Gravferd

I Bergen kommune er det Bergen kirkelige fellesråd som har ansvar for gravplassmyndigheten på vegne av alle innbyggerne. Gravplassmyndigheten yter service, informasjon og veiledning i forbindelse med det praktiske og administrative knyttet til gravferder, graver, livssynsnøytrale seremonirom og kremasjon. Gravplassmyndigheten forvalter også gravplassanleggene med seremonibygg og øvrige bygg. Se Informasjon om gravplasser, gravferder, graver, gravminner og kremasjon. Den norske kirke arrangerer gravferder på vegne av sine medlemmer. Se Gravferd i kirken.