Vedtekter for gravplassene i Sortland kommune

Vedtekter for gravplassene i Sortland kommune


Vedtketene er gitt i medhold av lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) § 21
Vedtatt av Sortland kirkelige fellesråd 16.09.1999
Godkjent av Sør Hålogaland bispedømmeråd 09.11.1999
Revidert festetidens lengde 04.01.2001

§ 1. Gravplasstilhørighet
Avdøde personer innen kommunen skal normalt gravlegges på den gravplass de sokner til, forutsatt at de ikke gravlegges i en annen kommune. Hvor det er tilstrekkelig plass, kan kirkevergen samtykke i gravlegging på andre gravplasser i kommunen.

§ 2. Fredningstid og festetid
Fredningstid for urnegraver er 20 år.
Fredningstid for kistegraver er 20 år.
Første festetid for grav som festes ved siden av fri grav er 20 år, deretter er festetiden 10 år.

§ 3. Feste av grav
Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av og etter søknad til kirkelig fellesråd for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted.

Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av. Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 80 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd. I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassen.

Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring.

§ 4. Grav og gravminne
Gravplassbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging. Montering av gravminne kan tidligst skje 6 måneder etter gravlegging av kiste. I mellomtida ordner kirkegården med merke hvor avdødes navn settes på.

På nytt festet gravsted plasseres gravminne sentralt i bakkant av gravstedet.

§ 5 Plantefelt
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Det kan ikke stikke lengre fram en 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med delt natursteinskant som flukter med terrenget omkring.

§ 6. Plantemateriale
Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart.

§ 7. Stell av grav 
Enhver gravfester eller ansvarshavende for frigrav har rett og plikt til å stelle den grav han har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller festeren. Kirkelig fellesråd kan besørge årlig planting på grav mot forskuddsvis betaling.

§ 8. Gravlegat. 
Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester til et gravlegat, vil gravplassmyndighetene overta planting og stell av graven. Gravlegatet forvaltes av fellesrådets daglige leder eller den han bemyndiger. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for fastsatt tidsrom. Det opprettes i hvert enkelt tilfelle en legatavtale.

Gravlegatet kan ikke opprettes med lengre varighet en den foranliggende festetid eller en tilsvarende periode. Dersom det i legatperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal legtabestyreren gi melding om dette til den ansvarlige eller festeren. Da er det anledning til å øke legatet slik at det varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt.

Skulle det være midler igjen av legatet når tida er ute, blir disse å anvende av kirkelig fellesråd til alminnelig forskjønnelse av gravplassen.

Gravlegatene forvaltes felles, men legatbestyrer fører regnskap for hvert legat som revideres årlig. Det er av legatmidlene anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon.

(Etter vedtak i Sortland menighetsråd, inngås for tiden ikke nye legatavtaler. Det kan likevel inngås nye årsavtaler for planting og stell av gravsted).

§ 9. Bårerom 
Bårerom som disponeres av kirkelig fellesråd skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er gravplassbetjeningen uvedkommende.

§ 10. Næringsvirksomhet 
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver.

Gravplassbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med gravplassene å gjøre. 
 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Sortland Sokn

Sortland Sokn 

Postboks 142

8401 Sortland

Kontoradresse: Gårdsallèen 2A, 8400 Sortland

epost: anniken.amundsen@sortland.kommune.no 

Telefon: 76109910 

Faks: 76109911

Telefon- og besøkstid: 

Man-fre 09-14

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"