Vedtekter for gravplassene i Steinkjer kommune (forskrift)

Vedtekter gjeldende fra 1.1.2020 for nye Steinkjer kirkelige fellesråd. Med hjemmel i lov av 7. Juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21. Vedtatt av Kirkelig fellesnemnd for Steinkjer og Verran 30. august 2019 Godkjent av Nidaros bispedømmeråd 25.11.2019

§ 1 Forvaltning

Gravplassene i Steinkjer kommune er underlagt Steinkjer kirkelige fellesråd’s administrasjons- og myndighetsområde.

§ 2. Definisjoner

Gravplassforvaltning: Steinkjer kirkelig fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Steinkjer kommune, jf. gravferdsloven med forskrifter.

  • Fri grav: Grav som gravplassforvaltningen har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.
  • Festet grav: Grav som festes mot betaling av avgift.
  • Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.

Urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravferdsforskriften § 14. Dette gjelder ikke § 7 Navnet minnelund hvor det med urnegrav siktes til grav med plass til én urne.

  • Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner.
  • Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.
  • Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.
  • Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.
  • Fester: Den som står som part i en festeavtale.
  • Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er gravlagt.
  • Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der.

 

§ 3 Gravplasstilhørighet, melding om dødsfall og seremoni

3.1          Det er fri gravplasstilhørighet i Steinkjer kommune, men med mindre det fremmes andre ønsker vil bostedsadresse registrert i folkeregisteret bli lagt til grunn for tilhørigheten.

3.2          Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, kan betraktes på samme måte som Steinkjer kommunes egne innbyggere og ha rett til fri grav såfremt graven blir tilvist. For øvrig vises det til § 6 i gravferdsloven.

3.3          Gravlegging kan først skje etter at begjæring om gravlegging er mottatt, jfr. lov av 7. Juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 9, 10, 11, 12, og normalt innen 10 virkedager etter dødsfall. Urnenedsettelser skjer fortløpende året rundt og senest innen 6 måneder etter dødsfallet.

 

§ 4 Fredningstid, festetid og gjenbruk

4.1          Fredningstid for kistegrav er 20 år og fredningstid for urnegrav er 20 år. Ved Sela gravplass er fredningstiden 30 år, og ved Bolmset gravplass (Verrastranda) er fredningstiden 80 år.

4.2          Ved fredningstidens utløp kan grav gjenbrukes. Kistegrav som kommer inn under 12, 3. ledd i gravferdslovens forskrifter (ikke tillatt gjenbruk), kan likevel brukes til urnegrav.

4.3          Ved Mære gravplass, felt E, er det kun tillatt med urnegraver. Festeavgift følger gjeldende satser for urnegraver i kommunen for øvrig.

Gravplassforvaltningen kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver.

 

§ 5 Feste av grav

5.1          Når fredningstiden er ute, kan gravstedet festes videre mot en årlig avgift. Festeperioden er normalt 5 år om gangen. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan feste ikke fornyes uten etter spesiell tillatelse fra Steinkjer kirkelige fellesråd.

5.2          Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplass.

5.3          Feste av gravsted kan bare skje i forbindelse med dødsfall. To kistegraver kan festes sammen som ett gravsted. Den graven som tas først i bruk i ett gravsted er fri grav (uten festeavgift) i fredningstiden. Det må betales feste for den øvrige graven på gravstedet, også etter at denne er tatt i bruk.

5.4          For feste av gravsted med mer enn to graver må det søkes egen godkjenning til Steinkjer kirkelige fellesråd.

5.5          Urnegrav omfatter normalt plass til 4 urner

5.6          Det gis anledning til å sette ned urner i tidligere brukt kistegrav. Kistegrav har normalt plass til 8 urner

5.7          Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan gravplassforvaltningen ta avgjørelse om gravlegging.

 

§ 6 Anonym minnelund

6.1          Anonyme minnelunder består av anonyme urnegraver hvor plassering kun er kjent av Steinkjer kirkelige fellesråd.

6.2          Utforming, beplantning og stell av anonym minnelund er Steinkjer kirkelige fellesråd sitt ansvar. Det er ikke tillat for pårørende å foreta beplantning på den anonyme minnelunden.

Blomster, lys og kranser som pårørende bringer med, skal settes på dertil anlagt sted.

6.3          Fredningstid gjelder i anonym minnelund som for graver for øvrig.

 

§ 7 Navnet minnelund

7.1          Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke.

7.2          Graver i navnet minnelund kan festes på lik linje med andre graver på gravplassen. Det er anledning til å feste grav ved siden av.

7.3          Ved gravlegging i navnet minnelund må kostnader til navneplate og andel av minnesmerke, beplantning og stell betales.

7.4          Gravplassforvaltningen har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys, så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern, på sted anvist av gravplassforvaltningen.

 

§ 8 Grav, gravminne og gravutstyr

8.1          Steinkjer kirkelige fellesråd besørger graven planert og tilsådd normalt 2 – 3 måneder etter gravlegging.

8.2          Det er ingen plikt, men en rett å sette gravminne på graven. Det skal bare være ett gravminne på hvert gravsted, men Steinkjer kirkelige fellesråd kan i særlige tilfeller fravike bestemmelsen.

8.3          Den som sørger for gravferden har anledning til å sette opp midlertidig gravmerke på graven.

8.4          Fester av grav eller annen ansvarlig for fri grav er eier av gravminne og ansvarlig for at det settes opp iht. gjeldende gravferdslovens forskrifter. Gravminner og/eller annet varig utstyr skal godkjennes av Steinkjer kirkelige fellesråd før oppsetting. Søknad fra fester/ansvarlig med vedlagt målsatt tegning/bilde inkludert eventuelle dekorgjenstander sendes Steinkjer kirkelige fellesråd for godkjenning. Gravminner godkjennes automatisk dersom det er i henhold til gjeldende forskrift og vedtekter. Gravminner kan ikke settes opp tidligere enn 2 måneder etter kistegravlegging.

8.5          På nytt festet gravsted plasseres gravminne sentralt i bakkant av den graven som er tatt i bruk, og blir stående på denne graven også etter at andre grav i gravstedet er tatt i bruk.

8.6          Utstyr, dekorgjenstander og ev. merking av gravsted må ikke være til hinder for gravplassens vanlige drift. Steinkjer kirkelige fellesråd kan uten varsel ta bort utstyr/dekorasjoner hvor dette er tilfellet.

Gravminner med dekorgjenstander er å regne som de pårørendes ansvar. Steinkjer kirkelige fellesråd har ikke ansvar for gravminner og dekorgjenstander som blir skadet eller ødelagt ved naturhendinger, hærverk eller tyveri.

Det er ikke tillatt å plassere utstyr/dekorasjoner på baksiden av gravminne.

8.7          Gravminner som settes opp uten å være godkjent, blir etter gitt frist fjernet.

8.8          Gravminner skal være forsvarlig sikret, jfr. Gravferdslovens forskrift §24.

8.9          Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravminner midlertidig flyttes.

 

§ 9 Plantefelt og stell av grav

9.1          Enhver som har ansvar for grav/gravsted har rett og plikt til å stelle gravstedet. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsås av den som har ansvar for graven.

9.2          Foran gravminnet kan det opparbeides et plantefelt i gravminnets bredde i plan med bakkenivå. Plantefelt kan ikke stikke lengre frem enn 60 cm målt fra bakkant av gravminnets sokkel.

9.3          Fester kan inngå avtale om opparbeiding og stell av plantefelt med Steinkjer kirkelige fellesråd. Det foreligger egne tilbud og takster for disse tjenestene.

9.4          Vekster skal ikke overstige gravminnets høyde, ikke være bredere enn gravminnets bredde eller gå ut over plantefeltet. Planting i bakkant av gravminne (baksiden) er ikke tillatt. Fester er ansvarlig for dette med mindre stellavtale er inngått. Steinkjer kirkelige fellesråd kan beskjære plantninger til tillatte mål og fakturere den ansvarlige for arbeidet.

9.5          Det er anledning til å ramme inn plantefelt med delt steinkant eller bedplate som flukter med terrenget omkring. Bedplate og fundament for gravminne skal ikke henge sammen.

 

§ 10 Plantemateriale

10.1     Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.

 

§ 11 Avtale om stell av grav

11.1       Fester/ansvarlig for grav kan inngå avtale med Steinkjer kirkelige fellesråd om årlig stell av grav. Avtalen skal være skriftlig og angi kontraktstid og omfanget av stellet i forhold til fastsatte tilbud.

11.2       Avtale om gravstell skjer til den til enhver tid fastsatte betalingssats. Betalingssatser fastsettes årlig gjennom fellesrådet budsjettvedtak

11.3       Utførelse av gravstell betinger forskuddsbetaling og faktura utsendes tidlig på året og i forkant av at selve gravstellet utføres.

 

§ 12 Bevaring av gravminner og gravutstyr

12.1     Verneverdige gravminner og annet gravutstyr, ivaretas på gravplassen, etter avtale med fester. Avtalen følger festeforholdet så lenge gravstedet er i bruk.

 

§ 13 Bårerom og oppbevaring av kister og urner

13.1       Steinkjer kirkelige fellesråd har bårerom og kjølerom til disposisjon. Ingen har adgang uten tillatelse. For oppbevaring før seremoni kan levering kun skje etter avtale med Steinkjer kirkelige fellesråd.

13.2       Steinkjer kirkelige fellesråd kan fakturere en døgnavgift for kostnadene ved oppbevaring av kiste før seremoni etter de til enhver tid gjeldende takster.

13.3       Steinkjer kirkelige fellesråd oppbevarer urner uten vederlag inntil 6 måneder etter kremasjon er foretatt.

13.4       Urner som skal settes ned ved gravplass i en annen kommune sendes til det kirkelige fellesråd som har ansvar for den aktuelle gravplassen umiddelbart etter kremasjon.

 

§ 14 Næringsvirksomhet

14.1       Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassforvaltningen. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.

Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.

14.2       Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00-17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller i bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

14.3       Ansatte i Steinkjer kirkelige fellesråd kan ikke drive næringsvirksomhet på gravplassene.

 

§ 15 Orden og verdighet

15.1       På gravplassene skal det være ro og orden. Hunder skal føres i bånd. Små barn må ha følge med, eller være under tilsyn av voksne.

15.2       Det er forbudt å kjøre bil på gravplassene. For nødvendig kjøring kan det søkes Steinkjer kirkelige fellesråd om dispensasjon. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

15.3       Visne blomster, kranser og annet avfall legges på anvist sted eller fjernes fra gravplassen.

15.4       Ingen må gjøre skade på gravsteder, plantninger eller andre anlegg på gravplassen. Skade som påføres andres eiendom, skal straks utbedres av skadevolder. Hvis dette ikke skjer, blir forholdet anmeldt.

 

§ 16 Delegering til kirkevergen

16.1     Kirkelige fellesråds myndighet etter §§ 3, 9,10, 11 og 12 delegeres til kirkevergen.

 

§ 17 Spørsmål som ikke er nevnt i vedtektene

17.1     Spørsmål som ikke er nevnt i vedtektene, avgjøres av Steinkjer kirkelige fellesråd.

 

§ 18 Klageadgang

18.1     Enkeltvedtak som er gjort av Steinkjer kirkelige fellesråd, kan klages inn for Nidaros bispedømmeråd.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"