringer knytte til hjemmekontor og at medlemsmøter/menighetsmøter ansees som arrangement.
  • 2.1 presisering om at kapittelet utfyller Del I og oppdatert anbefaling om nattverd.
  • 2.1.4 presisert at private minnesamvær har andre regler enn gravferdsseremonier.
  • 2.2 presisering om at kapittelet utfyller Del I og uvesentlige tekstlige justeringer.
  • 2.3 presisering om at kapittelet utfyller Del I. Ingen andre endringer.
  • 2.4 presisering om at kapittelet utfyller Del I.
  • 2.4.1 Presisering om at unntaksregel for avstand kun kan brukes når nødvendig, presiserer helsemyndighetenes anbefaling om samlinger på tvers av kommunegrenser, karantenetid for utstyr oppdatert til 24 timer, justert omtale av gruppestørrelse uten å endre anbefalingen om størrelse og noen uvesentlige tekstlige justeringer.
  • 2.4.2 presisert i trafikklysmodellen at deltakerne bør deles inn i grupper på gult og rødt nivå,
  • 2.4.4 justering i omtale av leir knyttet til å følge regler for smittevern og trafikklysmodellen.
  • 2.5 presiserer at kapittelet utfyller del I. Enkelte uvesentlige tekstlige justeringer.
  • 2.6 presisering om at kapittelet utfyller del I. Presisering om at arrangøren av en konsert er ansvarlig for smittevernet.
  • 2.7 forenklet kapittelet til å omhandle kun åpne kirker, og henviser til Del I for regler om arrangementer der man går utover rammene for hva myndighetene anser å være en åpen kirke. Lagt til anbefaling om frivillig registrering ved åpen kirke.
  • Del III: Justeringer datert før år 2021 er tatt ut, i stedet er det lagt inn henvisning til nettside der man kan se disse.

 

 

 • 15.03.21 Versjon 8.1 har følgende justeringer:
  • 1 a) justering hvor «babysang» er tatt ut av listen fordi mange ser det mest praktisk å gjennomføre som arrangement.
  • 1 b) presisert at det er FHI og helsedirektoratet, ikke det bredere begrepet «helsemyndighetene».
  • 1 g) om å hindre mobilitet – presisert at det ikke gjelder for begravelser/bisettelser.
  • 1 g) lagt til punkt om fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre.
  • 2 nivå A – lagt inn nye regler om antall i begravelser og at vielser blir tillatt. Disse endringene gjelder fra 16. mars kl. 24.00 i områder på tiltaksnivå A.
  • 6 c) presisering om at rådsmøter og stabsmøter kan gjennomføres som møter som ledd i ordinært arbeid, men at det må vurderes om det er nødvendig å samles fysisk.
  • 1. lagt til punkt om nasjonal anbefaling om deltakelse på gudstjenester i påsken.
  • 1.2 a) lagt til punkt om avstand for liturg til nattverdselementene ved tale og sang, og vurdere bruk av munnbind ved utdeling.
  • 1.2.b) lagt til punkt om å vurdere bruk av munnbind ved dåp.
  • 4 lagt til presisering om at kapittelet gjelder alt arbeid rettet mot barn og unge 0-20 år.
  • 4.3 lagt til nytt punkt om babysang.

 

 • 17.03.21 Versjon 8.2 har følgende endringer
  • Innledning. Her er det en utvidet tekst som omhandler relasjonen mellom tiltaksnivåene A, B og C, og de nasjonale tiltakene.
  • 1.2. Flere kulepunkt er lagt til når det gjelder hvordan man skal forstå tiltaksnivå A, B og C inn i menighetenes arbeid.
  • 2.4.2. Presisering av hvordan man skal forstå relasjonen mellom trafikklysmodellen, tiltaksnivå A, B og C, og kirkens barne- og ungdomsarbeid.

 

 • 23.03.21 Versjon 8.3 har følgende endringer
  • Innledningen endret
  • Antall endret fra 100 på fast tilvist plass til 20 på fast tilvist plass
  • Antall endret fra 200 utendørs til 50 utendørs
  • Anbefaling om to meter avstand
  • Forskriftsfestet hjemmekontor der hvor det er mulig
  • Arrangement anbefalt utsatt
 • 23.03.21 Versjon 8.3 har følgende endringer

  • Innledningen endret
  • Antall endret fra 100 på fast tilvist plass til 20 på fast tilvist plass
  • Antall endret fra 200 utendørs til 50 utendørs
  • Anbefaling om to meter avstand
  • Forskriftsfestet hjemmekontor der hvor det er mulig
  • Arrangement anbefalt utsatt
 • 24.03.21:
  • 1.2. første kulepunkt. Covid-19-forskriften ble endret 25.03., og det er nå tillatt med dåp i kommuner som faller inn under kapittel 5A i covid-19-forskriften.
 • 12.04.21 Versjon 8.4 har følgende endringer:
  • Innledningen er justert mht. tidspunkt for den nasjonale innstrammingen.
  • 1.2 Tiltaksnivå B er korrigert til at det maksimalt kan være 50 deltakere i begravelser/bisettelser i faste, tilviste plasser.
  • 1.2 Tiltaksnivå C er korrigert til at det maksimalt kan være 50 deltakere i begravelser/bisettelser i faste, tilviste plasser.
  • Anbefalingen om å ikke gjennomføre arrangementer frem til og med 12.04.21 er gjennomgående endret til 14.04.21.
 • 15.04.21 Versjon 9.0 har følgende endringer:
  • Innledningen er oppdatert.
  • 1.0 om å avlyse fysiske samlinger er tatt ut.
  • 1.1:
   • B) er oppdatert fra 2 til 1 meter. Fortsatt 2 meter ved innendørs allsang.
   • C) er oppdatert med nye antallsbegrensninger.
   • G) er oppdatert med presising om å utsette/avlyse arrangementer som samler deltakere fra flere kommuner, og fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre.
  • 1.2: Nivå A, B og C er oppdatert og forsøkt gjort tydeligere.
  • 1.6: b) justert formulering, men fortsatt anbefaling om hjemmekontor.
  • 2.1: Tatt ut omtale om å avlyse alle fysiske aktiviteter, presisering om å følge regelverk som omtalt i 1.1 og 1.2.
  • 2.4.2: Trafikklysmodellen er justert etter oppdatering av barnehagene og skolenes smittevernveiledere. Anbefaler organisering etter skole/barnehagekohort på gult nivå, og presiserer viktigheten av å begrense antall nærkontakter på gult og rødt nivå.
  • 2.4.3: babysang er oppdatert med nye antallsbegrensninger for arrangement med fast, tilvist plass.
  • 2.4.5 er utvidet til å handle om leir og arrangementer for barn og unge under 20 år. Definisjon av forskjell mellom arrangement og fritidsaktivitet er lagt til, samt omtale om ny åpning for kulturarrangement rettet mot barn.
  • 2.6 c): presiserer anbefaling om 2 meters avstand ved sang.
  • 2.7: justerer fra to til en meter avstand.

 

 • 30.04.21 Versjon 9.1 har følgende endring:
  • 1.2: Antallsbegrensningen i begravelser på tiltaksnivå B er innskjerpet til maks 50 deltakere gjeldende fra 10. mai.

 

 • 26.05.21 Versjon 10.0 har følgende endringer:
  • Innledningen er oppdatert med omtale av trinn 2 i den nasjonale gjenåpningsplanen.
  • 1.1 a) tatt inn henvisning til mer informasjon om leir og omtale av varemesser og midlertidige markeder.
  • 1.1 b) Endret anbefaling om avstand ved innendørs allsang til å gjelde i kommuner med forhøyet smittetrykk.
  • 1.1 c) antallsbegrensninger endret. Innendørs: 50 deltakere uten, 200 deltakere med faste, tilviste plasser. Samt maks 100 deltakere uten faste, tilviste plasser på innendørs idretts- og kulturarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører samme kommune. I tillegg oppjustert antall på private sammenkomster til 20 innendørs og 30 utendørs. Presisert at nødvendig bevegelse også omfatter nattverd.
  • 1.1 g) anbefaling om kryssing av kommunegrenser i forbindelse med arrangementer er oppdatert. I tillegg endret anbefalt gruppestørrelse på fritidsaktiviteter for voksne over 20 år.
  • 1.2: lagt inn formuleringen «forhøyet smittetrykk». I tillegg presisert formuleringen om rådsmøter/styremøter/andre møter som ledd i ordinært arbeid til å omfatte fysiske møter.
  • 1.6 b) Anbefaling om hjemmekontor/fleksibel arbeidstid oppdatert.
  • 2.1: Lagt inn ny anbefaling om kryssing av kommunegrenser i forbindelse med arrangementer, og presisert dette i punktene b) dåp, 2.1.3 vielser og 2.1.4 kirkelig gravferdsseremoni.
  • 2.4.3 om babysang justert i tråd med nye antallsbegrensninger på arrangementer, samt justert anbefaling om avsang i tilknytning til allsang innendørs.
  • 2.4.5 om leir og arrangementer for barn og unge under 20 år er helhetlig oppdatert i tråd med nye råd fra FHI.
 • 27.05.21 (Mindre justeringer)
  • 1.6 a) retting vedr. innenlandsreiser.
  • 2.4.1 retting, punkt om kryssing av kommunegrenser.
Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"