Forskrift om gravplassvedtekter, Asker kommune, Viken

Trykk her for å lese våre vedtekter på lovdata

 

Jf. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) § 21 (1), § 8 (1) og § 14 (1) og forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr. 16 (gravplassforskriften) § 5 (2), § 15a (4), 23 (3), jf. gravplassloven § 14 (1) og § 21 (1).

Vedtatt av Asker kirkelige fellesråd 25.2.2020.
Godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 26.4.2021.
Forskriften trer i kraft fra 11.5.2021.  

§1 FORVALTNING

Gravplassene i Asker kommune er underlagt Asker kirkelig fellesråd administrasjons- og myndighetsområde.


§2 DEFINISJONER

Gravplassforvaltning: Asker kirkelig fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Asker kommune, jf. gravplasslovenloven med forskrifter.

Fri grav: Grav som gravplassforvaltningen har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.

Festet grav: Grav som festes mot betaling av avgift.

Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.

Urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravplassforskriften § 14. Dette gjelder ikke § 11 Navnet minnelund hvor det med urnegrav siktes til grav med plass til én urne.

Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner.

Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.

Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.

Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.

Fester: Den som står som part i en festeavtale.

Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er gravlagt.

Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn, fødsels-og dødsdato på de som er gravlagt der.

 

 

§3 FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravplassforskriften § 9 (2). Gravplassforvaltningen kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.


§4 GRAVPLASSTILHØRIGHET

Ved åpning av ny grav kan innbyggerne velge fritt blant gravplassene i kommunen. Unntaket er Asker kirkegård. Her kan kun personer med bostedsadresse i Asker sokn få ny grav.

Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som bosatt i kommunen og har rett til fri grav, såfremt graven blir tilvist. For tildeling av grav på Asker kirkegård legges til grunn avdødes adresse før eventuell flytting pga sykdom eller alderdom.

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales.

Ektefelle/samboer som bor i en annen kommune, og som blir gravlagt i eksisterende grav/gravsted sammen med sin ektefelle/samboer, regnes som innenbygdsboende.

§5 FREDNINGSTID

Fredningstid for kistegraver er som hovedregel 20 år.

Fredningstid for urnegraver er 20 år.

Gravplassforvaltningen kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver.

Asker kirkegård felt 52 og felt 53 har som følge av jordsmonnets beskaffenhet utvidet fredningstid på 40 år. Reserverte sidegraver som ikke tidligere er brukt, kan brukes med samme fredningstid på 40 år.


§6 FESTE AV GRAV

Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av. Dersom behov tilsier det, er det anledning til å søke gravplassforvaltningen om feste av ytterligere en grav i tillegg. Disse gravene utgjør da ett gravsted.

Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av. Dette gjelder ikke gravfelt med enkel urnegrav.

Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden 20 år.

Når festetiden er ute, kan festet fornyes for 5 nye år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten spesielt samtykke fra gravplassforvaltningen.

Festeren skal varsles i god tid før festetiden er ute. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen.

Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner.

Ingen kan gravlegges i festet grav/gravsted uten festerens samtykke. Dersom festerens eller den ansvarliges  samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan gravplassforvaltningen ta avgjørelse om gravlegging.

Fester plikter å melde adresseforandring.§7 FRI GRAV

Innbyggere i Asker kommune har rett til fri grav under forutsetning av at graven blir tilvist av gravplassforvaltningen.

Innenfor fredningstiden forlenges frigravperioden for eksisterende enkel grav med ytterligere 20 år ved ny innenbygds gravlegging.

§8 GRAV OG GRAVMINNE

A.Etterarbeid ved kistebegravelse

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Ved kistebegravelse vil gravplassbetjeningen besørge at graven blir planert og tilsådd etter gravlegging. Dette blir gjort når årstid og vær tillater det.

B.Midlertidig gravminne.

Inntil permanent gravminne monteres, kan graven merkes med kors eller annen egnet navneplate med avdødes navn.

C.Gravminne på kistegrav Gravplassloven §15-Forskrift til gravplassloven §26

Montering av gravminne kan tidligst skje etter at graven er planert, inntil 6 måneder etter gravlegging. Gravminnet plasseres sentrert i bakkant av graven på anvist plass. På nytt festet dobbelt gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og kan eventuelt sentreres på gravstedet etter neste gravlegging.

D. Gravminne på urnegrav (grav med plass til fire urner) Gravplassloven §15, forskrift til gravplassloven § 26

Ved urnegrav kan gravminnet monteres umiddelbart etter urnenedsettelsen og monteres sentrert i bakkant av graven på anvist plass.

E.Godkjenning iht. forskrift til gravplassloven § 25

Før gravminnet settes i produksjon, skal søknad med målsatt tegning og vekt sendes til Asker kirkelige fellesråd for godkjenning.

F.Gravminne på enkel urnegrav (grav med plass til en urne) på Asker og Østenstad kirkegård

På enkel urnegrav på Asker og Østenstad kirkegård brukes bare et standard gravminne som produseres og monteres av Asker kirkelige fellesråd til avtalt pris. Gravminnet monteres liggende i plan med bakken. Gravminnet skal bare inneholde navn, fødsels- og dødsår, og har tilnærmet mål 17x23 cm.

G.Stenging av hele eller deler av gravplassen etter gravplassforskriften § 5.

Som følge av jordmonnets beskaffenhet har følgende gravfelt egne bestemmelser for kistegravlegging:

  • Kongsdelene kirkegård er stengt for kistegravlegging som følge av grunnvannstand. Reserverte sidegraver som ikke tidligere er brukt, kan likevel brukes med normal fredningstid på 20 år.
  • Slemmestad kirkegård, er stengt for kistegravlegging som følge av grunnvannstand.
  • Åros kirkegård er stengt for kistegravlegging som følge av grunnvannstand.

§9 PLANTEFELT

A.Størrelse

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt (bed) i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Plantefeltet kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant.

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

Ved gravminne for enkel urnegrav eller på minnelund er det ikke anledning til å opparbeide plantefelt.

B. Beplantning

All beplantning skal plantes i bedet, og normalt ikke overskride gravminnets høyde eller bre seg utover bedets størrelse. Det er ikke anledning til å plante på baksiden av gravminnet.

C.Innramming

Bedplater eller stein som er skåret av samme materiale som gravminnet, kan benyttes som innramming av bedet. Forutsetningen er at platene eller steinen ligger i nedgravd i plan med gressplen. Det er ikke anledning til å anvende løse steiner eller liknende. Det er heller ikke anledning til å ramme inn graven med andre materialer eller hekk.

E.Blomstervaser

Det er ikke anledning til å benytte blomstervaser av glass.

 

§10. PLANTEMATERIALE

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav, og som ender som avfall, skal i sin helhet være mulig å kompostere.

 

§11. STELL AV GRAV

A.Rett og plikt

Enhver gravfester eller ansvarlig for frigrav har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles, skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassforvaltningen.

Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.

B. Kjøp av stell

Asker kirkelige fellesråd og andre næringsdrivende kan besørge årlig planting og stell av grav mot betaling. En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for det ansvar vedkommende har etter til enhver tid gjeldende vedtekter og regler.

§12. NAVNET MINNELUND (Slemmestad, Holmsbu og Kongsdelene)

Ved gravlegging i navnet minnelund påføres avdødes navn, fødsels- og dødsdato på en navneplate på et felles minnesmerke.

I navnet minnelund kan festet fornyes på lik linje med andre graver på gravplassen.

I navnet minnelund kan det festes en grav ved siden av. Ved feste av sidegrav betales det festeavgift fra det tidspunkt den første graven tas i bruk.

Avgift for bruk av navnet minnelund betales fra det tidspunkt graven tas i bruk.

Gravplassforvaltningen har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys på sted anvist av gravplassforvaltningen.

§13 BÅREROM

Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden fram til gravferden.

Ingen har adgang til bårerommet uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden, og er de ansatte i Asker kirkelige fellesråd uvedkommende.


§
14 NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassforvaltningen. Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner, samt  beplantning og stell av graver. Tillatelsen kan trekkes tilbake, dersom vedkommende ikke retter seg etter gjeldende forskrifter og regler.


§15 ARBEID PÅ GRAVPLASSENE

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje på hverdager mellom kl. 0700 og 1700. Arbeid må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplassen eller i bygning på gravplassen.

Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

 

Om gravminners kvalitet og dimensjon – fra forskriften til gravferdsloven

 

Kvalitet.  Utdrag fra F§22

Til gravminne og fast tilbehør kan bare anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle de påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av kirkegården.

 

Gravminnedimensjon for kistegrav (gravmål over 1,2x2,4m). Utdrag fra F §23

Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 kubikkmeter og vekten ikke overstiger 300 kg.

 

Gravminnedimensjon for urnegraver (gravmål under 1,2x2,4m). Utdrag fra F §23

På graver mindre enn 1,2 x 2,4 m skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 kubikkmeter og vekten ikke overstiger 150 kg.

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Gravplassmyndigheten i Asker

Postadresse: 
Gravplassmyndigheten i Asker
Kirkelia 5
1384 Asker

 

Besøksadresse:
Kirkelia 11
(bygningen nederst i enden av Asker kirkegård)

Kontaktinformasjon:
Telefon: 66754095
gravferd.asker@kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"