Jf. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21 (1)Vedtatt av Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd 26.02.2020Godkjent av Borg bispedømmeråd

§ 1 ADMINISTRASJON
Gravplassene i Eidsvoll og Hurdal kommune er underlagt Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråds administrasjons- og myndighetsområde.

§ 2. DEFINISJONER

Gravplassforvaltning: Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Eidsvoll og Hurdal kommune, jf. gravferdsloven med forskrifter.

Fri grav: Grav som gravplassforvaltningen har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.

Festet grav: Grav som festes mot betaling av avgift.

Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.

Urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravferdsforskriften § 14. Dette gjelder ikke § 8 Navnet minnelund hvor det med urnegrav siktes til grav med plass til én urne.

Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner.

Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.

Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.

Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.

Fester: Den som står som part i en festeavtale.

Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er gravlagt.

Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der.


§ 3. FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravferdsforskriften § 9 (2). Gravplassforvaltningen kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt. Hunder skal føres i bånd med maks 2 meter lang lenke.


§ 4. GRAVPLASSTILHØRIGHET

Avdøde personer kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene innenfor den kommunen de var bosatt i.

De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist.

Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune enn Eidsvoll eller Hurdal mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav så fremt graven blir tilvist.

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunene mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales.


§ 5. FREDNINGSTID

Fredningstid for kistegraver er 20 år.

Fredningstid for urnegraver er 20 år.

Gravplassforvaltningen kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver.


§ 6. FESTE AV GRAV

Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til gravplassforvaltningen for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted. Det skal betales festeavgift for reservert sidegrav som ikke benyttes til gravlegging, tilsvarende fredningstiden for graven som blir benyttet til gravlegging (20 år)

Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av.

Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 5 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra gravplassforvaltningen.

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen. Gravminne og lignende som fester ikke har fjernet fra graven innen seks måneder etter fredningstidens utløp / festeavtalens opphør, tilfaller gravplassen.

Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner.

Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan gravplassforvaltningen ta avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring.


§ 7. GRAV OG GRAVMINNE

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassforvaltningen sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassforvaltningen har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. Det kan ikke settes opp tidligere enn 1 måneder etter gravlegging av kiste. Gravminne på urnegrav kan settes opp umiddelbart etter urnenedsettelsen. Det er anledning til kun ett gravminne per grav / gravsted.


§ 8. PLANTEFELT

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Den er kun anledning til plantefelt på gravminnets fremside. Pyntemateriell må kun plasseres innenfor plantefeltet.

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, lykter m.m. i plantefeltet. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Det er ikke anledning for oppbevaring i bakkant av gravminnet, da dette vil vanskeliggjøre driften.

Det er anledning til å ramme inn plantefelt med delt steinkant eller bedplate som flukter med terrenget omkring. Bedplate og fundament for gravminne skal ikke henge sammen.

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller døde materialer.


§ 9. PLANTEMATERIALE

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.

 

§ 10. STELL AV GRAV

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassforvaltningen.

Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.§ 11. NAVNET MINNELUND (Kun urner)

Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke.

Graver i navnet minnelund kan festes på lik linje med andre graver på gravplassen.

I navnet minnelund kan det festes en grav ved siden av. Ved feste av grav ved siden av betales det festeavgift fra det tidspunkt den første graven tas i bruk. Ved feste av grav ved siden av i navnet minnelund, vil ikke nødvendigvis gravene komme ved siden av hverandre, men navneplatene monteres ved siden av hverandre. 

Ved gravlegging i navnet minnelund må kostnader til navneplate og andel av minnesmerke, beplantning og stell betales etter fastsatte takster.

Gravplassforvaltningen har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys, så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern, på sted anvist av gravplassforvaltningen.


§ 12. BÅREROM

Bårerom disponeres av Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.


§ 13. NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassforvaltningen. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.

 

§ 14. ARBEID PÅ GRAVPLASSENE

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 08:00-16:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

 

§ 15. BEVARING AV SÆRSKILTE GRAVER / GRAVMINNER
Bevaringsverdig gravsted på gravplassene i Eidsvoll og Hurdal kommuner, defineres ved at vedkommende grav har blitt gjenstand for et særskilt bevaringsvedtak i kirkelige fellesråd og at vedtaket er avmerket i gravregisteret.

Hver enkelt gravfester som berøres av vedtak om bevaring av grav, må gi sin tilslutning til vedtaket. Grav blir ikke vedtatt bevaringsverdig dersom fester ikke ønsker det. Finnes ikke fester til gravstedet som ønskes bevart – overtar kommunen v/ fellesrådet vedlikeholdsansvaret for gravstedet.

Bevaringsverdige graver kan gjenbrukes mot at fester forplikter seg til å ta vare på gravstedets innhegning og gravminne, og eventuelt bekoste istandsetting dersom dette er nødvendig. Gjenbruk av et slikt gravsted avgjøres av Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd etter søknad fra fester.

 

Bevaringskriterier Vedtatt i sak 07/14 Eidsvoll kirkelige fellesråd
Yngre graver vurderes ikke, da disse som regel er festede og derfor ikke har behov for en vernevurdering. Grensen er satt ved tre ganger festetiden på 20 år, dvs 60 år.

Historiske gravminner
- Personhistorisk verdi
- Historisk hendelser
- Krigsgraver

Unike og særs gamle gravminner
- Utstyrt som er unik, har høy kunstnerisk eller håndverksmessig verdi
- Sjeldne former, innskrift eller symboler
- Alle gravminner eldre enn 100 år

Tidstypiske gravminner og felt
- Representativ for ulike perioder
- Lokalt særpreg i valg av materialer eller teknikker

Kriteriene er veiledende momenter for vurdering av gravminner. En uvanlig yrkestittel, et spesielt stedsnavn eller uvanlig innskrift betyr ikke at gravminnet automatisk skal vernes. Det er gravferdsforvaltningen som vurderer om kriteriene er oppfylt og gravminnet skal vernes.

 

§16 SPESIELLE BESTEMMELSER FOR GRAVPLASSENE I EIDSVOLL

På felt A på Råholt gravplass er det kun anledning til å gravlegge urner.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd

Besøksadresse:

Eidsvollbakken 26

2080 Eidsvoll

 

Telefon: 63 96 52 20

(mandag-fredag 09.00-15.00)

Postadresse:

PB 52 2081 Eidsvoll

Ansvarlig redaktør:

Wenche Ruud

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"