Rohkelassh Oslovasse 2023

Jupmele, mijjen Sjugniedæjja, datne gaajhkem sjugniedamme: vaeride, jaevride jïh voenide. Datne Eatnemem, mijjen ietniem, bueriesjugniedi guktie desnie buerie sijjie gaajhkide jieliejidie. Mijjieh sijhtebe buerievoeten åvteste gijhtededh. Viehkehth mijjem vaarjelidh dajvide jïh vadtesidie mejtie libie eerpeme mijjen maadtojste.

Gud, vår Skaper, du har skapt alt, fjellene, sjøene og dalene. Du velsignet Eatneme, vår mor, slik at det ble et godt sted for alt levende.

Takk for rikdommen i ditt skaperverk og for de livgivende mulighetene.

Hjelp oss å ta vare på landområdene og verdiene som vi har arvet fra våre forfedre.

 

Rohkelibie dej åvteste gïeh vuastalieh gaajhkeside gïeh dov sjugniedimmiem eerjieh jïh Eatnemem beetnege-nahtjomen gielhtie skelhkiehtieh.

Mijjieh sijhtebe riektesvoetem åvteste gijhtededh. Mijjieh sïjhtebe riektesvoetem nænnoestidh.

Rohkelibie mijjen noere almetji åvteste gïeh buerievoeten åvteste jïh reaktoen åvteste gæmhpoeh. Vedtieh håhkoem jïh jaahkoem guktie eah jammarosth gosse edtjieh båetije biejjide dåastoehtidh.

 

Vi ber for dem som står opp imot alt og alle som ødelegger ditt skaperverk og skader Eatneme, vår Jord, på grunn av pengejag og griskhet.

Takk for viljen til rettferdighet og for alle som støtter de som trykkes ned.

Vi ber for våre unge som kjemper for det gode og for rettferdighet. Gi håp og tro slik at de ikke blir motløse når de skal gå kommende dager i møte.

 

Daan biejjien rohkelibie: vedtieh jiermieh Nöörjen ministeridie jïh åvtehkidie jïh Saemie-digkien åvtehkidie gosse edtjieh sjæjsjalidh guktie edtjieh Fovsen vaeride vaarjelidh jïh saemiej jïh gaajhki voestes-almetji reaktam vaarjelidh jïjtsh kultuvridie eevtjedh.

Rohkelibie Saetniesvoete-jïh liktemekommisjovnen åvteste. Viehkedh mijjiem raeffine barkedh.

 

I dag ber vi: gi forstand til Norges ministere og ledelse, og til Sametingets ledere når de skal rådslå om å verne Fosen-fjellene og samiske og alle urfolks rett til å ta vare på sin kultur.

Vi ber for Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid. Led oss alle på fredens vei.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"