Vedtekter og ansvar for graver

Under er de vedtektene som er gjeldene for gravlundene per dags dato. Vedtektene ble sist oppdatert i 2008 og er godkjent av Nord-Hålogaland bispedømme.

Vedtekter og ansvar for graver

 

Festeavgiften fastsettes av Vadsø kommune og ble sist justert i 2015.

Per i dag er det følgende priser:          

   Tjeneste: Pris:
Festeavgift (pr. år)       kr.200,-
Innenbysboende kiste begravelse Gratis
Utensokns kiste begravelse  kr.10 000,-
Innenbysboende urne begravelse  Gratis
Utensokns urne begravelse            kr.2 000,-
Bruk av Vadsø gravkapell    Gratis
Bruk av Vadsø kirke    Gratis
Bruk av Vestre Jakobselv kirke  Gratis
Bruk av Skallelv kirke    Gratis

 

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I VADSØ

Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd med forskrifter (gravferdsloven) § 21.

Vedtatt av Vadsø kirkelige fellesråd 18.06.08

Godkjent av Nord-Hålogaland Bispedømme 17.10.08

Erstatter vedtekter av 20.02.75

 

 • 1 ADMINISTRASJON

Kirkelig fellesråd har ansvaret for at kirkegården forvaltes med orden og verdighet, og i samsvar med gjeldende bestemmelser. Den myndighet som etter disse vedtekter er lagt til kirkelig fellesråd, kan utøves av kirkevergen.

 

 • 2 FREDNINGSTID

Fredningstid for kistegraver og urnegraver er 40 år. Urne kan likevel nedsettes i kistegrav selv om fredningstiden ikke er utløpt.

 

FESTE AV GRAV

 • 3 FESTE

Når kistegrav tas i bruk, er det anledning til å fest en grav ved siden av. Etter søknad til kirkelig fellesråd kan ytterligere en ekstra grav festes. Disse gravene utgjør da et gravsted. Festeren tar avgjørelsen om gravlegging. Dersom samtykke ikke kan innhentes fra festeren, kan kirkelig fellesråd ta en avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde om adresseforandring.

 • 4 FESTETID

Festetidens lengde er 10 år. Når festetiden er ute, kan gravstedet fornyes for nye 10 år. Når det er gått 80 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten spesielt samtykke fra fellesrådet. Den første graven som tas i bruk i et gravsted er ikke avgiftbelagt i fredningstiden. For en festet grav betales avgift. Når fredingstiden/ festetiden er ute, sendes en faktura som betales om festet ønskes fornyet. Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården.

 

GRAV OG GRAVMINNE

 • 5 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Betjeningen på kirkegården vil sørge for at graven blir planert og tilsådd etter gravlegging.

 

 • 6 GRAVMINNET

Gravminnet skal settes opp på anvist plass. Som hovedregel på nytt festet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den graven som er tatt i bruk. Her blir gravminnet stående, også etter at de andre gravene er tatt i bruk.

 

 • 7 PLANTEFELT

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det skal ikke plantes vekster som ferdig utvokst overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Det er ikke anledning til å ramme inn graven eller deler av den med hekk eller annet materiale (kulesteiner, småstein, plast, gjerde, skjell o.a.) som stikker opp fra bakken og vanskeliggjør plenklipping og annet vedlikehold på kirkegården. Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med kantstein av naturstein som flukter med terrenget omkring.

 

 • 8 PLANTEMATERIALE

Planter, kranser, og lignende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart.

 

 • 9 STELL AV GRAV

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav han/hun har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles, skal såes til av den ansvarlige eller blir tilsådd av betjeningen på kirkegården. Kirkelig fellesråd kan besørge årlig planting på grav mot forskuddsvis betaling.

 

 • 10 GRAVLEGAT

Fester eller ansvarlig for frigrav kan betale inn et bestemt beløp til et gravlegat. Fellesrådet vil da overta ansvaret for planting og stell av graven. Gravlegatet forvaltes av kirkevergen som legatbestyrer. Det innbetalte beløp med renter, skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for et fastsatt tidsrom. Det opprettes i hvert enkelt tilfelle en legatavtale. Gravlegat kan ikke opprettes med lengre varighet enn den foranliggende festetid, eller en tilsvarende periode.

Dersom det i legatperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal legatbestyreren gi melding om dette til ansvarlige eller festeren. Da er det anledning til å øke legatet slik at det varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt. Skulle det være midler igjen av legatet når tida er ute, blir disse å anvende av kirkelig fellesråd til alminnelig forskjønnelse av kirkegården. Gravlegatene forvaltes felles, men legatbestyrer fører eget regnskap for hvert legat som revideres av offentlig revisjon. Det er av legatmidlene anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon

 

 • 11 BÅREROM

Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal brukes til oppbevaring av døde i tiden fram til gravferden. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden. (Jvf. gravferdsloven § 9).

 

 • 12 RO OG ORDEN

Kirkegården skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens egenart tilsier.

(Forskriftene § 1) Sykling, kjøring og ridning på kirkegården er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Etter arbeid på gravene må avfall fjernes og legges på anviste plasser. Redskap tilhørende kirkegården settet på plass etter bruk.

 

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I VADSØ

Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd med forskrifter (gravferdsloven) § 21.

Vedtatt av Vadsø kirkelige fellesråd 18.06.08

Godkjent av Nord-Hålogaland Bispedømme 17.10.08

Erstatter vedtekter av 20.02.75

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"