Ressurser i samfunnet/ Resources in the community

Leter du etter norskkurs eller trenger du hjelp med NAV eller å finne helsetjenester? Vi har undersøkt og samlet inn informasjon som kan hjelpe deg med dette og mye mer! Information in English is available below. Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere hjelp, kontakt Marta (telefonnummer eller e-post nederst på siden).

Ressurser i samfunnet/ Resources in the community

Informasjon om helsetjenester/Information about healthcare services

 

Helsetjenester for voksne og barn som ikke har personnummer eller fastlege

Helsehjelp hos fastlege

Personer med D-nummer har ikke rett til fastlege. Men asylsøkere med D-nummer og deres familie har rett på fastlege.

Barn uten D-nummer/personnummer:

Alle barn som er under 18 år har i likhet med andre norske barn rett til helsehjelp, men de har ikke rett til fastlege.

Voksen uten D-nummer/personnummer:

Er du over 18 år, og ikke har fått D-nummer, personnummer eller lovlig oppholdstillatelse har du ikke rett på fastlege, men du har likevel rett på akutt helsehjelp. Ring 113.

Kvinner som er gravid uten D-nummer/personnummer:

Gravide kvinner har rett til å bli fulgt opp av jordmor/lege før, under og etter svangerskap. De har også rett til abort.

Helsetjenestene nevnt ovenfor i det offentlige er ikke gratis.

 

Helsestasjoner for foreldre og barn

Helsestasjoner i Bergen er for gravide kvinner og barn fra 0-5 år. Her er det jordmor, helsesøster, lege og fysioterapeut. Her kan du få hjelp til støtte og veiledning. Gratis tilbud.

De tilbyr hjelp, støtte og veiledning på svangerskapsomsorg, barnet sitt fysiske og psykososiale utvikling, amming, vaksinering, ernæring, tannhelse, foreldrerollen, språkutvikling og samspill.

Her kan du finne helsestasjoner i nærheten:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-og-familie/helsetjenester-for-barn-og-unge/helsestasjon/helsestasjon

Gratis Helsesenter i Bergen

 • Kirkens Bymisjon og Røde Kors har i felleskap åpnet et helsesenter for personer uten oppholdstillatelse i Bergen. Dette kan brukes av personer som ikke har personnummer eller fastlege.
 • All helsehjelp er gratis!
 • Alle du møter har taushetsplikt, og deler ikke informasjonen din med politiet eller myndigheter.
 • Her finnes det lege, sykepleier, psykolog, fysioterapeut, gynekolog og tannlege.
 • Mottaket er åpent hver torsdag klokken 18.00 til 20.30 (utenom helligdager).
 • Annenhver onsdag er det åpent for kvinner fra klokken 18.00 til 20.00. Her kan du møte en gynekolog, og få hjelp med det du trenger.
 • Dersom det er behov for tolk, kan helsesenteret ordne dette.
 • Ring helsesenteret på telefon: 400 49 094 for å få informasjon om adressen og tilbudet deres:
 • Åpningstider på telefon:
  • Tirsdag kl. 10.00 – 13.00
  • Onsdag kl. 10.00 – 13.00
  • Torsdag kl. 18.00 – 20.30 (Helsesenteret er åpent)
  • Fredag kl. 10.00 – 14.00

Informasjon om rettigheter på forskjellige språk

På denne nettsiden finnes det informasjon om rettigheter på forskjellige språk:

https://kirkensbymisjon.no/helsesenteret/om-papirlose-migranter/rettigheter-papirlose-migranter/

 

Healthcare for adults and children who do not have a social security number or a general practitioner

Healthcare at the general practitioner

People with a D-number do not have the right to a GP. However, asylum seekers with a D-number and their family are entitled to a GP.

Children without a D-number/social security number:

Children under the age of 18 have the same right to healthcare like Norwegian children, but they do not have the right to a GP.

Adult without a D-number/social security number:

If you are over 18 years old and have not received a D-number, social security number or a legal residence permit, you are not entitled to a GP. But you are still able to get emergency healthcare. Call 113.

Women who are pregnant without a D-number/social security number:

Pregnant women have the right to be followed up by a midwife/doctor before, during and after pregnancy. They also have the right to an abortion.

The health services mentioned above in the public sector are not free.

 

Health Stations (helsestasjoner) for parents and children

Health stations in Bergen are for pregnant women and children from 0-5 years. Here is a midwife, nurse, doctor and physiotherapist. Here you can get help for support and guidance. All services are free of charge.

They offer help, support and guidance on follow up during pregnancy, child physical and psychosocial development, breastfeeding, vaccination, nutrition, dental health, the role of parents, language development and interaction.

Here you can find a health station near you:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-og-familie/helsetjenester-for-barn-og-unge/helsestasjon/helsestasjon

 

The Free Health Center in Bergen

 • The Church's City Mission and the Red Cross have cooperatively opened a health center for people without a residence permit in Bergen. This can be used by people who do not have a social security number or GP as well.
 • All healthcare is free!
 • Everyone you meet has a duty of confidentiality, and does not share your information with the police or other authorities.
 • Here it is a doctor, nurse, psychologist, physiotherapist, gynecologist and dentist.
 • The center is open every Thursday from 18:00 to 20:30 (excluding public holidays).
 • Every other Wednesday it is open to women only from 18.00 to 20.00. Here you can also meet a gynecologist, and get help with what you need.
 • If an translator is needed, the health center can arrange this.
 • Call the health center on telephone: 400 49 094 to get information about their address and offer:
 • Opening hours by phone:
 • Tuesday from 10.00 – 13.00
 • Wednesday from 10.00 – 13.00
 • Thursday from 18.00 – 20.30 (The health center is open)
 • Friday from 10.00 – 14.00

Information about healthcare rights in different languages

On this website there is information about rights in different languages:

https://kirkensbymisjon.no/helsesenteret/om-papirlose-migranter/rettigheter-papirlose-migranter/

 

************************************************************

Søke sosial støtte fra NAV /Applying for social support from NAV 

Er du arbeidsledig, har barn og/eller har en funksjonshemming eller sykdom som gjør at du ikke kan jobbe, kan du oppfylle kravene til økonomisk støtte fra NAV. Du må oppfylle visse krav og må ha lovlig opphold i Norge. Se denne nettsiden for mer informasjon om om du kvalifiserer:

https://www.nav.no/sosialhjelp/dette-bor-du-vite

If you are unemployed, have children and/or have a disability or illness which prevents you from working, you may fulfill the requirements for financial support from NAV. You must fulfill certain requirements and have legal residence in Norway. See the website linked above for more information about if you qualify. 

Nedenfor i Dokumenter har vi gitt en detaljert veiledning til hvordan du søker om økonomisk støtte fra NAV. Vi håper dette bidrar til å gjøre prosessen litt enklere!

Below under Documents we have provided a detailed guide of how to apply for economic support from NAV. We hope this helps make the process a bit easier!

Norskopplæring/norskkurs - Norwegian learning/courses

KAFÉ DELE 

Her i Årstad og Fridalen menigheter har vi en gratis språkkafé som møtes annenhver onsdag. Klikk på lenken nedenfor for mer informasjon.

Here at Årstad/Fridalen menighet we have a free language café that meets every other Wednesday. Click the link below for more information. 

Klikk her: Kafe Dele

 

RØDE KORS / RED CROSS

Røde Kors Laksevåg: Språktrening på fire forskjellige nivåer. Passer godt for nybegynnere, men også for de som allerede mestrer språket. Gratis tilbud.

Hver onsdag kl. 17:30 – 19:00

Adresse: Damsgårdsveien 221, 5160 LAKSEVÅG

Tlf: 55383316

Language training at four different levels. Suitable for those who are beginners, but also for those who want to improve their Norwegian. Free offer.

Every Wednesday: 17:30 - 19:00

Address: Damsgårdsveien 221, 5160 LAKSEVÅG

Tel: 55383316

 

LØVSTAKKEN FRIVILLIGSENTRAL / LØVSTAKKEN VOLUNTEER CENTER

Løvstakken Frivilligsentral: Språkkafé for alle som ønsker å lære og praktisere norsk. Gratis tilbud.

Hver onsdag kl. 17:00

Adresse: Ny Krohnborg Kultursenter, Rogagaten 9, 5055 Bergen

Løvstakken frivilligsentral - Språkkafé / Language Café

Language café offer for everyone who wants to learn Norwegian and speak Norwegian with others. Free offer

Every Wednesday: 17:00

Address: Ny Krohnborg Kultursenter: Rogagaten 9, 5055 Bergen

 

SALEM NÆRMILJØSENTER / SALEM ENVIRONMENTAL CENTER

Norskkurs i Salem Nærmiljøsenter.

Pris: 500 kr i kursavgifter + 385 kr for hver bok.

https://salem.no/frivilligsentral-norskkurs/

Norwegian course with the Salem environmental center.

This offer costs money. 500 NOK course fees + 385 NOK for each book.

 

BERGEN BIBLIOTEK / BERGEN PUBLIC LIBRARY

Språkkafé og språktrening:

Gratis.

Språkkafé og språktrening — Bergen Offentlige Bibliotek (bergenbibliotek.no)

 • Språkkafe på Åsane bibliotek : Tirsdager kl. 13:00 – 14:30
 • Språkkafe på Fana bibliotek: Tirsdager kl. 13:00 – 14:30
 • Språkkafe på Landås bibliotek:  Onsdager kl. 10:00
 • Språkkafe på hovedbiblioteket: Onsdager kl.1230-14:00 og torsdager kl. 18:00 – 19:45

Language café and language training:

Free offer for adults!

Language café and language training - Bergen Public Library (bergenbibliotek.no)

- Language café at Åsane library - Tuesdays at: 13:00 - 14:30

- Language café at Fana library - Tuesdays: 13:00 - 14:30

- Language café at library - Wednesdays at 10:00

- Language at main library - Wednesdays: 1230-14: 00 and Thursdays: 18:00 - 19:45

 

Norskopplæring/norskkurs på nett - Norwegian learning/courses online

ALFASKOLEN.NO

Språktrening fra det grunnleggende. Det er forskjellige nivåer avhengig av hvor dyktig du er. Alt fra A0- C1.

Kurset varer fra 1-2 måneder, men ulike oppstartstidspunkt. Prisklassen ligger mellom 125 kr til 8000 kr avhengig av hvilket kurs man velger å ta. Prisen stiger vanligvis i henhold til nivået man vil ta.

Opportunity to learn the Norwegian language from the basics. There are different levels depending on how much competence you have. Everything from A0 - C1. 

The courses last from 1-2 months with different start times. The price range is between 125 NOK to approx. 6000 NOK depending on which course you want to take. The price usually rises according to the level you want to take.

Approved Norwegian language school - classroom and online - Alfaskolen.no

 

FUTURELEARN.COM

Lær norsk online med et gratis og fleksibelt online kurs designet for å hjelpe deg med å mestre språket.

Norsk for nybegynnere og introduksjon til norsk der du kan lære å skrive, snakke og forstå. Kursene har en periode på 4 uker.

 • Du må bare melde deg på gratis kurs, og etter det kan du lære i ditt eget tempo

Learn Norwegian online with free and flexible online courses designed to help you master this language.

Norwegian for beginners and introduction to Norwegian where you can learn to write, speak and understand intermediate Norwegian. The courses have a duration of 4 weeks.

 • You just have to sign up for a free course and after that you can learn at your own pace

Learn Norwegian Online - Free Language Courses - FutureLearn

 

LOECSEN.COM

Gratis språkkurs online. Enkelt nettsted med norske ord og uttrykk man kan bruke i samtale, når man er på reise, på restaurant, ect.

Free online language courses. Simple website with Norwegian words and expressions you can use in conversation, when you are traveling, in the restaurant ect.

Læring Norsk online - gratis Norsk leksjoner - Snakk (loecsen.com)

 

*********************************************************************************

 

 

*************************************************************

Spørsmål eller behov for ytterligere veiledning / Questions or need for further guidance

Diakonimedarbeider Marta kom selv til Norge som innvandrer, og har gjennom diakonalt arbeid jobbet for å hjelpe andre med å tilpasse seg livet i Norge. Hun er tilgjengelig for å svare på dine spørsmål og gi ytterligere støtte. Hennes telefonnummer og e-post er oppført nedenfor. Fysiske møter kan avtales ved behov.

Diakonimedarbeider Marta came to Norway as an immigrant, and has since worked to help others adjust to life in Norway. She is available to answer your questions and give further support. Her phone number and email is listed below. Physical meetings can be arranged as needed. 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"