Damtoej bïjre sopstestidh/Å snakke om følelser - Nytt tospråklig hjelpeverktøy

(norsk tekst - se lengre ned) Beeretjekåarhth leah 48 ovmessie Beeretjekåarhth gusnie damtoe-baakoeh. Beeretjekåarhth maehtieh datnem viehkiehtidh gosse edtjh damtoej bïjre soptsestidh jïh damtoejgujmie åahpenidh. Fïerhtene Beeretjekåarhtesne sjïere damtoej-baakoeh mij sjeahta kåarhten gåvvan. Beeretjekåarhth er en tospråklig ressurs (sørsamisk og norsk) med unike kort med fargerike bilder av 48 bjørner med ulike følelsesuttrykk og tydelig kroppsspråk. Beeretjekåarhth er et godt hjelpemiddel for å snakke om, dele tanker og hendelser omkring følelser. Beeretjekåarhth er et resultat av et tverrfaglig samarbeid. Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har tatt initiativ og fulgt prosjektet på en unik måte. De har finansiert utgivelsen av Beeretjekåarhth med støtte fra Bufdir.

Damtoej bïjre sopstestidh/Å snakke om følelser - Nytt tospråklig hjelpeverktøy

Gïele åajvoeh vadtese  

Gïele åajvoeh vadtese: gïeline maehtebe sinsitnine soptsestidh jïh gïele goh pruvvie mubpiej almetji gåajkoe. Ietnien gïelen jïjnjh baakoeh mah sjïehtele leah gosse edtjebe soptsestidh mij tjaebpie lea, mij nåake lea jïh mij vaajmoem deavhta. Muvhtene jiehtebe ietnien gïele vaajmoen gïele lea. 

Sjïere gïelh, kultuvh jïh ovmessie åssjalommesh leah Jupmelen buerie vadtesh mijjese. Dah mijjem eadtjaldehtieh vuejnedh man vyörtege sjïerevoete jïh ektievoete leah. «Beeretjekåarhth» vihkeles viehkine gosse edtjebe ovmessie aamhtesi bïjre soptsestidh, jïh jielije gïelem eevtjedh guktie maehtebe jïjtjh gïelem jïh kultuvrem garmerdidh. 

Dovne maanah, noere jïh geerve almetjh eah tuhtjh hijven jïh jearsoe lea gosse edtjieh nåake damtoej bïjre jïh nåake dååjrehtsi bïjre soptsestidh. Manne håhkesjem «Beeretjkåarhth» viehkine sjidtieh gosse edtjede damtoej bïjre soptsestidh. 

Kåarhth maehtieh viehkine sjïdtedh gosse edtjebe soptsestidh guktie vaajmosne jïh mïelesne lea. Tjoerebe lïeredh guktie maehtebe jearsoesvoetem eevtjedh. 

Håhkesjem dah kåarhth maanide jïh noere almetjidie viehkine sjidtieh gosse edtjieh jïjtjh gïeline soptsestidh guktie dej damtoeh leah. Dellie maehtieh buerebelaakan båetije biejjide dåastoehtidh jïh jearsoeslaakan – ietnien gïeline – soptsestidh. 

Bueriesjugniedasse jïh læhkoe! 

 

Språk er en fantastisk gave: gjennom ordene kan vi uttrykke oss, de er som ei bro som vi kan møte andre mennesker på. Morsmålet er det språket som er rikest på uttrykk for det aller vakreste, det vanskeligste og det mest personlige. Noen ganger kaller vi morsmålet for hjertespråket.   

Ulike språk, kulturelle uttrykk og måter å tenke på er Guds rike gaver til oss. Vi inviteres til å verdsette mangfold og fellesskap.  

Denne kortstokken kan være et godt verktøy til å bruke i samtaler i alle slags sammenhenger, og bidra til en levende språkkultur, hvor vi er stolte over vår språklig og kulturelle arv.  

For både barn, unge og voksne kan det være uvant eller utrygt å snakke om følelser og vanskelige erfaringer. Mitt ønske er at disse kortene kan få bli et verktøy for å bli enda bedre i å bruke språket

Bjørnekortene kan være slike verktøy for å sette ord på det vi føler, og at vi øver oss på å skape fortrolighet og trygge rom.  

Jeg håper at kortene kan være med og styrke barn og unges bruk av sitt eget språk, slik at de er godt rustet til å møte livet, til trygt å ta ordet – på hjertespråket.   

Jïjnjh buerie-sjugnehts - lykke til !

 

Jïinjh heelsegh - vennlig hilsen 
Herborg Finnset
Nidarosen bïspe- biskop i Nidaros 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"