Dåpsliturgien

Dåp finner vanligvis sted i hovedgudstjenesten, eller i en egen gudstjeneste. Før gudstjenesten begynner, tar barnets følge plass i kirken - bortsett fra den som skal bære barnet, og eventuelt en ledsager.

Dåpsfølget vil som regel være en del av inngangsprosesjonen. Den blir gjerne ledet av en korsbærer. Før dåpsfølget kan også dåpskannen bæres inn og settes den i døpefonten. Dåpsfølget tar plass etter stedets skikk.

Mange steder er det vanlig at faddere og/eller andre representanter for dåpsfølget deltar med skriftlesninger, takkebønnen for barnet og andre mindre liturgiske oppgaver. Har dåpsbarnet eldre søsken kan de mange steder også ha mindre oppgaver, som f.eks. å tørke av barnets hode. Dette blir avtalt med presten i forkant. Dåpsluen tas av før barnet bæres fram til døpefonten. Ved dåpshandlingen nevnes bare barnets fornavn (uten mellomnavn eller slektsnavn), men det fulle navn tas med i kunngjøringene i gudstjenesten.

Ved dåp av ungdommer og voksne, skjer det omtrent som beskrevet over, men dåpskandidaten vil da ofte føres inn i kirken uten ledsagere. Ordningen blir ellers tilpasset lokal skikk og behov i det enkelte tilfelle.


Her er liturgien for dåpshandlingen

L = det som sies av liturgen (presten).
A = det som sies av menigheten og liturgen sammen

Mottakelse til dåp

En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på dåpshandlingen. Det kan alternativt fremføres korsang eller solosang på ett av disse stedene.
L | fra lesepulten eller et annet sted i koret, vendt mot menigheten:

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

L | Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. 

Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap med seg. Etter sitt ord og løfte tar Gud imot oss i dåpen og frelser oss fra synd og død. Vi forenes med Jesus Kristus til et nytt liv, og innlemmes i den kristne kirke.

L| For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Joh 3, 16)

Her kan presten eventuelt si noe kortfattet om den aktuelle dåpshandlingen.
De følgende tekstene kan gjerne leses av en i dåpsfølget eller en annen medliturg.

Mark 10,13–16, Tit 3,4–7 eller Joh 3,1–5

Takkebønn

Her kan en av følgende takkebønner bes av en i dåpsfølget, en annen medliturg eller liturgen.
Ved særskilte anledninger kan det brukes en lokalt formulert takkebønn.
L | La oss takke og be:
enten a
ML/L | Evige Gud, du har skapt oss i ditt bilde, og i dåpen kaller du oss ved navn.
Vi takker deg for NN / dette barnet / disse barna / dem, som skal døpes i dag.
Hold din vernende hånd over henne/ham/dem.
Gi kjærlighet og visdom til alle som har del i
ansvaret og omsorgen for henne/ham/dem.
Gud, hør vår bønn.

M | Amen.
eller b
ML/L | Barmhjertige Gud,
vi takker deg for livets store under
og for NN / dette barnet / disse barna / dem, som skal døpes i dag.
Takk for at du i dåpen
gir oss et hjem i din kirke på jorden.
Bevar henne/ham/dem i din omsorg,
og gi henne/ham/dem fremtid og håp.
Gud, hør vår bønn.

M | Amen.

Ordet om dåpen og troen

L | La oss høre vår Herre Jesu Kristi ord om dåpen og troen:
ML/L | Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Matt 28,18–20

Forsakelsen og troen

Ved dåp av barn:
L | La oss sammen bekjenne forsakelsen og troen, som vi døper våre barn til.
Ved dåp av større barn, unge eller voksne:
L | Vil du sammen med denne menigheten bekjenne forsakelsen og troen som du døpes til?
Dåpskandidaten | Ja.
Dåpskandidaten kan om nødvendig bekrefte sitt ja, her og ved dåpshandlingen, på andre måter enn med verbalt språk.
Når både barn og større barn, unge eller voksne døpes i samme gudstjeneste, rettes spørsmålet først til de sistnevnte. Når alle har svart, sier liturgen:
L | La oss sammen bekjenne forsakelsen og troen som vi døpes til.
Alle reiser seg.
A | Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen
for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.  
(Den apostoliske trosbekjennelse )

Alle setter seg.

Dåpen

Bønn ved døpefonten
Vannet helles i døpefonten.
enten a
L | Herre Jesus Kristus, takk for dåpens vann, som ved ditt ord er en nådens kilde. I dåpen frir du oss fra syndens og dødens lov, og forener oss med deg i den seier du vant ved din død og oppstandelse. Gi henne/ham/dem som døpes, nytt liv ved din hellige Ånd.
eller b
L | Evige Gud, takk for at du tar imot oss i den hellige dåp. I dåpens vann renser du oss ved ditt ord fra all synd, og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. I troen på ditt ord og løfte ber vi: La den nye fødsel skje ved din skapende Ånd.
eller c
L | Evige Gud, vi takker deg for frelsen i den hellige dåp, der du frir oss fra mørkets makt og gjør oss til lysets barn. Send din Ånd, så hun/han/de som døpes, reises opp fra dåpens vann til det nye livet med Jesus Kristus, vår Herre.
Mellom hver dåp kan det synges et vers fra en egnet salme.

L | Hva heter barnet?
Den som bærer barnet, sier barnets fornavn.
L | Vil dere at NN skal døpes til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og oppdras til et liv i den kristne forsakelse og tro?
Den som bærer barnet, foreldre/foresatte og faddere, svarer:
Ja.
Liturgen ber bønnen før og etter korstegningen med åpen håndflate vendt mot barnet/dåpskandidaten.
L | Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.
Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn + til vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.
L | NN, etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.
Mens dette sies, øser liturgen med hånden rikelig med vann over hodet til den som døpes, tre ganger.
Liturgen legger (eventuelt sammen med foreldre/foresatte og faddere) hånden på den døptes hode og sier:
L | Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Gud styrke deg med sin nåde til det evige liv.
Fred være med deg.
Dåpsbarnet / den som er døpt, kan her presenteres med ordene:
Dette er NN, som er døpt inn i Kristi kirke og vår menighet.
eller
Dette er NN, vår søster/bror i Kristus.

Livet i dåpen

Etter dåpen kan det tennes et lys for hvert barn / hver dåpskandidat. Lysene plasseres i en lysholder og brenner til gudstjenesten er ferdig.
Når dåpslysene er tent, sier liturgen:
L | Jesus sier: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Joh 8,12
L | Kjære menighet. Gjennom dåpen setter Gud oss inn i sin verdensvide kirke og gir oss del i Jesu kall og oppdrag. La oss stå sammen i vitnesbyrd og tjeneste, inntil dagen kommer da alt det skapte skal bli forløst ved vår frelser, Jesus Kristus.
L | Vil foreldre og faddere reise seg.
Dere er vitner om at NN / disse barna er døpt med den kristne dåp. Sammen med vår menighet og hele kirken har dere fått del i et hellig
ansvar: å vise omsorg for henne/ham/dem, be for henne/ham/dem, lære henne/ham/dem selv å be og hjelpe henne/ham/dem til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så hun/han/de kan leve og vokse i den kristne tro.
Foreldre/foresatte og faddere setter seg.

Fadervår
Fadervår fremsies. Dersom det er nattverd i gudstjenesten, kan Fadervår falle bort her.
L | La oss sammen be den bønnen Jesus har lært oss:
A | Vår Far i himmelen.
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt
og makten og æren i evighet.
Amen.
eller
A | Fader vår, du som er i himmelen.
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld,
som vi òg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.

L | Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. 1 Pet 1,3

Dåpssalme
Dåpssalmen synges her eller på andre steder som er angitt.


Dåp av voksne

Før dåp av voksne skal presten prøve dåpskandidatens kristne kunnskap og holdning og sørge for at vedkommende får den undervisning og åndelige veiledning som måtte være nødvendig for å bli døpt.

Den som døpes (dåpskandidaten) skal ha minst 2, høyst 6 faddere; de må ha fylt 15 år. Foreldrene kan ikke være faddere. Minst to av fadderne må være til stede ved dåpshandlingen. Se for øvrig punkt 5 om valg av faddere.

Dåpen forrettes helst i søndagens høymesse, slik at den døpte kan ta del i nattverden, men kan også finne sted i egen dåpsgudstjeneste.

Unge som ønsker å bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden, bør vanligvis døpes etter ordningen Dåp av voksne. Dersom de ikke har nådd den religiøse myndighetsalder, anses innmelding til konfirmasjon også å omfatte tillatelse fra foreldrene eller den som har foreldremyndigheten, til at vedkommende døpes.

Ved dåp av voksne og barn i samme gudstjeneste legges ordningen Dåp av voksne til grunn, med de tilpasninger som er nødvendig.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Stjørdal kirkelige fellesråd

Postadresse:

Stjørdal kirkelige fellesråd

Sandgata 15

7500 Stjørdal 

Åpningstider: 09.00-15.00

Fakturaadresse:

Stjørdal kirkelige fellesråd

Fakturamottak

Tydalsvegen 121

7590 Tydal

EHF: 976 999 215

e-post: fakturamottak@varnesregionen.no

Telefon sentralbord: 74 83 42 20
Epost: kirkelig.fellesrad@stjordal.kommune.no
Org.nr.: 976 999 215
Bankkonto: 4465.26.83689
EAN: 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"