– Det hviler et stort ansvar på regjeringen

Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke i felles uttalelse: – Regjeringen må umiddelbart komme med forslag til tiltak som retter opp uretten, og som gjenoppretter tilliten mellom den samiske befolkningen og staten.

Leder i Mellomkirkelig råd Kristine Sandmæl og leder i Samisk kirkeråd Sara Ellen Anne Eira. Foto: Den norske kirke

Felles uttalelse fra Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd

Rull ned for sørsamisk versjon.

Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke er svært bekymret for at Høyesterettsdommen i Fosen-saken, etter mer enn 500 dager, fortsatt ikke har fått reelle konsekvenser. Regjeringen må umiddelbart komme med forslag til tiltak som retter opp uretten, og som gjenoppretter tilliten mellom den samiske befolkningen og staten.

Vi vil uttrykke vår støtte til ungdom fra Norske Samers Riksforbund - Nuorat, Natur og Ungdom og andre som kjemper for å verne om urfolks rettigheter. Sett i lys av arbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen, fremstår den pågående konflikten mellom regjeringen og demonstrantene som historisk viktig.

Demonstrantene står opp for verdier som er viktige for oss alle: At urfolks rettigheter ikke kan ofres for profitt eller for flertallets interesser og at rettsstatens prinsipper må respekteres. Urfolk fortsetter å betale prisen. Menneskerettighetsbruddene må ta slutt, og de som har forbrutt seg, må ta konsekvensene. Det er avgjørende for hele befolkningens tillit til rettsstaten og demokratiet at en dom i Høyesterett blir respektert og får konsekvenser.

Nå hviler det et stort ansvar på regjeringen for å handle med respekt og ydmykhet. Når ungdom som kjemper for rettferdighet og rettssikkerhet møtes med de reaksjonene vi nå ser, er vi bekymret for hva det gjør med deres framtidshåp og tillit til rettsstaten.

 

Rådene er samlet til felles møte i Bodø 2. mars 2023.

 

Sara Ellen Anne Eira                                                   Kristine Sandmæl
Leder, Samisk kirkeråd                                               Leder, Mellomkirkelig råd

 

Ektie lahtese Saemien gærhkoeraereste jïh Gaskegyrhkeles raereste

Saemien gærhkoeraerie jïh Nöörjen gærhkoen Gaskegyrhkeles raerie tjarke tjoeperdieh ihke Jollemesreaktadåapmoe Fovsene-aamhtesisnie, vielie goh 500 biejjieh mænngan, annje ij leah tjïelke konsekvensh åådtjeme. Reerenasse tjuara dallatjinie raeriestimmiejgujmie båetedh råajvarimmiej bïjre mah ovreaktam staeriedieh, jïh leajhtadimmiem saemien årroji jïh staaten gaskem vihth orresistie tseegkieh.

Sijhtebe mijjen dåarjoem buektedh noeride Nöörjen Saemiej Rijhkesiebreste – Nuorat, Natur og Ungdom jïh jeatjebh mah gæmhpoeminie aalkoeåålmegi reaktah vaarjelidh. Tjoevkesisnie vuajneme Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovnen barkoste, dïhte vigkie mij daelie juhtieminie reerenassen jïh demonstraanti gaskem histovrijes vihkeles vååjnoe.  

Demonstraanth aarvoeh dåarjoehtieh mah leah vihkeles gaajhkide mijjide: Aalkoeåålmegi reaktah eah maehtieh vierhtine åtnasovvedh dïenesten åvteste jallh jienebelåhkoen idtji åvteste, jïh tjuara reaktastaaten prinsihph seahkaridh. Aalkoeåålmegh jåerhkieh åasam maeksedh. Almetjereaktameadtoeh tjuerieh nåhkedh, jïh dah mah mïedtelamme tjuerieh konsekvenside vaeltedh. Daate dïhte eevre vihkielommes ihke gaajhkh årrojh edtjieh reaktastaatem jïh demokratijem leajhtadidh, dåapmoe Jollemesreaktesne seahkaramme sjædta jïh konsekvensh åådtje.

Daelie reerenassen lea stoerre dïedte seahkarimmine jïh dåajmijesvoetine fearadidh. Gosse noerh mah rïektesvoeten jïh reaktajearsoesvoeten åvteste gæmhpoeminie dejtie reaksjovnide sijjen vööste åadtjoeh mejtie daelie vuejnebe, mijjieh tjoeperdibie mij dïhte dorje dej båetijen aejkien håhkojne jïh leajhtadimmine reaktastaatese.

 

Raerieh leah ektie tjåanghkose Bådåddjosne tjåanghkenamme njoktjen 2.b. 2023.

 

Sara Ellen Anne Eira                                  Kristine Sandmæl
Åvtehke, Saemien gærhkoeraerie             Åvtehke, Gaskegyrhkeles raerie 

 

Om rådene

Samisk kirkeråd ble opprettet av Kirkemøtet 1992. Rådet skal fremme, verne og samordne samisk kirkeliv i Den norske kirke og ivareta urfolksspørsmål på vegne av Den norske kirke.

Mellomkirkelig råd er Den norske kirkes fagråd for økumenisk og internasjonalt samarbeid, og arbeider blant annet med de teologiske og sosialetiske sakene som Den norske kirke møter i det økumeniske arbeidet.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"