Kandidater til årets menighetsrådsvalg

Bli kjent med kandidatene som stiller til årets menighetsrådsvalg!

Kandidatene presenterer seg her:

 

Rannveig Andreassen

1)Min kyrkjelege bakgrunn er den normale statskyrkja. Eg er oppvaksen med røtter i den lokale kyrkja samt svært tett med tensing og KFUK/KFUM.

2)Eg stiller til val i menighetsrådet då eg finn det viktig at det sit lekfolk i rådet som har interesse av og glede i å bidra også administrativt i kyrkja sitt viktige arbeid.

3)Av verdiane til Oppsal Menighet kjenner eg meg eigentleg igjen i alle, men eg meiner det er særleg viktig å møte mennesket som dei er. Det er ikkje alltid lett i dagens samfunn, men eg meiner det er viktig at vi prøver. Om det er tiggaren på utsida eller om det er kongen. Det handlar om å prøve og sjå mennesket.

4)Utfordringane i Den Norske Kyrkja er mange. Medlemstal og deltaking er ei utfordring. Økonomi ei anna. Det er stor skilnad på økonomien avhengig av kvar du er i Noreg. Samtidig er Noreg i endring og det vil truleg bety at meir og meir må dekkast av medlemmene, ikkje staten. Dette må vi klare å møte på ein god måte.

5)Utfordringar har vi mange av. Det er sviktande dåpstal, det er fråfall i medlemmer og det er økonomiske utfordringar. Vi har ei god menighet å vere i, men ein del kjenner likevel at terskelen for å komme til kyrkja er stor. På grunn av manglande tru eller på grunn av at dei har hatt ubehagelege opplevelsar i kyrkja tidelegare. Å spreie godhet er viktig, samt skape gode møteplassar. Mitt hovudfokus er på gode møteplassar.

 

Johan Hindahl

1)Helt fra jeg kom som 23 åring til Oppsal har jeg vært aktiv i menigheten. Engasjementet mitt har gått fra Unge Voksne, kirkevert, redaksjonsmedlem i «Naboposten», medlem av Menighetsrådet i siste periode, menighetens informasjonsutvalg, diakoniutvalg og Fasteaksjonskomiteen. Jeg har vært tekstleser i gudstjenestene gjennom en årrekke.

Jeg vil bidra til at menigheten vår møter og ser folk der hvor de er.

Jeg vil bidra til at menigheten engasjerer seg i det som skjer rundt i verden. Det kan vi blant annet gjøre gjennom Fasteaksjonen og arbeidet med å være en miljøbevisst menighet.

2) Jeg identifiserer meg med alle disse tre begrepene.

Jeg stiller til valg fordi jeg vil bidra at Oppsal menighet skal fortsette sitt gode og aktive arbeid. Jeg ønsker at alle som kommer til menigheten skal føle seg godt mottatt og bli del av et fellesskap.

3) Her vil jeg fokusere på en utfordring og en mulighet:

Den norske kirke må nå flere av de menneskene i landet vårt som er interesserte i spørsmål om tro og liv. Hvordan kan vi nå dem – og la dem få et fellesskap hos oss? Her må vi legge mye engasjement.

Her har vi store muligheter. Når vi når frem til nye mennesker kan de bli del av menighetens fellesskap og Oppsal menighet kan være tilstede med lys og glede i hverdagen til stadig nye mennesker.


4) Vi er glade for alle de eldre som er del av menigheten vår. Skal vi klare å videreføre og fornye det arbeidet de har drevet for menigheten i over 50 år, må vi også få med oss flere i aldersgruppen 15-65 år.

Mitt hovedfokus vil være på hvordan vi som menighet kan være synlige og nå ut til folk som har liten kontakt med menigheten i dag, og i tillegg videreføre det gode arbeidet vi gjør. 

 

Karl Anders Høland

1)Jeg har sittet en periode i menighetsrådet, jeg tror kontinuitet er viktig og ønsker å stille for en ny periode. Jeg er opptatt av barne- og ungdomsarbeid, at Oppsal menighet gjennom sin visjon, møte, leve og lære skal gi barn og unge muligheten til å møte Jesus. Barne- og ungdomsarbeid er et viktig ledd i menighetens totale evangeliseringsarbeid.

2)Oppsal menighets store utfordring neste 4 år er å sikre nyrekruttering av barne- familier. Vi må få opp dåpstallene og få de som døpes til å bli i kirken. Hovedutfordringen for Den norske kirke vil bli hvordan man kan være relevant og utadvendt samtidig som man holder fast på evangeliet og dets frelsesløfter."

 

Annine Slettebø

1)Jeg har vokst opp på Oppsal med en kristen mor, og har dermed tidlig blitt introdusert til det kristne miljøet. Det var allikevel ikke før jeg ble konfirmant at jeg bestemte meg for å bli engasjert og la kirken være en viktig del av hverdagen min. Jeg var på lederkurs og var til dels aktiv som konfirmantleder. Jeg har også vært styremedlem i O2, og representerte Oppsal menighet på Ungdomstinget i Oslo Bispedømme i 2018.

Fordi arbeidet mitt som frivillig i Oppsal Menighet i hovedsak har vært i tilknytning med ungdomsarbeidet, er dette hva jeg er og har vært mest engasjert i. Jeg ser det som viktig å gi ungdom kristne tilbud og støtte i form av et kristent fellesskap, både før under og etter konfirmasjonstiden.

2) Jeg ønsker å bidra positivt med konstruktive innspill og å være med på å fortsette et godt ungdomsarbeid i menigheten. I samsvar med menighetens ønsker, er jeg motivert til å jobbe for et fellesskap der ungdom føler seg trygge og vet at de kan komme som de er. Jeg håper at den unge alderen min kan være et friskt pust i Menighetsrådet, og at dette kan være med på å belyse saker med yngre øyne.

3) -Jeg identifiserer meg mest med begrepet «Møte», fordi jeg tror noe av det viktigste av menighetens arbeid ligger i nettopp møtet med mennesker. Verdien i å møte mennesker slik de er, og å se dem som verdifulle, er viktig når man skaper et åpent fellesskap i møte med Guds ord.

4) En utfordring Den Norske Kirke har stått ovenfor de siste årene, og antageligvis vil stå ovenfor de neste fire, er et økende frafall av medlemmer. Dette er allikevel en mulighet til å jobbe med å finne nye måter vi kan engasjere medlemmer i det norske kirkesamfunnet.

Det er viktig å ha en menighet der åpenhet og aksept er sterkt verdsatt. Som sagt er hovedfokuset mitt ungdom, og jeg vil derfor være med på å skape et fellesskap der ungdom kan dele både tro og tvil, og skal ha muligheten til å stille spørsmål som blir besvart.

 

Simeon Ottosen

1)Jeg har gått i kirken med ujevne mellomrom fra jeg var 5- 6 år gammel. Vokst opp på bedehus, men det hendte jeg var på gudstjenester i kirken også. Gått mer i Oppsal kirke de siste tre årene da jeg er bosatt der. Har jobbet som kateket det siste halvannet året, og har siden 2016 vært involvert i konfirmantarbeidet.

 

2)Jeg stiller til valg fordi jeg tror menighetsrådet trenger unge stemmer som er involvert i ungdomsarbeidet.

 

3)Jeg identifiserer meg med med begrepene lære og liv. Jeg synes det er viktig at vi tar vare på læren som den kristne kirke har hatt i 2000 år, men det er helt nødvendig at den også leves ut.  Kirka er kalt til å vitne om Jesus med livene sine, og det håper jeg Oppsal kirke gjør og fortsatt vil gjøre.

 

4)Kirka i Oslo er mangfoldig, det kan jo være utfordrende. Så tror jeg det er viktig at kirka ikke bare snakker om samfunnspolitiske temaer, selv om de selvfølgelig er viktige, men også tør å forkynne om synd og nåde, selv om det kanskje ikke er så populært i dag. Her har vi en utfordring, men også store muligheter til å bli bedre.

 

5)Oppsal sokn må få et ordentlig ungdomsarbeid opp og gå: Det er vi på vei til, men blir utfordrende. Her vil jeg ha mitt hovedfokus.

 

Jon Skjæret

1)Jeg hadde oppvekst i en frimenighet i Oslo og har alltid har vært aktiv i ulike frikirke- og statskirkemenigheter både i Oslo og på Raufoss, der jeg bodde i 12-13 år. Jeg har vært med å arrangere gudstjenester, deltatt som leder og foredragsholder på Alphakurs samt vært med i korsammenheng. På Raufoss var jeg dessuten kasserer i Frikirken i en årrekke.

 

2)Jeg ønsker å kunne bidra til at Oppsal menighet får en god og stabil kjerne av medlemmer i menighetsrådet som er aktive i kirken og i det «uke-til-uke» arbeidet som foregår. Det er også viktig for meg at kirken vår fortsatt vil forkynne og undervise de sentrale deler i den kristne lære. Her vil menighetsrådet kunne være en faktor som medvirker til at dette oppnås.

 

3)Jeg mener det er viktig å få frem en sunn, sann og bibeltro undervisning (lære) som, når nødvendig, kan heve en røst mot sekulære strømninger som vi ser i samfunnet rundt oss.

Derfor er ‘lære’-delen av visjonen det som jeg er mest opptatt av. Her vil de ansatte prestene ha stor betydning og påvirkningsmulighet.

4)Utfordringene kan være å få til å møte folk i landet vårt samt være relevant for mennesker i ulike livsfaser og som tilhører ulike trosretninger. I tillegg må kirken søke å bli det som den opprinnelig var ment å være, og som gjelder alle kristne kirker og menigheter; en samling av Guds folk på jorden. Kirken er altså ikke en institusjon for religiøse saker. Mulighetene ligger i det at kirken ofte får innpass i skoler og barnehager ved at disse nå faktisk ønsker å få komme på omvisninger og julegudstjenester osv. Her ligger det muligheter til å nå grupper av folk i vår bydel og i landet forøvrig.

 

 

 

Sylvi Tennøe

1)Jeg har vokst opp i Oppsal menighet. Etter noen år i en nabomenighet i Oslo, har jeg de siste 20 årene igjen bodd i menigheten. Tidligere har jeg blant annet vært engasjert i barne- og ungdomsarbeid og søndagsskole. De siste årene har jeg vært mest engasjert i gudstjenesteliv. Jeg har også nylig avsluttet ni år i styret på KG.

 

2)Min motivasjon til å stille til valg til menighetsrådet er å kunne bidra til og legge til rette for arbeidet i menigheten.

 

3)I utgangspunktet identifiserer jeg meg med alle de tre begrepene. Jeg er likevel opptatt av at de som søker Oppsal menighet og deltar i menigheten, skal lære om kristendommen og om Jesus samt hva det betyr å leve som kristen.

4)Slik jeg ser det er den største utfordringen Den norske kirke har å møte enkeltpersoner i deres livssituasjon. Verden er i stadig endring, og skal kirken fortsatt ha betydning i det norske samfunnet må vi klare å møte menneskene der de er, med de utfordringene den enkelte har. Kirken må også klare å møte de enkelte generasjonene.

5)Ved sin visjon ønsker Oppsal menighet at den enkelte skal møte Jesus Kristus. Jeg opplever at menigheten på mange måter klarer å oppfylle denne visjonen. Likevel ser vi for eksempel at vi ved gudstjenesten sliter med å samle alle generasjonene. Det er særlig ungdommen og unge voksne som ikke engasjeres i like stor grad i gudstjenesten. Et viktig arbeid tenker jeg vil være å legge til rette for at alle generasjoner kan samles i fellesskapet i gudstjenesten.

 

 

Sivert Ose

 

1)Jeg har bakgrunn frå den norske kirke og frikyrkja etter å ha bodd i Ørsta, Bergen, Porsgrunn og Oslo. Har vært aktiv i tidligere menigheter i bl.a. speider, kor, barne- og ungdomsarbeid.

Jeg ønsker å være med å skape et levende fellesskap her på Oppsal, særlig mener jeg det er viktig med barne og ungdomsarbeid. Barna og ungdommen er framtida for kirka. Det må vises!

2)Møte.  Kirka må møte menneska som bor her på Oppsal. Jesus var ekspert i å møte menneska og de ble berørt av ham. De følte de ble sett av ham, og han lærte dem, og skapte liv. De tre hører sammen, men det starter med å møte. Hvordan kan alle vi møte være naboer?

3) Kirka blir bygd nedenfra i menighetene. Den Norske Kirke må hjelpe menighetene til å nå ut til de rundt menigheta.

4)Barne- og ungdomsarbeid er det viktigste arbeidet som kirka gjør. Vi har mange barn og unge her. Vi må prøve å nå alle i Oppsal sokn, og skape ulike møteplasser for barn og ungdom, men også alle andre grupper. Vi er på god veg med barne og ungdomsarbeidet men det er plass til flere. Jeg stiller til valg for å hjelpe dette viktige arbeidet i menighetsrådet.

 

 

Eivind Osnes

Kirkelig bakgrunn:

1)Jeg er vokst opp med kirke, misjon og skolelag. Jeg har hatt lederverv i skole- og studentlagsbevegelsen, MF og Indremisjonsselskapet, og har vært ”fritidsforkynner” i Normisjon og i menigheten.

Motivasjon og identifikasjon i forhold til visjonsdokumentet:

2)Det er nok ”lære” eller undervisning som ligger best for meg, men ”lære” og ”liv” må henge i hop.

Utfordinger og muligheter for Den norske kirke:

3)I forkynnelse og undervisning må kirken finne tilbake til urkirkens basis og iver, for vi har i dag mange av de samme utfordingene som urkirken hadde. Som urkirken lever vi på mange måter i ”de siste tider”.

Utfordinger for Oppsal menighet:

4)Det jeg har sagt om utfordringer for kirken ovenfor, må myntes ut i lokalmenigheten. Det enkelte menighetslem må gjennom forkynnelse og undervisning utrustes til helhjetet tjeneste for evangeliet, både i vitnesbyrd og handling (omsorg). Det skjer allerede i høy grad i Oppsal menighet, så det må videreføres (og selvsagt intensiveres)!

Menighetsrådet har ansvar for hele menigheten, men jeg vil nok kjenne et spesielt ansvar for virksomheten i og omkring Søndre Skøyen kapell, og for at den skal oppfattes som en integrert del av Oppsal menighet.    

 

 

Aase Sunde

1) Tidligere, ettersom jeg har bodd på flere steder - og også oppholdt meg i utlandet, har jeg deltatt mest som vanlig kirkegjenger. Først etter at jeg kom til Godlia/Oppsal har jeg hatt stor glede av å være mer delaktig. Det er en stor berikelse å få være del av en så flott menighet, med mange gode mennesker, som jeg kan kalle mine venner. I Oppsal kirke har jeg vært mest delaktig i sangen. Jeg har hatt stor glede av å få delta både i forsanger-gruppen og i prosjektkoret. 

 

2) Først og fremst vil jeg takke for tilliten ifht det å bli spurt om å stille til valg. Min neste tanke er at jeg vil gjerne gi noe tilbake; være en tjener i Oppsal menighet der behovet måtte være. Av de tre, alle like viktige begrepene, er LÆRE det som treffer meg mest, i øyeblikket. Å få anledning til å lære mer, øke kunnskapen om Guds ord, slik at troen og gleden kan vokse - gjennom undervisning og i samtale med andre, ser jeg på som vesentlig. Jeg kan her henvise til Alpha-kurset, som årlig kjøres her i menigheten, som et viktig og nyttig verktøy for å lære mer. Selv har jeg fått anledning til å delta to ganger.

 

3) Hvis vi tenker oss at målet er å fortsette og være en tydelig og inkluderende folkekirke, samt å øke medlemstallet, så kan en utfordring være at det er mye «der ute» som roper på folks oppmerksomhet. I en slik setting kan likevel en utfordring omgjøres til en mulighet; ved å fokusere på å styrke folkekirken, gjøre den enda mer relevant i sin samtid - uten å gå på akkord med kirkens verdier - og ved å holde fast på kirkens budskap.

 

4) Jeg tenker at Oppsal sokn gjerne gjenspeiler samfunnet forøvrig - og at det ville være fint å få muligheten til å være mer delaktig i arbeidet i menigheten. Fokus må være å jobbe for å få flere med - og i fellesskap søke å snu utfordringer til muligheter.

 

Brenda Jacinta Apili Atubo

1)Som barn ble jeg døpt i den katolske kirken i Uganda, men som tenåring ble jeg konfirmert i den Anglikanske kirken i England. Utenom å dra på gudstjenester av og til har jeg ikke vært noe særlig engasjert i kirken.

2)Jeg tenker at jeg identifiserer meg mest med betegnelsen «Lære».

3) Jeg har nylig blitt medlem av Den Norske Kirken, så det vanskelig for meg å svare på dette spørsmålet grunnet begrenset kunnskap og engasjement i kirken. Dersom jeg skulle gjette vil jeg anta at som kirker flest ligger det noen utfordringer i hvordan nå nye medlemmer av de yngre generasjonene, men jeg kan ikke si så mye om mulighetene som kan finnes når jeg ikke har vært engasjert i kirken tidligere.

4) Som i svaret over vil jeg anta at Oppsal menighet har de samme utfordringene som omhandler hvordan nå nye medlemmer av den yngre generasjon. Jeg er usikker på hvor hovedfokuset mitt vil være da jeg er nødt til å bli bedre kjent med menigheten først.

 

Edna Helene Ramberg

1)Jeg har alltid hatt en barnetro. De siste tre - fire årene har jeg gått i en samtalegruppe for å lære om det som står i Bibelen. I dag er jeg aktiv i Oppsal menighet og trives godt med det. 

2)For kort tid siden ble jeg troende, og det har ført til en stor forandring i livet mitt. Jeg vil gjerne være med og gjøre en innsats for menigheten.

3)Jeg identifiserer meg mest med Lære. Å få kunnskap om Guds ord, slik at troen kan vokse.

4)Etter hvert som det blir flere nye landsmenn er det viktig å ha tilbud til dem i kirkene så de kan lære vår religion å kjenne. I forbindelse med store samfunnsendringer er det viktig å ha Bibelen Guds ord som veiledning i ord og gjerning. Trosopplæring må til.

5)Den største utfordringen  er å få de unge med. Det er veldig viktig med ulike aktiviteter så som søndagsskole (hver søndag) og speideren. Det må søkes etter gode ledere. Vi må vise stor frimodighet overfor kirken og Guds ord. 

 

Arnt Ove Nesse

1)Er døpt og konfirmert i menigheten. Jeg har også vært deltagere i Alpha 2 ganger og de siste årene vært med i leder teamet, og noen år som kirkevert. Jeg er engasjert i Alpha.

2)Det som motiverer meg er alle de glade og verdifulle mennesker som er i kirken både besøkende, frivillige og ansatte.

3)Møte

4)Utfordringen er færre som besøker kirkene b.l.a noen kirker er ikke åpent hver søndag. Dette blir en stor utfordring i framtiden som må stoppes. For å få flere ungdommer til kirken må man kanskje begynne med ungdomskvelder med gospel og andakt. F.eks.

5)Menigheten har plass til fler. Og få flere til kirken må man satse mer på ungdommen.

 

Ellen Kristine Vestre

1)Jeg er døpt i Den Norske Kirke, og har tidligere deltatt i menighetskor og søndagsskolearbeid. I Oppsal Menighet er jeg med i Diakoniutvalget og er kaffevert i Søndre Skøyen Kapell.

 

2)Jeg har blitt glad i menigheten min og det er mange flotte mennesker som jeg setter stor pris på. Sammen kan vi være med å bygge Guds rike på jorden.

 

3)De tre verdiene er verdifulle, og her vil jeg trekke frem kunnskap i møte med Guds ord slik at troen og gleden kan vokse. 

 Det norske samfunn er blitt mer sekularisert og derfor er det viktig at vi holder fast på den kristne kulturarven vår og hjelper mennesker på veien til Jesus Kristus.

 

4)Det er mange saker som er viktige, her kan nevnes dåpsarbeid, ungdomsarbeid og diakoniarbeid. Så vil tiden vise hva som blir hovedfokus for meg. Med et slikt verv blir jeg ydmyk og vet at det er mye nytt å forholde seg til. Jeg håper å kunne bidra så vi i felleskap kan komme frem til gode beslutninger for menigheten vår.

 

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Oppsal menighet

Oppsal kirke: Solbergliveien 85, 0683 Oslo

Søndre Skøyen kapell: Dalbakkveien 39, 0682 Oslo

Kontoradresse: Solbergliveien 85, 0683 Oslo

E-post: post.oppsal.oslo@kirken.no

Telefon: 23 62 99 60  Telefon- og besøkstid: Man-fre 10-14

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"