Åarjelsaemien vætnoe-vuesiehtimmie Staaresne

Gosse Orre testamente edtja bæjhkoehtovvedh Staaresne, mïetsken 23. - 25. biejjijde, dellie Nöörjen bijpelesiebrie, Sveerjen bijpelesiebrie, Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen, Duodjeinstituhtta, Gaaltije, Saemien Åålmege jïh Härnösanden bïspetjïelte åarjelsaemien vætnoe-vuesiehtimmiem öörnieh. Daelie vytnesjæjjah ohtsedibie gïeh sijhtieh jïjtsh vætnojde desnie vuesiehtidh. ____________________________________________________________________________________ Informasjon om utstillingen og hvem dere skal kontakte, finner dere på svensk i vedlagte dokumenter. 

Åarjelsaemien vætnoe-vuesiehtimmie Staaresne

 

Gusnie jïh gåessie?

Staare (Östersund): Gaaltije – Samiskt kulturcentrum

Mïetsken 23. biejjien raejeste golken mubpien biejjien raajan.

Gie maahta jïjtse vætnojde vuesiehtidh?

Hijven jis dovne vytnesjæjjah gïeh aadtjegh aalkeme vytnesjidh jïh dah gïeh guhkiem vytnesjamme sijhtieh jïjtsh vætnojde vuesiehtidh. Dellie almetjh åadtjoeh vuejnedh maj ovmessie vætnoeh åarjelsaemien dajvesne leah.

Magkerh vætnoeh?

Ovmessie vætnoeh jïh daajhtemh, orre jallh båeries, skåerreste, skrovreste, moereste, tjåerveste, viedtijste jallh mestie, hijven leah. Dov vætnojde sïjhtebe vuejnedh. Jis gaajh jïjnjh vætnoeh båetieh guktie dah eah vuesiehtimmie-sæjjan tjaakenh, dellie gujht tjoerebe muvhtide vætnojde vuesiehtæmman veeljedh.

Tjaelieh dov vytnesjimmien bïjre

Tjaelieh dov vytnesjimmen bïjre. Seedth guvviem guktie vuejnebe dov vætnoem. Tjaelieh aaj gie datne leah.

Seedth tjaalegem diekie:

Datne gie Sveerjesne leah: johanna.njaita@sameslojdstiftelsen.com

Datne gie Nöörjesne leah: annsofifjallstrom@duodjein.no

Gosse tjaalegem seedth, dellie vuejnebe mejtie datne luhpedh Sámi Duodji jïh Duodjeinstituhtta maehtieh utnedh dov nommem, adressem jïh dam maam datne tjaaleme. Dej leah ”personuppgiftspolicys jïh GDPR”.

Gåessie tjoerh tjaalegem seedtedh?

Datne tjoerh tjaalegem seedtedh aerebe ruffien 9. biejjien. Aellieh jueredh tjaalegem seedtedh juktie dov lea joekoen nuepie daelie.

Vætnojde doekedh

Datne åadtjoeh joekoen buerie nuepiem dov vætnojde vuesiehtidh jïh doekedh. Gïehtjh, vætnoeh edtjieh vuesiehtimmie-sæjjan baetsedh goske vuesiehtimmie galkeme.

Maaksoe

Gaajhkh vytnesjæjjah vuesiehtimmie-maaksoem åadtjoeh.

Dov lea joekoen nuepie dov vætnojde vuesiehtidh, jïh jeatjebh vytnesjæjjide gaavnedidh, jïh dov jïh gaajhki vytnesjæjjaj åarjelsaemien vytnesjimmiem eevtjedh jïh duvtedh. Dov tjaalegem ïedtjele vuertebe, jïh dellie åadtjobe datnem vuesiehtimmesne båarastehtedh.

 

Mer informasjon om lanseringen vil bli lagt ut på Svenska bibelsälskapet. https://www.xn--bibelsllskapet-bib.se/en-historisk-forsta-utgava-pa-sydsamiska/

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"