Valg til nytt menighetsråd i Oppsal sokn

Det er valg på nytt menighetsråd og bispedømmeråd 10. og 11. september i høst. Nominasjonskomiteens liste for menighetsråd i Oppsal er slik (Nedenfor) Ta gjerne kontakt med menighetskontoret hvis du har innspill til saken. Se kirken.no/Oslo for informasjon om valg på bispedømmeråd. Har du lyst å bidra som valgfunksjonær? Ta kontakt med daglig leder Asbjørn Kjekshus! Nytt i år er at det kan forhåndsstemmes digitalt i perioden 10. august til 06. september. Mulighet for forhåndsstemming på menighetskontoret på følgende tidspunkter: Tirsdag 15. august kl. 13-15 Tirsdag 22. august kl. 14-16 Søndag 27. august kl. 19-20 Torsdag 31. august kl. 15-20 Tirsdag 05. September kl. 13-15.

Valg til nytt menighetsråd i Oppsal sokn
   
 
     

Nominasjonskomiteens liste ved valg av

 

menighetsråd (10.- og) 11. september 2023 i

 
     

Navn på sokn:

OPPSAL

 
     

Nr.

Navn

Fødselsår

1

Sylvi Tennøe

1961

2

Simeon Ottosen

1995

3

Eivind Osnes

1938

4

Liv Skorven

1953

5

Sivert Ose

1965

6

Hans Christian Bergsjø

1995

7

Anne-Gunn Knudsen

1971

8

Vegard Heldal

1995

9

Odd Seim

1948

10

Tone Raustøl

1979

11

Joachim Mortensen

1981

12

Ellen Kristine Vestre

1958

 

Presentasjon av kandidatene til nytt menighetsråd:

Valg på nytt menighetsråd kommer samtidig med kommunevalget i september 2023. I den forbindelse har vi stilt noen spørsmål til kandidatene som står på Nominasjonskomiteens liste. Spørsmålene og kandidatenes svar er gjengitt nedenfor.

Spørsmål:

1) Hva er din kirkelige bakgrunn, og hva har du vært mest engasjert i?

2) Hva er din motivasjon for å stille til valg? Oppsal menighet sin visjon er «Mennesker møtt av Jesus Kristus». I vårt visjonsdokument har vi betegnet dette med begrepene: MØTE, LÆRE, LEVE.

Hvilke av disse identifiserer du deg mest med?

3) Hvilke spesielle utfordringer står Oppsal sokn overfor, og hva vil du ha ditt hovedfokus på?

 

Kandidat nr: 1

Navn: Sylvi Tennøe

Yrke: Juridisk fagrådgiver/advokat

Fødselsdato: 28.01.1961

1) Jeg har vokst opp i statskirken, i Oppsal menighet. Jeg har tidligere vært engasjert i barne- og ungdomsarbeid og søndagsskole. Er kirkevert i Søndre Skøyen kapell og har den siste perioden vært leder av menighetsrådet, og sitter i den sammenhengen også i en del utvalg.

2) Det er viktig for driften av menigheten at det sitter folk i rådet som er interessert i å bidra med det administrative arbeidet. Jeg identifiserer meg med alle tre begrepene. Jeg er opptatt av at de som søker og deltar i menigheten blir møtt på en god måte, uansett hvem de er, at de skal møte og lære om Jesus, og hva det vil si å leve i troen på Ham.

3) Vi må arbeide for at alle skal følge seg velkommen i kirken, uansett bakgrunn og alder.

Trosopplæringsarbeidet fremover blir særlig viktig for å nå barna, også de under konfirmasjonsalderen, men også deres familier. Videre er det viktig for Oppsal menighet å arbeide for at virksomheten i Søndre Skøyen kapell er en integrert del av menigheten.

Kandidat nr: 2

Navn: Simeon Ottosen

Yrke: Høgskolelektor

Fødselsdato: 04.08.1995

1) Jeg er oppvokst på et av Misjonssambandets bedehus, og har også vært aktiv i Misjonssambandets største menighet i Oslo, Misjonssalen. De siste årene har jeg derimot vært aktiv i Oppsal kirke, blant annet fordi jeg bor her, men også fordi at jeg har deltatt i ulike typer ungdomsarbeid på Oppsal.

2) Jeg stiller til valg fordi jeg mener det er viktig å engasjere seg i lokalmenigheten. Jeg vil være med på å virkeliggjøre menighetens visjon. Det er vanskelig for meg å plukke ut et av disse tre begrepene (MØTE, LÆRE, LEVE), men jeg er opptatt av at det å være kristen ikke bare dreier seg om å bekjenne seg til diverse kristne læresetninger. Det handler også om å la hele livet sitt bli gjennomsyret av Han som har skapt oss og frelst oss.

3) En av utfordringene vi står overfor er å rekruttere ungdommer og unge voksne til menigheten. Her ønsker jeg å bidra!

Kandidat nr: 3

Navn: Eivind Osnes

Yrke: Professor emeritus

Fødselsdato: 11.05.1938

1) Jeg er vokst opp med kirke, misjon og skolelag. Jeg har hatt lederverv i skole- og studentlagsbevegelsen, MF og Indremisjonsselskapet, og har vært ”fritidsforkynner” i Normisjon og i menigheten.

2) Det er nok ”lære” eller undervisning som ligger best for meg, men ”lære” og ”liv” må henge i hop.

3) I lokalmenighetens forkynnelse og undervisning må kirken finne tilbake til urkirkens basis og iver, for vi har i dag mange av de samme utfordingene som urkirken hadde. Det enkelte menighetslem må gjennom forkynnelse og undervisning utrustes til helhjertet tjeneste for evangeliet, både i vitnesbyrd og handling (omsorg). Det skjer allerede i høy grad i Oppsal menighet, så det må videreføres (og selvsagt intensiveres)! Menighetsrådet har ansvar for hele menigheten, men jeg vil nok kjenne et spesielt ansvar for virksomheten i og omkring Søndre Skøyen kapell, og for at den skal oppfattes som en integrert del av Oppsal menighet.

Kandidat nr: 4

Navn: Liv Skorven

Yrke: Pensjonist

Fødselsdato: 27.04.1953

1) Jeg har bakgrunn både fra «Laget», frimenighet og fra Den norske kirke. De siste 14 årene har jeg vært med i Oppsal menighet. Jeg har vært engasjert i mye forskjellig, blant annet barne- og ungdomsarbeid, kvinnearbeid, misjon/evangelisering, Alpha og søndagsmøter/gudstjenester.

2) MØTE er det jeg identifiserer meg mest med. Både at menigheten har fora hvor folk kan se og bli kjent, glede seg, få vite om hverandre samt fora for opplæring, forkynnelse, bønn og disippelgjøring. Dessuten at den enkelte skal se og oppleve seg sett når vi er sammen.

3) En utfordring for menigheten er at vi ikke klarer å presentere tydelig nok hvem og hvordan Jesus er, - for hadde vi gjort det, ville folk kommet løpende fra alle kanter. Jeg tenker at fokus må være på at Oppsal menighet mer og mer skal være en reelt levende menighet som er tiltrekkende for vanlige folk. Juletrefest og Babysang har stor oppslutning, - jeg tror dette har med et ekte og naturlig LIV å gjøre. Jeg ønsker å sette fokus på hva og hvordan også noe av dette kan implementeres i andre deler av menighetslivet.

Kandidat nr: 5

Navn: Sivert Ose

Yrke: Salgsleder

Fødselsdato: 20.04.1965

1) Min bakgrunn er fra Den norske kirke og Frikirken i Ørsta, Bergen, Porsgrunn og Oslo. Jeg har vært aktiv i barne- og ungdomsarbeid, speider, kor og mer. Siden vi flytta hit til Oppsal har jeg og familien min vært aktiv i Oppsal menighet og særlig barnearbeidet.

2) Min motivasjon for å stille til valg er å være med på å hjelpe Oppsal menighet med å nå visjonen om mennesker møtt av Jesus Kristus. Møte med Jesus endrer menneskers liv, for 2000 år siden og i dag. I møtet lærer vi han å kjenne og får hjelp med livet, både små og store.

3) Som menighet må vi finne ut hvordan vi blir/forblir relevante for mennesker på Oppsal. Kirka har gode nyheter til alle. Barne- og ungdomsarbeidet er kanskje viktigst for meg. Hvordan kan vi være en ressurs for Oppsal som område. Hvordan kan vi skape et godt barne- og ungdomsarbeid der barn og unge ønsker å komme og ta med seg vennene sine? Vi får til mye, men vi må bli enda bedre. Her trengs alle!

Kandidat nr: 6

Navn: Hans Christian Bergsjø

Yrke: Journalist i "Utsyn"

Fødselsdato: 13.07.1995

1) Min kirkelige bakgrunn er fra Misjonssambandet og Den Norske Kirke. Jeg har vært engasjert i "Laget" (Norges Kristelig Student- og skoleungdomslag, NKSS) gjennom arbeid, og kirkelig ungdomsarbeid på Oppsal i frivillig regi.

2) Jeg har stor tro på å bruke mine ressurser lokalt fremfor å engasjere meg «her og der». Vi er mange som lengter etter at flere skal få del i Guds frelse, og min motivasjon for kirkelig engasjement på Oppsal ligger derfor i dét. Å LEVE sammen som kirke på Oppsal gir gjenklang hos meg. Vi må, ikke minst, også MØTE mennesker både i og utenfor kirkelig regi, og i noen tilfeller får vi også være med på både å LÆRE bort og å lære noe selv om Gud.

3) Vi lever i en tid (og bydel) med mye ensomhet – her ligger en klar utfordring for kirkens folk. Ikke minst lever vi også i en tid der færre og færre har et utgangspunkt som gir grobunn for kristen vekkelse. Mitt fokus ligger kanskje aller tydeligst på barn og unge; her vil jeg bidra selv og forsøke å rekruttere flere dyktige frivillige til å bidra og være med på å videreutvikle det flotte arbeidet som allerede eksisterer.

Kandidat nr: 7

Navn: Ann Gunn Knudsen

Yrke: Vernepleiekonsulent

Fødselsdato: 24.03.1971

1) Jeg heter Anne Gunn Knudsen. Er 52 år og bor på Oppsal, like ved Oppsal kirke. Jeg er oppvokst i Telemark. Gikk på søndagsskole, og min far jobbet i kirka. Vant med menighetslivet fra jeg var lita jente. Jeg har studert KRL/RLE på Menighetsfakultetet. I menigheten har jeg vært engasjert i barnearbeidet som søndagsskolelærer. Jeg har også planlagt og gjennomført dramatiseringer for barn i 'Barnas gudstjeneste'. Pr i dag er jeg klokker ved gudstjenesten ca 1 gang i måneden, og trives med den oppgaven.

2) Menighetens visjon er viktig for meg. Jeg ønsker at kirka kan være et godt sted å være hele livet. Vi har en kirke som er plassert midt i nærmiljøet. Jeg ønsker å se mennesker som erfarer Jesus i sine liv, og ønsker for alle at Gud skal overraske stort med sin kjærlighet og omsorg.

3) Kirka sine utfordringer fremover: Kirka må levere et godt budskap for mennesker i dag. Vi lever i et godt land, men i en urolig verden. Vi må møte folk der de er. Økonomien er nok den største utfordringen fremover. Vi trenger penger til gode møteplasser for kristne i nærmiljøet på Oppsal

Kandidat nr: 8

Navn: Vegard Heldal

Yrke: Markedsleder

Fødselsdato: 08.02.1995

1) Jeg har vokst opp i Fjære menighet i Grimstad, hvor jeg har deltatt aktivt i ungdomsarbeid.

Etter at vi flyttet til Oppsal har jeg engasjert meg i både konfirmasjonsarbeid og 'Tweens'.

2) Min motivasjon er å få bety noe for kirka mi og lokalsamfunnet mitt. Kirka har en unik posisjon, hvor vi får møte mennesker i store og små hendelser, i glede og sorg. Mitt ønske er at vi sammen kan vise menneskene i vårt lokalmiljø en flik av Guds kjærlighet. Når det gjelder begrepene fra Visjonsdokumentet, identifiserer jeg meg mest med 'LEVE'. I en tid hvor mange kjenner på press, stress og en konstant følelse av å ikke strekke til, er det viktig å la kirka være et fristed. Et sted hvor det holder å LEVE. Hvor vi kan komme med alt vi er, og alt vi har.

3) Kirka vil alltid stå i et spenn mellom å være et sted som er annerledes, og samtidig være relevant i folks liv. Denne balansekunsten tror jeg er ekstra utfordrende i storbyer. Hvordan kan vi holde fast på det vi tror på, tale sant om det Bibelen forteller oss, og samtidig bygge ned terskelen for både troende, tvilende og ikke-troende? Gud elsker alle på Oppsal, både unge og gamle, og jeg ser på det som vår jobb å vise hvordan dette kan se ut i praksis.

Kandidat nr: 9

Navn: Odd Seim

Yrke: Pensjonist

Fødselsdato: 11.10.1948

1) Jeg har alltid vært medlem i Den norske kirke og i voksen alder deltatt i menighetsarbeid. De siste tretti år har jeg og min ektefelle vært aktive i Klemetsrud og Mortensrud sokn. Jeg har vært medlem i menighetsråd i flere perioder i dette soknet. I tillegg har jeg vært med i 'gudstjeneste-team'.

2) Min motivasjon ligger i at kirken kontinuerlig skal formidle evangeliet, fortellingene om Jesu liv og hans død og oppstandelse. Dette innebærer at menigheten må identifisere seg med begrepene Møte, Lære og Leve, som alle inngår i Oppsal menighets visjon.

3) Vi flyttet til Oppsal høsten 2019 og har hatt en sakte tilnærming til menigheten, også som følge av pandemien. Jeg er derfor ikke helt kjent med hvilke utfordringer menigheten står overfor. Kirken har siden årtusenskiftet gjennomgått en organisasjonsmessig omstilling fra sitt «trygge» tilhold i staten. Menighetsrådet (MR) må nok fremdeles delta aktivt i den pågående utvikling av kirken. Jeg har likt å arbeide med dette. Mitt hovedfokus har alltid vært at søndagens gudstjeneste fortsetter uavbrutt så langt vi formår. Ut over det må MR tilrettelegge for å imøtekomme menneskenes utfordringer i deres livsløp.

Kandidat nr: 10

Navn: Tone Raustøl

Yrke: Regnskapskonsulent

Fødselsdato: 29.10.1979

1) Min kirkelig bakgrunn er Den norske kirke som jeg var en del i som prestedatter. Jeg har gått på kristne internatskoler som videregående- og bibelskole i regi av Indremisjonen/Normisjonen. Jeg har vært en del på leirer, - som deltaker og leder.

2) Min motivasjon for å stille til valg, er å aktiv være med i menigheten og prøve å bidra med jeg kan. De tre begrepene i menighetens visjon (MØTE, LÆRE, LEVE) er viktig og henger nøye sammen, og bør være med i en levende menighet.

3) Det er viktig at alle skal føle seg sett og velkommen i menigheten.

Kandidat nr: 11

Navn: Joachim Mortensen

Yrke: Student

Fødselsdato: 24.05.1981

1) Jeg er døpt og konfirmert av Bakkevig og Gylver i Røa menighet. Oppsal menighet møtte jeg via Nina (Niestroj) og senere Alexander (Colstrup) høsten 2021, en søndag formiddag med inspirerende og kraftfull sang i Søndre Skøyen Kapell. Jeg ble forespurt om å være kirkevert tidlig i fjor, en rolle jeg trives veldig i.

2) Jeg er veldig ydmyk for at jeg ble spurt om å stille til valg til menighetsråd. Å kunne styrke det frivillige arbeidet i menigheten, samt å bidra til innsamlinger og eksternt samarbeid motiverer veldig. Av de tre begrepene i menighetens visjon, er det absolutt 'LÆRE' som betyr mest. Jeg har lært utrolig mye siden jeg møtte alle i Oppsal menighet.

3) Få inn midler til reparasjon av styringssystem for storklokkene, nye kirkebenker i Oppsal kirke samt dialog med Ruter rundt 'Rosa busser' mellom kirkerommene våre. Temakvelder rundt emner som har utgått fra læreplanen i KRLE, med film, kaffe og kake. Takk for at du leste!

Kandidat nr: 12

Navn: Ellen Kristine Vestre

Yrke: Kontorsekretær

Fødselsdato: 17.06.1958

1) Jeg er døpt og tilhører Den norske kirke. I Oppsal menighet er jeg med i diakoniarbeidet og noe frivillig arbeid.

2) Mitt ønske er at flere skal bli kjent med Jesus, og at vi kan være med å hjelpe dem på veien. I menighetens visjon er alle tre begrepene like viktige.

3) Det er mange mennesker som bor på Oppsal og det er plass til mange flere folk i kirka vår. Vi mennesker består av ånd, sjel og legeme.

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Oppsal menighet

Oppsal kirke: Solbergliveien 85, 0683 Oslo

Søndre Skøyen kapell: Dalbakkveien 39, 0682 Oslo

Kontoradresse: Solbergliveien 85, 0683 Oslo

E-post: post.oppsal.oslo@kirken.no

Telefon: 23 62 99 60  Telefon- og besøkstid: Man-fre 10-14

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"