Kirkevalg 2023

Vil du være med og gi Øyer og Tretten et godt råd? Da må du stemme ved årets valg!

Nominasjonslista er klar:

I høst skal det velges nytt felles menighetsråd for Øyer og Tretten sokn, Øyer og Tretten Kirkelige Råd.

Valget i Øyer og Tretteblir avholdt 11.september. Det vil bli mulig å forhåndstemme og stemme digitalt før denne datoen også. Følg med på hjemmesiden og på Facebook, eller kontakt kirkekontoret om du har spørsmål. 

Det blir også mulig å stemme etter gudstjenestene 20.august:

 • Tretten kirke, kl. 12
 • Øyer kirke, kl. 15

Som medlem i rådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i kirka di.

Alle som er over 18 år (eller som fyller 18 i 2023) og er medlem i Den Norske Kirke kan stille til valg.

Menighetsrådet leder kirka der du bor. Oppgavene er veldig varierte innen tema som miljø og rettferdighet, musikk og gudstjeneste, barne- og ungdomsarbeid, jus og forvaltning, kulturarenaer. Utenom dette, jobber menighetsrådet også med diakoni og kirkens omsorgstjeneste. Menighetsrådet, gjennom gudstjenesteutvalget, er med og legger overordnede føringer for gudstjenesten og konfirmasjonsundervisningen. Medlemmer og varamedlemmer er også kirkeverter ved gudstjenester.

Gjennom arbeidet i rådet kan du bruke talentet ditt, bli kjent i nærmiljøet, legge til rette for kirka som kulturarena eller møteplass for barn og unge. Mulighetene er mange.

Fellesrådet skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene. Fellesrådet har også arbeidsgiveransvar for alle kirkelige tilsatte. 

Valgperioden varer i 4 år.

Det velges 6 medlemmer i hvert sokn, og 6 varamedlemmer i hvert sokn. Soknepresten er medlem av menighetsrådet. 1.varamedlem innkalles også til møte.


I fellesrådet sitter det 4 representanter fra hvert sokn (2+2), i tillegg sokneprest og kommunal representant. Det velges også her varamedlemmer.


Menighetsrådet har ca 10 møter pr år, og det samme gjelder fellesrådet. Møtetiden er ca 2 timer pr møte. Medlemmer og innkalte varamedlemmer får en møtegodtgjørelse pr møte i menighetsråd og fellesråd. I tillegg blir det utbetalt kjøregodtgjørelse til utvalgsmøter. Møtegodtgjørelsen blir utbetalt i juni og desember.
Møtegodtgjørelsen er i 2023 kr 600,- for møter i menighetsråd og kr 700,- for møter i fellesråd.Fellesrådet er også arbeidsgiver for de kirkelig tilsatte.
Staben ved kirkekontoret består av: Kirkeverge (som også er daglig leder for fellesrådet), diakon, menighetssekretær, kirketjenere, menighetspedagog, organist og sokneprest.

I våre menigheter er vi særlig opptatt av disse sakene:

 • Bidra til at kirka er åpen for alle.
 • Jobbe sammen med andre – for andre.
 • Være med på å formidle kristen tro.
 • Gjøre lokalmiljøet vårt bedre, være med å skape et trygt og godt lokalsamfunn for alle.
 • Holde kirker og grøntanlegg vedlike, og tilgjengelige for alle.
 • Jus og forvalting.
 • Arrangere Junidager i Prestegården.
 • Sørge for at barn og unge får et godt tilbud gjennom ulike aktiviteter fra 0-18 år.
 • Legge til rette for at kirka blir en viktig kulturarena.
 • Miljø og rettferdighet – gjennom fasteaksjonen.

 

Medlemmer og varamedlemmer sitter i ulike utvalg gjennom hele perioden.

De ulike utvalgene våre og eksempler på aktiviteter de kan være med på:

 • Trosopplæring, barn. (Babysang, samlinger for 4 og 6-åringer, tårnagenter, Lys Våken)
 • Trosopplæring, ungdom. (Alt omkring konfirmanter, fasteaksjon, kirkekaffe)
 • Kirke- og kirkegårdsutvalg. (Befaring kirker og kirkegårder, vårdugnad, klargjøring av kirker til konfirmasjon, konfirmantjubileer)
 • Diakoniutvalg. (Formiddagstreff på Bakketun, kirkekaffe på Allehelgensdag, Misjonsprosjektet, Kirkens SOS, Frivillighetssentralen)
 • Prestegårdsutvalg. (Arrangementsansvarlig bl.a. Junidager)
 • Gudstjenesteutvalg. (Gudstjenesteordning, liturgi, salmebok, kirkelige handlinger, kirkekaffe)
 • Kirkemusikkutvalg. (Plan for kirkemusikk, evt. arrangementer, jobbe med organisten)
 • Det oppnevnes også en representant til å sitte i redaksjonen for Klokkeklang.


En nasjonal undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet.
Den norske kirke er en åpen og inkluderende folkekirke, og det er plass til alle!

Mer info på Kirkevalg'23

 

Les hva medlemmer av rådet har å si: 

"Det som er fint med å være med i Rådet, er at vi kan engasjere oss og bidra i ting som vi synes er meningsfulle og viktige. Det er en sammenheng der vi kan være med å ivareta og utvikle verdier og kultur som er grunnleggende verdifulle og viktige i liv og samfunn. 

Gode tiltak for barn og unge, som har tradisjon i menighetene, er i utvikling og vekst. Det gjelder også fellesskapstiltak både i tilknytning til gudstjenesten og i Prestegården. Der er det også et engasjement rundt kulturelle tiltak, hus og hage med et ønske om at det skal bli et samlingssted som rommer kunst, kultur og menighetsliv. 

I mange år har det vært drevet diakonale tiltak på eldreinstitusjonene våre som er populære og godt besøkt.  Diakonen vår ønsker også medarbeidere til å utvikle flere gode diakonale tiltak særlig for de som kan ha behov for støtte og omsorg. Sang og musikklivet er også en sentral del av kirkens virksomhet. 

Som rådsmedlemmer og frivillige blir vi godt ivaretatt av de ansatte i stab. De er åpne og interessert i innspill og gode ideer til fornyelse og vekst ikke minst i gudstjenesten. 

Det som angår økonomi, personalbehandling, ivaretakelse av bygg og anlegg med mere, er lagt til fellesrådet som er et eget utvalg og et interessant saksområde for de som har lyst til å engasjere seg i det."

-Medlem i Øyer og Tretten kirkelige råd

Les om vårt nåværende råd her.

Kontakt