Bønn

Når vi ber, kan vi snakke med Gud rett fra hjertet. «Hva er tro annet enn bønn,» spurte Martin Luther.

Foto: Sveinung Bråthen

En bønn kan være ferdig formulert i en gudstjenesteliturgi eller bønnebok.

En bønn kan ha mange ord.

En bønn kan være ordløs.

En bønn kan være et sukk.

En bønn kan være et spontant uttrykk for det som ligger oss på hjertet her og nå.

Når vi ber, kan vi snakke med Gud rett fra hjertet. Bønn kan være et fristed for troen og hvor man kan kjenne en nær relasjon til Gud. 

 

Ferdigformulerte bønner

Den norske kirkes salmebok fra 2013 inneholder en egen bønnebok med mange ferdigformulerte bønner. Her er en av dem: 

Vær den stille luft jeg ånder i
og hånden jeg kan hvile i
når alt – alt er tyngde    

Wera Sæther (1945-),
Salmeboken side 1157

 

Hvordan be?

Vi kan be sammen med mange eller helt alene, vi kan be for andre, og andre kan be for oss.

Bønnen er troens språk. Det er ingen grenser for form og innhold i bønnen. Bønn kan også være stillhet. Man kan be alle steder; i kirka, i skogen, hjemme, på bussen.

Bønn kan være små pauser hvor en er stille, formulerer noen ord om hvordan dagen har vært, eller hva vi tenker på, noe man trenger å be om styrke til, eller man kan be for dem man er glad i. 

 

Hvilke bønner finner vi i Bibelen?

Bibelen har mange eksempler på bønn. Den største samlingen er i Salmenes bok i Det gamle testamente. Der finnes det både klage- og jubelrop til Gud fra forskjellige mennesker: Men du hørte min bønn da jeg ropte til deg. (Salme 31,23b). Simeon i templet ba sin takkebønn med lovsangsord: for mine øyne har sett din frelse! (Luk 2, 29). Jesus ba også, og et eksempel på det er rett før han blir tatt til fange og skal dø, da han er i Getsemane hage. (Matt 26, 36-42). 


Hvordan sier Jesus at vi skal be?

En gang spurte disiplene Jesus om hvordan de skulle be. Da svarte Jesus med å lære dem den bønnen vi kaller Fadervår eller Vår Far. Under finner du bønnen på bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Vår far på bokmål:

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

Vår far på nynorsk:

Vår Far i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød,
og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar.
Og lat oss ikkje koma i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt og makta og æra i all æve.
Amen.

Vår far på nordsamisk:

Áhččámet, don guhte leat almmis!
Basuhuvvos du namma.
Bohtos du riika.
Šaddos du dáhttu,
mo almmis nu maiddái eatnama alde.
Atte midjiide odne min beaivválaš láibbi.
Atte midjiide min suttuid ándagassii,
nugo mii ge ándagassii addit velggolaččaidasamet.
Ale ge doalvvo min geahččalussii,
muhto beastte min bahás eret.
Dasgo du lea riika ja fápmu ja gudni agálašvuhtii.

Amen.

Vår far på lulesamisk:

Áhttje mijá guhti le almen.
Ájlistuvvus duv namma.
Båhtus duv rijkka.
Sjaddus duv sidot gåk almen,
nåv aj ednamin.
Vatte midjij uddni mijá bäjvvásasj lájbev.
ja luojte midjij suttojdimme ándagis,
nåv gåk mij aj luojttep mijá velgulattjajda.
Ja ale mijáv gähttjalibmáj lájddi,
ájnat várjjala mijáv bahás.
Juhte duv le rijkka ja fábmo ja herlukvuohta
ihkeven ájggáj.

Amen.

Vår far på Sørsamisk:

Aehtjie mijjen guhte leah Elmierijhkesne.
Baajh dov nommem aejliestovvedh.
Baajh dov rijhkem båetedh.
Baajh dov syjhtedem eatnamisnie sjidtedh guktie Elmierijhkesne.
Vedtieh mijjese daan biejjien mijjen fierhten-beajjetje laejpiem.
Luejhtieh mijjeste maam mijjieh meadteme
guktie mijjieh luejhtebe dejstie guhth mijjese meadteme.
Aellieh luejhtieh mijjem giehtjelimmij sijse,
valla vaarjelh mijjem bahheste.
Juktie rijhke lea dov, faamoe jih earoe ihkuven aajkan.

Aamen.

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"